Management ve zdravotnictví

Program MBA Management ve zdravotnictví objasňuje studentům principy fungování zdravotnických zařízení včetně řízení jejich finančních aspektů, lidských zdrojů, projektového plánování i právní problematiky. Na základě absolvování tohoto programu bude student schopný navrhnout vlastní model zvýšení efektivity fungování zdravotnického zařízení, jeho vhodnou organizační strukturu, strategii a směřování, mechanismy řízení i zavést vhodný kontrolní systém. Program management ve zdravotnictví je navržen speciálně pro zástupce středního a vyššího managementu působící v prostředí zdravotnictví a zabývajících se tvorbou strategie a hospodařením zdravotnických institucí všech forem vlastnictví. Do programu se mohou přihlásit zástupci jakýchkoliv zařízení zdravotnického či sociálního zaměření ze státního i soukromého sektoru. Je vhodný pro manažery farmaceutických společností, lázeňských zařízení, pojišťoven a mnoho dalších.

Základní moduly

 • Management ve zdravotnictví
 • Strategický management
 • Finanční management a řízení nákladů
 • Krizové řízení a řízení změn
 • Personální management
 • Marketing a PR ve zdravotnictví
 • Pracovní právo
 • Medicínské právo
 • Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví
 • Management osobního rozvoje


Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.
 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.
 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.
 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.
 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

BROŽURA

Lektoři

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA
 • JUDr. Klára Dvořáková, M.A.
 • JUDr. Pavel Jindřich
 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA
 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
 • Ing. Jana Puhalová
 • Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.
 • Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.
 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.


Cena

Cena za studium MBA po slevách činí 88.000 Kč bez DPH (z původních 114.000 Kč) - Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Další informace: