Lektoři

Lektoři

Lektorský tým Cambridge Business School je sestaven z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří buď působí ve velkých nadnárodních společnostech či své zkušenosti a cenné znalosti předávají dále prostřednictvím výuky na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích.

Studenti mají možnost s lektory přímo konzultovat záležitosti ze své vlastní obchodní praxe (např. strategické postupy, manažerská rozhodnutí a nejrůznější firemní otázky). Náplň studia se tak nezaměřuje jen na akademické poznatky, ale je otevřená aktuálním tématům a vlastním podnětům studentů, čímž vytváří další prvek propojení teorie s praxí.

Kromě jednorázových seminářů, kde se studenti s lektory setkají osobně, má samozřejmě každý student možnost kontaktovat lektora kdykoliv během studia a konzultovat s ním cokoliv týkající se daného modulu.

Lektoři Cambridge Business School na slavnostní promoci

Seznam lektorů

 • JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  Lucie Dolanská Bányaiová je partnerkou advokátní kanceláře Bányaiová Vožheová s.r.o. Svou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, právo duševního vlastnictví a evropské právo. Získala zkušenosti letitou praxí v prestižních mezinárodních advokátních kancelářích Altheimer & Gray a poté Salans. Kromě své soukromé praxe v současné době působí také jako externistka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vede semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Na stejné fakultě rovněž přednáší soutěžní právo zahraničním studentům v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus. Lucie Dolanská Bányaiová je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Před započetím své privátní praxe působila jako právní rada při Úřadu vlády ČR a jako stážistka při Soudním dvoru Evropských společenství. Lucie Dolanská Bányaiová je zmiňována mezi vedoucími odborníky pro oblast práva hospodářské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500.

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, HR 

  Zaměřuji se na vzdělávání a talent management aktuálně v MONETA Money Bank. Věnuji se nastavování a optimalizaci vzdělávacích procesů s cílem návratnosti a maximální efektivity vzhledem k business plánu a KPIs. Lektoruji komplexní spektrum soft skills, včetně tréninku interních lektorů. K dalším činnostem patří diagnostika náborových a rozvojových potřeb zejm. Assessment a Development centra, zvyšování výkonnosti zaměstnanců, stejně jako facilitace strategických porad a workshopů managementu.

  Participuji na řadě HR projektů s IBM, Apple, ČEZ a dalšími firmami.Ve své praxi vycházím ze znalosti HR problematiky korporátního prostředí i z odborných znalostí studia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Jsem absolventkou Jihočeské Univerzity obor český jazyk, literatura a společenské vědy.

  Přednáším pro studenty Cambridge Business School, European School of Business & Magement a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci Evropské asociace studentů. 

   

 • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V současné době projektová manažerka sportovních událostí a organizačních projektů. Autorka mnoha článků a publikací z oblasti projektového řízení. Lektorka Projektového a Strategického řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení. Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví (2000). V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Nyní pracuje na Dubnickém technologickém inštitútu v Dubnici nad Váhom jako odborná asistentka a na téže instituci působí jako zástupkyně vedoucího Ústavu odborných predmetov a informačných technologií.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, koučka a supervizorka s více než 20 letou praxí. Ve své práci efektivně propojuje své psychologické vzdělání a manažerskou a personalistickou praxi v korporátním sektoru. Je certifikovanou členkou Mezinárodní federace koučů ICF a koordinátorkou ICF ČR pro Jižní Čechy. Je propagátorkou koučovacího přístupu a koučovacího stylu vedení lidí ve firmách a autorkou knihy Sám sobě koučem. Vede kurzy manažerských a koučovacích dovedností.  V koučování se zaměřuje především na rozvoj leadershipu, zlepšování komunikace a vztahů na pracovištích a zkvalitňování firemní kultury. Má rozsáhlé zkušenosti s individuálním i týmovým koučováním a vzděláváním managementu ve firmách, státní správě i neziskových organizacích. Působí jako mentor a supervizor pro pracovníky v pomáhajících profesích.

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Šéfredaktorka odborných průmyslových časopisů Technický týdeník a Technik management, vydávaných společností Business Media CZ. Absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a poté postgraduální studium na MFF UK v oboru obecná fyzika se zaměřením na interpretace kvantové fyziky (Ph.D.). Souběžně se věnovala i studiu filozofie přírodních věd, jak na tuzemských, tak na zahraničních univerzitách v Německu a v Jihoafrické republice (M.A.). Dlouhodobě se věnuje interdisciplinárním tématům souvisejícím s pokrokem ve vědě, technice a v průmyslu a jejich dopadu na ekonomiku, společnost i osobní rozvoj jednotlivců. Jako jedna z prvních u nás začala psát a analyzovat otázky spojené s konceptem Průmysl 4.0 a tomuto tématu se stále intenzivně věnuje, a to jak v regionálním, tak i mezinárodním kontextu.

 • Mgr. Robert Čapek, Ph. D.

  Mgr. Robert Čapek, Ph. D.

  V současné době působí na Univerzitě v Hradci Králové, Fakultě informatiky a managementu a vyučuje zejména psychologické předměty. Ve své odborné činnosti se mimo jiné věnuje masmédiím, marketingu, reklamě, práci s lidskými zdroji, pracovnímu klimatu, firemní kultuře, teambuildingu, leadershipu a dalším. Pro různé instituce a školy také lektoruje kurzy a semináře na rozličná psychologická a pedagogická témata. Je autorem několika metodik, učebnice s doložkou MŠMT, učebních textů, popularizačních i odborných článků a také několika monografií pro nakladatelství Grada. Mezi relevantní vystudované obory patří sociální pedagogika, Univerzita Hradec Králové (1995), školský management, Univerzita Palackého v Olomouci (2001); psychologie – sociologie, Masarykova univerzita v Brně (2002); pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci (2003 - 2006), doktorské studium /Ph.D./; psychologie, Univerzita Karlova v Praze (2005 – 2009), doktorské studium /Ph.D./. 

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Působí jako advokát se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a právo územních samosprávných celků. Jako expert pracovní skupiny při Ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Nadále pracuje jako člen Implementační komise pro nový občanský zákoník při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Současně zastává pozici právního poradce na Ministerstvu obrany ČR – Úřad státního odborného dozoru. Je dlouholetým externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Katedry občanského práva. Zakladatel (2006) a člen skupiny „European lawyers partners – ELP“.

 • Mgr. Simona Číhalová

  Mgr. Simona Číhalová

  Lektor, finanční poradce, účetní a daňové poradenství, zpracování účetnictví pro fyzické i právnické osoby. Od roku 1994 pracovala jako přednášející, poté nastoupila jako samostatná účetní u firmy Kapro s. r.o. Praha, firma zabývající se stavební úpravou interiérů. Po dokončení vysokoškolských studií vyhrála konkurz na pozici lektorky – přednášky v oblasti sociologie, sociální psychologie, komunikace a řešení administrativy na Střední policejní škole MV ČR. Následně pracovala pro mezinárodní společnosti REXEL jako hlavní účetní, dále pro daňovou a účetní kancelář SM DATA.Od roku 2010 podniká - zabývá se lektorskou, vzdělávací a poradenskou činností v oblasti ekonomie – účetnictví, mzdy, personalistika a daně. 

 • Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek působil v letech 2001 – 2003 ve společnosti Nová Huť Ostrava a.s. (nyní Arcellor Mittal), kde získal praktické zkušenosti v oblasti výrobní firmy. Tyto dovednosti dále předával jak studentům VŠB-TU, kde působil 2 roky jako externí odborný asistent, tak je nadále rozvíjel a uplatňoval při působení v mezinárodní firmě ELANOR. Od roku 2006 jsou jeho profesní aktivity spojeny se vzdělávací společností Petr Otáhal s.r.o. V roce 2009 získal Ivan Doubek investici v pořadu DEN D a následně v této společnosti 4 roky pracoval jako ředitel a jednatel. Od roku 2013 se věnuje školení a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu.

 • Karolína Harries

  Lektorka, koučka a konzultantka s více než 10 letou praxí. V soukromé praxi se zaměřuje na práci s klienty komerčních firem i jednotlivci. Působila jako konzultantka desítek vzdělávacích projektů dospělých a jako supervizorka centra klíčových zákazníků společnosti T-Mobile Česká republika. Má zkušenosti s klienty všech sektorů a specializuje se zejména na týmovou spolupráci, vedení týmů, hodnocení zaměstnanců a poskytování zpětné vazby, emoční inteligenci či management konfliktů a vyjednávání.

 • JUDr. Klára Dvořáková, M.A.

  JUDr. Klára Dvořáková, M.A.

  Je advokátkou a partnerkou v advokátní kanceláři Holubová advokáti, s.r.o. Ve své advokátní praxi se zaměřuje na medicínské právo, právo cestovního ruchu a spory s evropským prvkem. Prvním dvěma specializacím se věnuje také ve svém volném čase přednáškovou činností a psaním článků. Se zájmem o uvedené oblasti práva souvisí také její členství v Pan-evropské organizaci právníků, kteří se zabývají náhradou škody a újmy (PEOPIL) a členství ve Skupině právních expertů Mezinárodní horolezecké federace (UIAA). Specializace na spory s evropským prvkem je dána dřívějšími pracovními zkušenostmi. Klára Havlíčková totiž v letech 2007 - 2011 působila jako právnička v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupován České republiky před Soudním dvorem Evropské unie. Klára Havlíčková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Politologie na Kansaské státní univerzitě. 

 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci a poté doktorské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické. V současné době působí na Katedře financí a účetnictví, Západočeské univerzity v Plzni jako odborný asistent a na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva, jako vedoucí Katedry ekonomiky a financí. Profesně se již řadu let věnuje výzkumné, publikační a lektorské činnosti. Svou odbornou orientaci směřuje do oblasti veřejných financí, daní a ekonomiky veřejného sektoru. Je držitelkou osvědčení „Profesionální lektor“ udělovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Vystudoval Lékařskou Fakultu MU v Brně, po studiích pracoval jako sekundární lékař na oddělení chirurgie a traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na různých, zpočátku prodejních, později managerských pozicích, ve farmaceutických společnostech SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline. V současnosti pracuje jako nezávislý lektor a kouč zejména v oblasti farmacie, bankovního sektoru a finančního poradenství. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou kurzy pro obchodníky a manažerské kurzy. Druhou oblastí jeho působení je koučink a konzultantská činnost. Během profesionální praxe vykonává souběžně nekomerčně lektorskou činnost jako garant zdravotnických kurzů.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii, své vzdělání si pak rozšiřovala na profesionálně zaměřených seminářích v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Pracovní zkušenosti čerpala v oblasti poradenství, kde mezí její aktivity patřilo vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení i specialistů. Další činností bylo řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). V bankovním prostředí se věnovala koncepci vzdělávacích projektů, které pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a současně vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, vede specializované tréninky se zaměřením na strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v současné době jako samostatný advokát. Specializuje se zejména na problematiku smluvního práva, korporátní problematiku a problematiku bytového práva (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek). Jejím koníčkem je a vždy bylo mezinárodní právo obchodní a mezinárodní právo soukromé. Těmto se věnovala nejen v rámci postgraduálního studia, ale také během svého působení ve společnosti MND Drilling & Services a.s., kde vedla právní oddělení této společnosti. V této společnosti odpovídala za vyjednání a draftování veškerých smluv, jak národních, tak i komplikovaných mezinárodních, na jejichž základě se realizovala výstavba investičních celků v zahraničí.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V současnosti pracuje jako právní analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posuzuje a konzultuje veškeré záležitosti týkající se slučitelnosti legislativních návrhů s právem EU. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautor publikace „Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie“.

 • JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

  JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

  Po absolvování Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999 nastoupila na téže fakultě na Katedru finančního práva a národního hospodářství. V roce 2001 absolvovala rigorózní řízení a v roce 2006 ukončila úspěšně doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ a získala titul Ph.D. Od roku 2010 na téže fakultě zastává funkci proděkanky pro studium a od roku 2012 je pověřena řízením Katedry finančního práva a národního hospodářství. Je autorkou řady publikací a odborných statí. Odborně se zaměřuje na oblast Finančního práva včetně vývoje finančněprávních institutů.

 • JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  V minulosti působil na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra, kde se zabýval zejména problematikou územní samosprávy a správního řízení (jako lektor se podílel na přípravě veřejné správy na „nový“ správní řád). Od roku 2007 pracuje jako vedoucí referátu správního řízení odboru legislativního a právního České národní banky. Současně působí jako tajemník rozkladové komise ČNB a zabezpečuje vedení správních řízení o rozkladech proti rozhodnutím ČNB a agendu správního soudnictví. Vedle toho vyučuje předměty související se správním právem na několika vysokých školách.

 • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  Vysokoškolské vzdělání získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na německé univerzitě Philipps-Universität Marburg získal v oboru politické vědy, moderní historie a veřejného práva titul Diplom-Politologie. Přednáškové činnosti v oborech politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia a moderní dějiny se věnuje na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem jeho odborného zájmu je politika německy hovořících zemí, historie střední Evropy ve 20. století a současná evropská politika SRN.

 • PaedDr. Jitka Jilemická

  PaedDr. Jitka Jilemická

  Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 působí jako nezávislá odborná konzultantka, lektorka, mediátorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu – osobní i vnitrofiremní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, facilitace, koučování, týmová spolupráce, stres management. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management v USA, Ukrajina, Vietnam, Gruzie. Vede dlouhodobý výcvik v mediaci na Anglo-American University v Praze. 

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Podílí se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. K pracovněprávní problematice se často vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 • doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  V současné době působí na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava jako proděkanka pro studium. Odborně se zaměřuje na oblast mezinárodního marketingu a mezinárodního obchodu. Působí jako docent na katedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TUO, je certifikovaným lektorem pro marketing. Podílí se na řešení výzkumných i rozvojových projektů, je autorkou či spoluautorkou řady publikací, skript a článků. Aktivně pracuje v České marketingové společnosti.

 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně a postgraduální studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2000 se pohybuje v prostředí farmacie. Pracoval v obchodních a marketingových pozicích a v top managementu několika farmaceutických společností, následně v marketingových a komunikačních společnostech specializovaných na farmaceutický trh. V současné době je majitelem společnosti PHARMALINK zaměřené na projekty podpory marketingu, komunikace, obchodu a e-služeb ve zdravotnictví a farmacii. Působí také jako lektor v oblasti marketingu a komunikace.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich je absolventem Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management. Od roku 1999 působí v privátních i nadnárodních společnostech, kde se především věnuje vedení obchodních týmů, vytváření a implementaci business strategií a PMS (Performance Management Systems).

  Je výkonným ředitelem společnosti ABATON consulting s.r.o. jež je poradenským centrem zaměřeným na realizaci klientských příležitostí. V současné době se specializuje na tvorbu strategických řešení a marketingových taktických aplikací, parametrizaci salesových struktur a supervitalizaci na bázi CRM - CVM (Customer Value Management). 

 • Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  V současné době působí na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni jako odborný asistent na katedře financí a účetnictví, dále jako spolupracovnice Střediska projektových aktivit. Profesně se již řadu let věnuje lektorské, výzkumné a publikační činnosti v oblasti finančního řízení podniků, investičního rozhodování a auditu. Je členkou České asociace pro finanční řízení a držitelkou osvědčení „Profesionální lektor“ udělovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.

 • Mgr. Dagmar Krhůtková

  Mgr. Dagmar Krhůtková

  Její hlavní pracovní činností je rozvoj aktivit byznys agentury True Blue Agency s.r.o., kde poskytuje odborné konzultace i komplexní marketingové služby klientům z různých oblastí. Jako lektor zprostředkovává studentům zkušenosti z praxe, a to jak z vlastní reklamní agentury, tak i z marketingových oddělení, v nichž působila. Jedná se o společnosti Telefónica Czech Republic, UniCredit Leasing, Office Depot a Hannah. Velký prostor dává případovým studiím a rozborům lokálních i světových reklamních kampaní. V posledních letech se specializuje zejména na způsoby moderní komunikace a techniky nízkonákladového marketingu. 

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni, obor Ekonomika a řízení průmyslových podniků. Po ukončení studia se věnovala zahraničnímu obchodu a posléze uplatnila svou znalost němčiny jako obchodnice firmy Pewag MERCEDES BENZ. Dalším oborem jejího profesního zájmu byly nově vznikající finanční trhy a pro ČESKOU SPOŘITELNU, a.s. sestavila tým obchodníků s cennými papíry. Řídila také tým obchodníků jako ředitelka Spořitelního penzijního fondu a následně České životní pojišťovny. Dále pracovala v nadnárodní personální společnosti TRENKWALDER, a.s., nejdříve jako regionální ředitelka a posléze key account manager pro Českou republiku. Z této praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, především z pracovního práva a výběrových řízení. V roce 2000 si splnila svůj dlouholetý sen a založila vlastní společnost HOF-art, zabývající se poradenstvím v oblasti seberozvoje. V současné době je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí i leadership, týmovou spolupráci, cross-selling, odolávání stresu a další témata, která najdete na www.hof-art.cz.

 • Roman Lindauer

  Roman Lindauer

  Roman Lindauer má za sebou více než 20 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Během své profesionální praxe několikrát implemenoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB), vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO. Studoval na VŠE, britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University. V současné době vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelně přednáší pro Institut interních auditorů České republiky.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Absolvent magisterského programu zemědělské inženýrství a doktorského programu podniková a odvětvová ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze.V současné době působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze. Specializuje se na oblast podnikové ekonomiky, komoditní ekonomiky, investic a jejich financování, finančního plánování a analýzy rizika. Působil jako koordinátor tazatelských sítí zabývající se vedením personální agendy a školením zaměstnanců v oblasti sběru dat a komunikace. Má mnohé zkušenosti s lektorskou činností v rámci podnikové a manažerské ekonomiky a finančního plánování.

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Působí více jak 20let v oblasti úpadkového práva. Dříve se věnovala profesi konkursního správce a likvidacím obchodních společností. Od roku 2010 jako insolvenční správce se zaměřuje zejména na sanační způsob řešení úpadku, a to reorganizaci podniků. Ve své přednáškové činnosti se specializuje na oblast řízení lidských zdrojů a motivační systémy v podniku v období krize, kdy působí rovněž jako lektorka na VŠB Ostrava a na brněnské soukromé vysoké škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a dále zajišťuje vzdělávací programy pro Akreditovaného člena asociace pro poradenství v podnikání společnost MROPOR.

 • Ing. Marcela Makarová

  Přes 15 let působí v oboru řízení lidských zdrojů. V této oblasti působila ve velkých, středních i malých firmách v soukromé i veřejné sféře. Je absolventkou Vysoké školy chemicko–technologické v Pardubicích. V současné době působí jako poradce, konzultant a školitel v oblastech řízení lidských zdrojů – nastavování systémů řízení a vedení zaměstnanců, komunikačních strategií, týmové spolupráce, tvorby motivačních systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, výcviku hodnotitelů k aplikaci a zefektivnění hodnocení zaměstnanců, posuzování rozvojového potenciálu zaměstnanců a funkčnosti firemních procesů, analýzy vnitřní kultury a návrhu postupových kroků k realizaci požadovaných změn. Spolupracuje na řízení a realizaci projektů podporovaných Evropskou unií.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, pracoval v lékárenské službě a poté jako samostatný výzkumný pracovník v oboru lékových forem. V roce 1992 začal pracovat u nadnárodní originální farmaceutické firmy, kde prošel postupně pozicemi Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe. Od roku 2005 působí jako nezávislý lektor a konzultant v oboru trénink a koučování obchodních reprezentantů a managerů zejména v oblasti farmacie a rychloobrátkového zboží, kde využívá svých dlouholetých zkušeností z prodeje a managementu.

 • Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Absolventka studijního programu Zdravotní vědy na III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru Řízení lidských zdrojů studijního programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ekonomické vzdělání získala Andrea Mašínová absolvováním inženýrského studijního programu Řízení podniku a podniková ekonomika na Vysoké škole finanční a správní. V současné době studuje doktorský studijní program na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni, dizertační téma: Metoda výpočtu financování velkých zdravotnických zařízení. Celý profesní život působí v manažerských pozicích v oblasti zdravotnictví, aktuálně pak na pozici náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Plzeň pro ošetřovatelskou péči. Dlouhodobě se podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti zdravotní a sociální péče.

 • Mgr. Michaela Mrštíková

  Mgr. Michaela Mrštíková

  Absolventka Karlovy Univerzity, Filosofická fakulta – obor Řízení lidských zdrojů a andragogika. 18 let působila v automobilovém průmyslu - z toho 15 let v oblasti personálního řízení. Začátek její kariéry je spojen s pozicí operátorky ve výrobě, kontrolorky kvality ve výrobě a referentkou logistiky. Celá její praxe je spojena s automobilovým průmyslem. Následujících 7 let pracovala v top manažerské pozici (HR Manažer). V současné době působící ve společnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká společnost – výroba bezpečnostních dílů pro Automotive) na pozici HR Manažer. Má zkušenosti s řízením týmů a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu.

 • Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2003. Přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze, působila jako odborný asistent na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v současné době jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole obchodní. Předmětem jejího zájmu je zahraničně-obchodní politika a mezinárodní vztahy. Specializuje se na výuku předmětů Mezinárodní obchod, Mezinárodní marketing, Mezinárodní obchodní operace a Diagnostika obchodního podniku. Další pracovní zkušenosti získala ve členské firmě EP INDUSTRIES a v ČTÚ. Studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie, další vysokoškolské vzdělání získala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vystudovala obor mezinárodní vztahy. Doktorské studium absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, program Mezinárodní ekonomické vztahy.

 • Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Již dvacet let úspěšně soukromě podniká jako tlumočnice, překladatelka a VIP průvodce Prahou a cestovního ruchu ČR. V současné době působí jako akademický pracovník Metropolitní univerzity Praha a jako výzkumný pracovník na St. Louis University v USA. Manažerskou praxi nabyla jako prorektorka VŠCRHL, předtím pracovala jako poradce v prestižní nadnárodní společnosti PricewaterhouseCoopers. Titul Ph.D. získala v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na VŠE Praha v roce 2005, titul Ing. v oboru Mezinárodní obchod a Komerční jazyky v roce 1997.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Více než 11 let byla na různých manažerských pozicích zodpovědná za výsledky firmy a rozvoj lidí, především v oblasti obchodu, zákaznického servisu, marketingu a logistiky. Získala zkušenosti s řízením strategických aktivit a s rozvojem vztahů s partnery a státními institucemi. Byla zodpovědná za řízení vnitrofiremních změn v ČR i SR. Lenka Olšanká je certifikovanou profesionální koučkou (Erickson College, 2006) a posledních 9 let nabízí manažerský, kariérní a podnikatelský koučink, pro jednotlivce a týmy. Učí druhé jak vést a řídit týmy, jak lépe komunikovat a řešit konflikty, jak koučovat a jak efektivněji spolupracovat. Zvláště ráda vytváří a učí programy zaměřené na osobnostní rozvoj. Původně vystudovala Biochemii na PřF Univerzity Karlovy, následně absolvovala Tematizovaný kurz práce s tělem v psychoterapii a vzdělávací program Léčebná pedagogika a sociálně-umělecká terapie. V posledních letech se zajímá o řízení změn na úrovni jednotlivce a skupin, spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací Initiatives of Change Intl a aktivně se účastní konferencí a workshopů v Caux-Montreux, ve Švýcarsku.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálně pracuje jako jeden ze dvou oficiálních trenérů společnosti Apple Inc. na českém a slovenském trhu. Zároveň přednáší na MBA modulech Cambridge Business School a Business Institutu. Má zkušenosti z působení v pozici oblastního specialisty vzdělávání ve společnosti Tesco stores ČR a také z organizování a realizace mezinárodních škol prožitkového vzdělávání pod hlavičkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde také vyučoval. Čerpá z letitých zkušeností v rozvojových a vzdělávacích projektech různorodých společností z nejrůznějších segmentů, kde působil jako lektor agentury MgC Group. 

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zabývající se zejména obchodním právem a právem cenných papírů. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorosní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí. Pravidelně publikuje a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva. Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy. Od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk.

 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

  doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

  Pracuje jako ředitel Ústavu podnikové ekonomiky na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2005 ukončil doktorské studium v oboru ekonomika a management a v roce 2010 byl habilitován v oboru ekonomika a management podniku. Profesně se zaměřuje na oblast manažerského účetnictví, metody řízení nákladů a výkonnosti a ekonomiku zdravotnictví. Byl řešitelem několika výzkumných projektů a je autorem řady monografií a vědeckých článků. Více než deset let se věnuje také podnikovému poradenství a vede vlastní firmu, zaměřenou na poradenství v oblasti řízení a snižování nákladů a zvyšování výkonnosti. V současné době působí také jako člen hodnotícího panelu Grantové agentury České Republiky.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Přednáškové činnosti se věnuje na pozici odborného asistenta na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě toho působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na Vysoké škole ekonomické v Praze je spoluzakladatelem a organizátorem výuky specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR apod.). Ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur každoročně organizuje Akademii PR. Je viceprezidentem České marketingové společnosti. Vykonává konzultantskou a poradenskou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway apod.).

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Vystudovala Systémové inženýrství a informatiku na Technické univerzitě v Liberci. Pracovala jako systémový analytik a projektový manažer, má bohaté zkušenosti v personalistice. Jako konzultantka se specializuje na mapování a nastavování interních procesů ve společnostech, analýzu interních informačních systémů a jejich výtěžnost. Jako lektorka a trenérka má osobní praktické zkušenosti se vzděláváním vrcholného i středního managementu, stejně jako s techniky a administrativními pracovníky. V roce 2011 byla oceněna jako Lektor roku 2011 Asociací institucí vzdělávání dospělých.

 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  V současné době má na starosti korporátní komunikaci a marketing ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau i její sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau. V oboru komunikace působí téměř 20 let a své zkušenosti získávala jak v nadnárodních společnostech, jako je Nationale-Nederlanden životní pojišťovna či poradenská společnost Pricewaterhouse Coopers, tak i v předních PR agenturách, například v agentuře Bison& Rose či PleonImpact. Čtyři roky zastávala pozici výkonné ředitelky Asociace Public Relations Agentur a PR Klubu. Vystudovala provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity a je absolventkou magisterského studia mediální komunikace fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

 • JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott absolvoval PFUK v Praze v letech 1973 až 1978. V roce 1983 získal titul JUDr. Dále absolvoval formou dálkového studia VŠE v Praze. Celkem disponuje 34 lety praxe v oblasti obchodního, do roku 1990 hospodářského práva. Po stejnou dobu zastupuje klienty v občanském soudním řízení, v rozhodčím řízení, ve správním řízení a v ostatních druzích procesů na území ČR i Slovenské republiky. Vyniká vysokou odbornou erudicí a mimořádnými analytickými schopnostmi. Neustále se vzdělává a sleduje nové trendy v oboru. Hovoří anglicky a rusky.

 • Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku a Velké Británii. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. 

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem VŠE v Praze, obor Ekonomika a řízení zahraničního obchodu. Bezmála 40 let nepřetržitě působí v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, v současné době ve struktuře nadnárodního koncernu Carl Zeiss AG. Pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se systematicky věnuje již více než 15 let na pozici docenta Katedry mezinárodního obchodu VŠE v Praze. Je autorem několika desítek publikací a odborných textů, vydaných v tuzemsku i v zahraničí a pravidelným účastníkem odborných mezinárodních vědeckých konferencí. Podílí se na práci Komise pro cla a regulaci obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

 • JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory. Specializuje se na daňové právo v České i Slovenské republice, zejména na mezinárodní zdanění a daňové spory. Rovněž působí jako vedoucí Katedry finančního a daňového práva ve Škoda Auto Vysoké škole, o.p.s. V soutěži Daňař & Daňová firma roku byla zvolena „Daňovou hvězdou roku 2011“ v kategorii mezinárodní daně a zároveň byla zařazena do „Daňové kanceláře snů“. Také publikace Global Law Experts 2011 doporučuje Hanu Skalickou jako jediného právního experta z České republiky pro Corporate Tax Law. Je členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015. Je autorkou mnoha odborných článků včetně dvou vydání knihy Mezinárodní daňové vztahy. Před založením své advokátní kanceláře v roce 2012 působila ve společnostech PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy a Peterka & Partners.

 • Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., patří k nejvýznamnějším osobnostem působícím v oblasti strategického managementu. Pracoval na manažerských, vědeckovýzkumných a pedagogických pozicích. Postupně dosáhl titul CSc.,DrSc., docent a řádný profesor. V současné době se zaměřuje především na problematiku strategického řízení podniku a aktivně se účastnil zpracování a implementace těchto strategií mnoha českých i zahraničních podniků. V několika institucích přednáší problematiku strategického řízení na školách MBA , je spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem a ředitelem firmy Management Focus, prezidentem Klubu Stratég a členem několika správních a dozorčích rad.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Přednáší na katedře financí Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na podnikové a mezinárodní finance. Doktorskou práci obhájil v roce 1999 na téma Měnová koncepce EU. V letech 1999 – 2005 vedl oddělení vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně. Od roku 2006 se věnuje poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje s předními domácími poradenskými a vzdělávacími institucem i. Ve své poradenské činnosti se zaměřuje především na strategické řízení, nastavení personálních procesů, vzdělávání a rozvoj pracovníků.

 • Mgr. Petr Strejček, MBA

  Mgr. Petr Strejček, MBA

  Od roku 2007 pracuje jako odborný asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Magisterského vzdělání dosáhl na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. V rámci své akademické a pedagogické aktivity se zaměřuje na ekonomické a politické aspekty evropské integrace, svou vědeckou činnost zaměřuje na energetickou bezpečnost v evropském prostoru a na roviny vztahu Evropské unie a Ruské federace. V letech 2012 a 2013 pracoval jako lektor společnosti Eurion v.o.s. v programu Vzdělávání pedagogů na středních a základních školách, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Je autorem několika knižních publikací a desítek odborných článků.

 • MgA. Irena Swiecicki

  MgA. Irena Swiecicki

  Lektorka, konzultantka a koučka s 15 letou praxí. Proškolila cca 7000 účastníků kurzů. Původním povoláním divadelní a vystudovaná zpěvačka se specializuje na prezentační a vyjednávací dovednosti, práci s hlasem, řeč těla, lektorské dovednosti a komunikaci. Díky letité divadelní praxi je schopna odhalit každý detail ve vystupování a poskytnout jedinečnou zpětnou vazbu. Zaměřuje se rovněž na trénink metod zvládání stresové zátěže a školení s tím spojená. V koučování se zaměřuje především na koučování k výkonu a zkvalitňování vztahů nejen na pracovišti. Je hlavní lektorkou a garantkou kvality Manažerské akademie MKČR.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Absolvent Západočeské Univerzity, Open University a řady tuzemských i zahraničních kurzů a seminářů. Pracoval jako Manažer projektů pro střední Evropu v AGA GmbH. v Rakousku, jako ředitel společnosti AGA GAS Čechy a poté jako obchodní ředitel AGA GAS Česká Republika. V roce 2001 uvedl na český trh francouzskou společnost Air Liquide, kde následně působil jako obchodní ředitel. Od roku 2012 se věnuje jen přednáškové a konzultační činnosti. Působil např. jako manažer tvorby a implementace projektu CRM v ČEZ, a.s. Působí i jako poradce nebo lektor výcviku KCM, systému péče o zákazníka, výcviku obchodních dovedností apod. pro některé společnosti na českém trhu. Několik let působil též jako lektor Open University v oboru řízení vztahů se zákazníky. Nyní vyučuje na Vysoké škole finanční a správní v Praze předměty Řízení vztahů se zákazníky a Marketing. Je autorem řady publikací, vysokoškolských skript a mnoha příspěvků s tématikou řízení vztahů se zákazníky, úloha a funkce KCM, apod.

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru, v roce 2015 získal docenturu v oboru podnikové ekonomiky a managementu. 

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Současně působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků. Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze. Specializuje se zejména na problematiku podnikové ekonomiky, finančního řízení a hodnocení výkonnosti podniků. Působí jak ve výuce, tak ve výzkumu, lektorské a poradenské činnosti. Je autorkou či spoluautorkou publikací týkající se zejména problematiky řízení a zvyšování jak finanční, tak nefinanční výkonnosti podniků.

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu, kde získal významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné manažerské dovednosti a soft skills. Od svého odchodu z prostředí pojišťovnictví je Petr Šťastný činný v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Šárka Tomisová

  Absolventka Vysoké školy logistiky v Přerově. Pracuje jako lektor, kouč a poradce. V oblasti logistiky pracovala v mnoha odvětvích (strojírenství, mezinárodní obchod, transport a doprava, textilní průmysl) a to především v manažerských pozicích. V současnosti působí jako lektor a konzultant v několika vzdělávacích institucích, které se věnují vzdělávání dospělých. Dosáhla titulu CLog. - Konzultant a trenér logistiky. V rámci koučování spolupracuje s mnoha institucemi a to i v oblasti sociálních služeb, osobního rozvoje a dalšího vzdělávání, kde vzdělává pracovníky např. ÚP, pracovníky sociálních služeb, personalisty, poradce pro osobní rozvoj a další.

 • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Odborná asistentka na katedře regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze a pedagogický pracovník katedry veřejné správy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., v Praze. Je absolventkou inženýrského studijního oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také posléze získala doktorský titul. V průběhu doktorského studia absolvovala roční studijní stáže na Univerzitě Pierre Mendes Francev Grenoblu a Institutu rozvojových studií ve švýcarské Ženevě. Předmětem jejího odborného zájmu je problematika municipální politiky a lokálního rozvoje, zejména pak otázky týkající se partnerství, občanského sektoru i významu občanského sektoru v rozvoji území. Specifická pozornost je z odborné stránky věnována otázkám partnerství a jeho významu v rozvoji území. Ve své praxi spolupracuje s řadou místních i regionálních reprezentantů, na národní úrovni odborně spolupracuje se svazem měst a obcí na realizaci projektů podpořených z evropských strukturálních fondů. 

 • PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  Studoval v Praze, ve Vídni a v Mnichově, působí na Soukromé vysoké škole ekonomické, Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké škole aplikované psychologie. V letech 1996 - 2005 se věnoval výzkumu trhu a veřejného mínění v rámci renomovaných výzkumných agentur, působil v marketingu v bankovnictví a v rodinné obchodní firmě. Za svoji vědeckou práci obdržel ocenění za interdisciplinární přístup ve vědách o člověku, společnosti a kultuře. Věnuje se také sociálně psychologickému poradenství ve vlastí praxi. V rámci ekonomické psychologie se věnuje problematice motivace pracovníků, osobnostnímu rozvoji a řízení konfliktů.

 • Ing. Bc. Vlasta Váchová

  Vystudovala na třech vysokých školách v oborech zaměřených na ekonomii, management lidských zdrojů a pedagogiku. V oblasti HR managementu pracovala ve vedoucích pozicích jako manažerka personálních útvarů jak v soukromém sektoru, tak i ve státní správě. Má bohaté odborné znalosti i praktické zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Od roku 2007 se zabývá konzultační a lektorskou činností. Zaměřuje se především na oblast přijímání a výběru zaměstnanců, kompetencí a kompetenčních modelů, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců i na oblast pracovně právních vztahů. Působí aktivně jako externí hodnotitelka projektů Evropského sociálního fondu.

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník od roku 2014 pracuje v odboru legislativního a právního České národní banky a zabývá se agendou správního řízení a správního soudnictví. V minulosti působil v územní samosprávě konkrétně v hlavním městě Praze. Je členem bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Vyučuje předměty související se správním, finančním a komunálním právem na několika vysokých školách. Je spoluautorem komentáře soudního řádu správního, zákona o kontrole, zákona o pohřebnictví a zákona o válečných hrobech, zákona o přestupcích, tzv. tabákového zákona, zákona o návykových látkách, zákona o obecní policii a dalších publikací.

 • Ing. Zdenka Volkánová

  Ing. Zdenka Volkánová

  Je absolventkou bakalářského studia na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s.r.o. v Praze v oboru Účetnictví, podniková ekonomika a management. Mezi lety 1996 – 2009 působila jako účetní a daňový metodik ve společnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala jako metodik a hlavní účetní u společnosti WOODCOTE CZ, a.s. V letech 2009 – 2010 byla finanční manažerkou společnosti LavishCommercialActivitie v Řecku. V roce 2010 působila jako finanční manažerka u společnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnově, od roku 2011 pracuje na pozici Financial Controller u nadnárodní společnosti Loma Systems s.r.o., která je součástí skupiny ITW v Chicagu USA. Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu, lektorské činnosti se věnuje od roku 2004. Pravidelně lektoruje otevřené kurzy pro společnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

 • Ing. Vladimír Volko

  Ing. Vladimír Volko

  Lektor, konzultant a kouč, který se lektorování věnuje již od roku 1997. Specializuje se na poradenskou činnost v oblasti zvyšování výkonnosti podniku v řadě oblastí managementu (strojírenství, automobilový průmysl, stavebnictví či služby). Vede též tréninky z oblasti lean production. Odborně se věnuje především těmto oblastem: Risk management & Economics and Financial Management, Asset management (řízení provozních aktiv), Lean production systems & process optimalization, Quality management & Manufacturing Management Systems, Project management, Podnikové "doplňkové" IS k existujícím hlavním IS (intranetové podnikové aplikace, zejména v oblasti jakosti a plánování výroby), HRD&HRM (management lidských zdrojů). V minulosti působil jako top manažer výrobní firmy a nyní je spoluvlastníkem poradenské firmy VI - Value Innovation, s.r.o. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde se věnoval i postgraduálnímu studiu.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka se více než 12 let zabývá společenskou odpovědností firem, medializací charitativních témat a vzděláváním dospělých. Při práci s klienty zúročuje své zkušenosti z působení v médiích a pomáhá jim najít metody, jak upoutat pozornost mediálního světa nebo jak propagovat jejich organizaci. Autorsky i realizačně se podílí na PR kampaních např. pro Centrum Paraple a také v rámci evropských projektů. Uvědomuje si význam networkingu v současném světě, a proto se také snaží propojovat experty napříč sektory.

 • JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  Uznávaná odbornice na obchodní právo se narodila v roce 1939 a svou pedagogickou kariéru spojila především s katedrou obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2015 vyučuje na Cambridge Business School v programu LLM blokový modul Závazkové právní vztahy. 

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Vystudoval Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Již v průběhu studia se věnoval různým projektům zaměřeným na marketingovou komunikaci v médiích. Po ukončení studia v roce 2004 nastoupil na marketingové oddělení DHL Express, které od roku 2007 vede. Kromě marketingu samotného má ve společnosti DHL na starost také interní a externí komunikaci, PR a projekty zaměřené na SME zákazníky a na budování firemní kultury mezi zaměstnanci. Mezi jeho zájmy patří cestování a sport. 

 • PhDr. Martin Zibrín, MBA

  PhDr. Martin Zibrín, MBA

  Momentálně pracuje v oblasti podnikových nákupů a procesů veřejných zakázek. Je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem Slovenského centra obstarávania. Spolupracuje se dvěma zahraničními vzdělávacími institucemi poskytujícími studium MBA, kde přednáší projektový management a finanční řízení projektů. Vystudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici a Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze. Studium MBA v oboru Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School&Research Centre.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Působí na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně, kde zajišťuje a podílí se na výuce předmětů Manažerského rozhodování, Krizový management a Strategický management. Působí jako lektor týmů v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže. Je autorem článků zabývajících se řízením krizí a rizik v renomovaných odborných časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).