Sales management

Sales management

Studijní program MBA Sales Management je zaměřen na řízení prodeje a podnikovou strategii obchodu. V rámci programu jsou studentům předávány odborné poznatky o aktuálních principech řízení prodeje, vytváření podnikové strategie, prodejních dovednostech, komunikačních technikách a public relations, cross-selingu a také principech právní legislativy. Program dále nabízí studentům získání užitečných vědomostí a praktických znalostí potřebných ke zdokonalení vztahů se zákazníky, osobnímu rozvoji a psychologickému myšlení s cílením na zákazníka. Studenti získají přehled o nejmodernějším know-how sales managementu a díky vypracovávání případových studií si osvojí techniky, které jim pomohou efektivně plánovat a realizovat marketingové a prodejní aktivity potřebné k dosažení stanovených cílů organizace. Program je určen především pro manažery, obchodníky, podnikatele a vedoucí pracovníky, kteří se pohybují v oblasti obchodu a kteří chtějí prohloubit a zdokonalit své schopnosti a dovednosti a navýšit tak profitabilitu obchodů ve firmě.

Základní moduly

 • Sales management (řízení prodeje)

  Cílem modulu je seznámit se s podstatou a obsahem managementu a jeho specifiky v obchodních činnostech v rámci obchodních korporací. Modul nabízí obeznámení se základními pojmy managementu, oblastmi, které management a management obchodu pokrývá a zásadními metodami, nástroji a technikami, které by měli manažeři pro výkon svých řídících funkcí znát.

 • Podniková strategie obchodu

  Cílem je naučit posluchače sestavovat podnikatelský záměr z hlediska obchodní koncepce, vytvářet obchodní strategii podniku a osvojit si základní dovednosti z oblasti tvorby a kontroly obchodního plánu podniku. Modul seznamuje posluchače s teorií a řízením podniku z hlediska tvorby podnikové strategie s důrazem na vytvoření obchodní strategie, s hierarchií interních podnikových faktorů v podnikohospodářském modelu, se způsobem stanovení vizí a cílů podniku s důrazem na obchodní koncepci a s tvorbou strategického obchodního plánu podniku, včetně tvorby marketingové koncepce podniku.

 • Marketing, podpora prodeje a PR

  Cílem tohoto modulu je naučit studenty využívat prostředků public relations jako systémového nástroje řízení a komunikace. Studenti se naučí efektivně plánovat a realizovat komunikační projekty včetně předvídání a komunikace rizik. Dále se studenti díky modulu dozvědí, jaké jsou možnosti a nástroje podpory prodeje, jak který nástroj správně využívat a jak pomocí podpory prodeje stimulovat zákazníky k větším nákupům.

 • Základy obchodního práva - závazkové vztahy

  Tento modul má za úkol uvést posluchače do problematiky obchodního práva, kde se nejprve seznámí se základními pojmy a právními instituty, které jsou důležité a upotřebitelné v podnikatelské praxi. Hlavní důraz je kladen na obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy. Posluchačům jsou představeny jednotlivé typy obchodních smluv se všemi aspekty a příklady z praxe. Tento modul reflektuje novou právní úpravu a veškeré legislativní změny a jejich dopad na fungování obchodních korporací.

 • Prodejní dovednosti I.

  Cílem modulu je seznámit studenty s rolí obchodníka, s image a jednáním obchodníka a s moderními prodejními technikami. Díky modulu se studenti dozvědí o jednotlivých fázích prodejního cyklu, jak je pomocí různých technik zdokonalovat a jak zlepšovat své prezentační a prodejní dovednosti. Studenti zjistí své silné a slabé stránky vlastního prodejního stylu a osvojí si důležité principy prodejní komunikace.

 • Prodejní dovednosti II.

  Tento modul rozvíjí a pomáhá zdokonalit již naučené prodejní schopnosti. Díky modulu se studenti dozvědí, jak nalézt nové prodejní argumenty a jak dosáhnout zvýšení celkového prodeje ve společnosti. Studentům bude představena struktura obchodní schůzky, strategie jednání s různými typy klientů a dozvědí se také, jak efektivně prezentovat svoji nabídku.

 • Cross-selling - účinné způsoby navyšování prodeje v praxi

  Cross-selling je velmi účinná metoda zvyšování ziskovosti ve firmě. Díky jejímu používání můžeme docílit zvýšení výkonnosti na jednoho zákazníka. Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s touto metodou a jejími riziky, pochopení základních principů, dále se také naučit, jak správně metodu využívat a jak docílit tolik žádaného zvýšení profitability. Díky tomuto modulu se studenti dozvědí, jak správně Cross-selling nastavit vzhledem k cílům společnosti a jaké nejvhodnější prostředky kdy použít s ohledem na charakter firmy.

 • Psychologie zákazníka

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními poznatky jednotlivých psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie spotřebitele a spotřebního chování. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie optikou spotřebního chování se zřetelem k problematice proměn společenského dění v době rychlých ekonomických změn. Předmět současně tvoří přirozená východiska pro řadu dalších disciplín ve výuce, zaměřených na problematiku spotřebního chování, jako sociologie, marketing, kulturně antropologické koncepce spotřeby a podobně.

 • Řízení vztahů se zákazníky

  Prodejní techniky a řízení vztahů se zákazníky jsou poměrně mladou oblastí obchodu. Cílem modulu je pochopit význam dlouhodobých dobrých vztahů se zákazníky pro úspěch komerčních (výrobních, služby poskytujících, obchodních) ale i neziskových organizací. Utřídit si prostředky, které k vybudování těchto vztahů máme, a objasnit si význam a náplň komunikačního vzorce, označovaného jako prodejní technika.

 • Komunikační a vyjednávací techniky

  Komunikace je jednou z nejdůležitějších oblastí lidské interakce. Umět správně komunikovat a vyjednávat nám umožní lépe obstát v konkurenčním prostředí dnešní doby. Cílem tohoto modulu je proto naučit se správně používat verbální, neverbální a paralingvistickou komunikaci a poznat rozdíly mezi nimi, naučit se být v komunikaci efektivnější, zjistit, jak správně vyjednávat a jak předcházet nedorozuměním.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

BROŽURA

Lektoři

 • Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek působil v letech 2001 – 2003 ve společnosti Nová Huť Ostrava a.s. (nyní Arcellor Mittal), kde získal praktické zkušenosti v oblasti výrobní firmy. Tyto dovednosti dále předával jak studentům VŠB-TU, kde působil 2 roky jako externí odborný asistent, tak je nadále rozvíjel a uplatňoval při působení v mezinárodní firmě ELANOR. Od roku 2006 jsou jeho profesní aktivity spojeny se vzdělávací společností Petr Otáhal s.r.o. V roce 2009 získal Ivan Doubek investici v pořadu DEN D a následně v této společnosti 4 roky pracoval jako ředitel a jednatel. Od roku 2013 se věnuje školení a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu.

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Vystudoval Lékařskou Fakultu MU v Brně, po studiích pracoval jako sekundární lékař na oddělení chirurgie a traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na různých, zpočátku prodejních, později managerských pozicích, ve farmaceutických společnostech SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline. V současnosti pracuje jako nezávislý lektor a kouč zejména v oblasti farmacie, bankovního sektoru a finančního poradenství. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou kurzy pro obchodníky a manažerské kurzy. Druhou oblastí jeho působení je koučink a konzultantská činnost. Během profesionální praxe vykonává souběžně nekomerčně lektorskou činnost jako garant zdravotnických kurzů.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich je absolventem Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management. Od roku 1999 působí v privátních i nadnárodních společnostech, kde se především věnuje vedení obchodních týmů, vytváření a implementaci business strategií a PMS (Performance Management Systems).

  Je výkonným ředitelem společnosti ABATON consulting s.r.o. jež je poradenským centrem zaměřeným na realizaci klientských příležitostí. V současné době se specializuje na tvorbu strategických řešení a marketingových taktických aplikací, parametrizaci salesových struktur a supervitalizaci na bázi CRM - CVM (Customer Value Management). 

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni, obor Ekonomika a řízení průmyslových podniků. Po ukončení studia se věnovala zahraničnímu obchodu a posléze uplatnila svou znalost němčiny jako obchodnice firmy Pewag MERCEDES BENZ. Dalším oborem jejího profesního zájmu byly nově vznikající finanční trhy a pro ČESKOU SPOŘITELNU, a.s. sestavila tým obchodníků s cennými papíry. Řídila také tým obchodníků jako ředitelka Spořitelního penzijního fondu a následně České životní pojišťovny. Dále pracovala v nadnárodní personální společnosti TRENKWALDER, a.s., nejdříve jako regionální ředitelka a posléze key account manager pro Českou republiku. Z této praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, především z pracovního práva a výběrových řízení. V roce 2000 si splnila svůj dlouholetý sen a založila vlastní společnost HOF-art, zabývající se poradenstvím v oblasti seberozvoje. V současné době je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí i leadership, týmovou spolupráci, cross-selling, odolávání stresu a další témata, která najdete na www.hof-art.cz.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálně pracuje jako jeden ze dvou oficiálních trenérů společnosti Apple Inc. na českém a slovenském trhu. Zároveň přednáší na MBA modulech Cambridge Business School a Business Institutu. Má zkušenosti z působení v pozici oblastního specialisty vzdělávání ve společnosti Tesco stores ČR a také z organizování a realizace mezinárodních škol prožitkového vzdělávání pod hlavičkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde také vyučoval. Čerpá z letitých zkušeností v rozvojových a vzdělávacích projektech různorodých společností z nejrůznějších segmentů, kde působil jako lektor agentury MgC Group. 

 • Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Ing. David Říha, MBA, Ph.D.

  Je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku a Velké Británii. Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. 

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Absolvent Západočeské Univerzity, Open University a řady tuzemských i zahraničních kurzů a seminářů. Pracoval jako Manažer projektů pro střední Evropu v AGA GmbH. v Rakousku, jako ředitel společnosti AGA GAS Čechy a poté jako obchodní ředitel AGA GAS Česká Republika. V roce 2001 uvedl na český trh francouzskou společnost Air Liquide, kde následně působil jako obchodní ředitel. Od roku 2012 se věnuje jen přednáškové a konzultační činnosti. Působil např. jako manažer tvorby a implementace projektu CRM v ČEZ, a.s. Působí i jako poradce nebo lektor výcviku KCM, systému péče o zákazníka, výcviku obchodních dovedností apod. pro některé společnosti na českém trhu. Několik let působil též jako lektor Open University v oboru řízení vztahů se zákazníky. Nyní vyučuje na Vysoké škole finanční a správní v Praze předměty Řízení vztahů se zákazníky a Marketing. Je autorem řady publikací, vysokoškolských skript a mnoha příspěvků s tématikou řízení vztahů se zákazníky, úloha a funkce KCM, apod.

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu, kde získal významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné manažerské dovednosti a soft skills. Od svého odchodu z prostředí pojišťovnictví je Petr Šťastný činný v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  Studoval v Praze, ve Vídni a v Mnichově, působí na Soukromé vysoké škole ekonomické, Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké škole aplikované psychologie. V letech 1996 - 2005 se věnoval výzkumu trhu a veřejného mínění v rámci renomovaných výzkumných agentur, působil v marketingu v bankovnictví a v rodinné obchodní firmě. Za svoji vědeckou práci obdržel ocenění za interdisciplinární přístup ve vědách o člověku, společnosti a kultuře. Věnuje se také sociálně psychologickému poradenství ve vlastí praxi. V rámci ekonomické psychologie se věnuje problematice motivace pracovníků, osobnostnímu rozvoji a řízení konfliktů.

Cena

Cena za studium MBA činí po slevě 87.000 Kč bez DPH (z původních 124.000 Kč). Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Sales management - Hodnocení 4.74/5 - Hodnotilo 21 uživatelů