DBA - Executive Management | Cambschool.cz

DBA - Executive Management

DBA - Executive Management

Vzdělání, které má smysl

Program DBA - Executive Management přináší komplexní pohled na problematiku řízení podniku od provozních záležitostí po inovativní řešení, které musí reagovat na současné trendy (například robotizace), využívání zdrojů, vytvoření strategických plánů až po audit. Studium je určeno pro vrcholové manažery, kteří chtějí na sobě neustále pracovat a držet krok s nejnovějšími trendy. Program nabízí 8 odborných seminářů zaměřených na praktické dovednosti v oblastech strategie, managementu, inovativních řešení, procesních postupů, leadershipu, IT či psychologie. Studenti se zaměřují na aplikaci moderních trendů do praxe a soustředí se na reálné problémy, s nimiž se firmy nebo veřejné instituce běžně setkávají.

Uvedené ceny jsou platné do 5. 12. 2021 a jsou bez DPH.

BROŽURA

 

Základní moduly

 • Metodologický seminář / Metodologie teorie a výzkumu

  Cílem modulu je připravit studenta na zpracování textu odborné práce z formálního i obsahového hlediska. Studenti si ujasní, jak správně zvolit metodu výzkumu, ať kvantitativní či kvalitativní. Jak má probíhat získávání informací, způsoby jejich zpracování a kompozice práce. Zopakují si práci se zdroji a bibliografické citace, stejně jako další specifika psaní odborných textů.

 • Podniková strategie

  Modul Podniková strategie poskytuje informace a znalosti principů strategického řízení podniku, tvorby a uplatňování podnikové strategie, strategického plánování a hodnocení podnikatelského záměru. Pro dosažení vytyčených cílů i jejich postupné naplňování potřebuje mít podnik jasnou strategii. Základní otázkou, kterou si při tvorbě strategie klademe, je – „Jak?“ Jak dosáhnout požadovaných výsledků, jak předstihnout konkurenci, jak vytvořit a udržet konkurenční výhodu nebo jak posílit dlouhodobou pozici firmy na trhu. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných in formací nám pomůže lépe předvídat rizika a úspěšněji naplňovat strategické cíle. Studenti si absolvováním modulu prohloubí znalosti a dovednosti strategického řízení podniku, které budou moci pragmaticky přizpůsobovat a aplikovat v podmínkách konkrétních firem.

 • Procesní management

  Cílem modulu je osvojit si podstatu procesního managementu a řízení procesů ve smyslu dosažení úspěchu a prosperity podniků. Absolvent modulu by měl být schopen analyzovat, navrhovat a řídit firemní procesy tak, aby dosahovaly vysoké efektivity a splňovaly požadavky na zajištění vysoké kvality. Po absolvování tohoto modulu bude student schopen pochopit principy řízení firemních procesů a navrhovat optimální řešení výhodné pro podnik. Následně dané procesy implementovat a analyzovat, hodnotit jejich kvalitu a navrhovat zlepšení. 

 • Risk management

  Risk management, nebo také zacházení s riziky, je zaměřen na řízení projektů i procesů, v němž se studenti soustředí na zjišťování reálných i potenciálních rizik a případných nežádoucích důsledků. Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy měření rizika firmy a tradičními metodickými přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Studenti budou rovněž seznámeni s principy modelování změnových procesů firmy, na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů.

 • Lean management

  Lean management, neboli česky také štíhlá výroba, si klade za cíl neustále redukovat plýtvání a současně zvyšovat přidanou hodnotu veškerých firemních činností pro zákazníka a tím současně i pro majitele. Cílem modulu je naučit studenty, jakým způsobem snížit náklady na úkor zbytečného a neproduktivního plýtvání všemi zdroji na minimum, ať už se jedná o finanční prostředky, lidskou práci, čas, materiál či logistiku. Soustředí se na fázi plánování, zpřehlednění procesů a jejich následnou implementaci do praxe. Důraz je kladen na definování faktoru, který má pro zákazníka největší hodnotu a následné zvyšování přidané hodnoty.

 • Six sigma

  Modul Six Sigma obsahuje představení konceptu, který umožňuje zlepšení v oblasti řízení kvality výroby, analýzu požadavků zákazníka, zlepšení funkčnosti procesů a dosažení úspor. Six Sigma je komplexní metoda řízení zaměřená na neustálé průběžné zlepšování. Jedná se o pružný systém řízení, který vychází z porozumění potřeb zákazníků. V rámci modulu bude pracováno s pojmy DMAIC, DMADV či neshoda. Výklad bude zaměřen na praktické rady pro úspěšné zavedení Six Sigma do podnikové praxe včetně specifikace speciálních rolí a vyvrácení mýtů, které Six sigmu opřádají. 

 • Průmysl 4.0, digitalizace a robotizace, umělá inteligence

  Vstupujeme do období, v němž informační technologie začínají splývat s technologiemi výrobními, a toto propojení je základem nové „průmyslové revoluce“. Klíčový faktor je automatizace robotizované výroby, kterou přinesla digitalizace, a s ní spojené změny, které ovlivňují například i trh práce. V tuzemském industriálním prostředí se jedná o důležitou oblast strategického zájmu, která se bude nutně propisovat i do požadovaného vzdělávání pracovní síly, pokud se Česko chce přidat k lídrům průmyslových inovací. Studenti si v modulu zanalyzují aktuální situaci domácího trhu, zaměří se na definování potenciálu i rizik při implementování změn do běžného fungování podniku. 

 • Manažerská psychologie

  Modul obsahuje poznatky z obecné psychologie, ze sociální psychologie, z psychologie práce a sociologie. Manažerská psychologie představuje pochopení metod vedení a řízení lidí a vztahů mezi nimi. Studenti se v modulu zaměří na hlubší pochopení individuálních zvláštností zaměstnanců, jejich typologie, na využití těchto specifik zaměstnanců k efektivnějšímu využití jejich potenciálu. Zaměstnanci už dnes nejsou jen anonymními kolečky v podnikovém soukolí, ale originály - osobnostmi se všemi klady a zápory. Manažer by měl znát typologii lidí, jejich potřeby, motivy, jejich vnímání a prožívání a případně jim pomoci ve zvládání životních rolí (člověk, životní partner, rodič, syn, dcera, kamarád, manažer, apod.) a životní rovnováhy. Moderní poznatky ze všech oblastí psychologie pomohou manažerům pochopit taje vybuzení angažovanosti - iniciativy i řízení stálosti výkonu zaměstnanců. Poznatky manažerské psychologie pomohou manažerům s formováním postojů svých i svěřených lidí. Pomohou manažerům chránit sebe i podřízené před vyhořením (burn-out). Díky modulu manažerská psychologie získají manažeři vědomosti a dovednosti v řízení i vedení. Seznámí se s trendy v oblasti dlouhodobé motivace zaměstnanců a jejich rozvoje, naučí se je získat pro týmovou práci a zvládat krizové situace v pracovním prostředí nebo jim předcházet.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem osm studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů. Z každého modulu musí student vypracovat seminární práci o rozsahu 10 normostran. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.
 • Výuka je rozdělena do čtyř seminářů, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje metodologický seminář a jeden vzdělávací modul.
 • V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá moduly 3 a 4. V druhém semestru probíhají další dva semináře. Nejprve s výkladem za moduly 5 a 6, následně seminář s moduly 7 a 8. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
 • Výklad za jeden modul je v rozsahu čtyř vyučovacích hodin (4x45 minut).
 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.
 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.
 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce v rozsahu minimálně 80 normostran a její následnou obhajobou.
 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

Lektoři

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V současné době projektová manažerka  sportovních událostí a mnoha organizačních projektů. Svoji praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do ekonomicko - manažerské oblasti s akcentem na projektové řízení. V současnosti působí na pozici odborného asistenta na Vysoké škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává zde pozici zástupce vedoucího Katedry manažmentu a ekonómie, kde přichází do styku s mnoha vzdělávacími, organizačními a výzkumnými projekty.

  Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Své praktické zkušenosti přenesla do absolutoria MBA profesního vzdělávacího programu zaměřeného na projektové řízení. Pedagogické vzdělání získala ve studijním programu Učitelství ekonomických předmětů.

  Od roku 2002 do 2011 byla odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2004-2005 zde vedla Ústav podnikové ekonomiky.

  Je autorkou mnohých článků a publikací z oblasti projektového řízení, stejně tak několika významných knih. Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech doma i v zahraničí a je lektorkou Projektového řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení.

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Jako jedna z prvních u nás začala psát a analyzovat otázky spojené s konceptem Průmysl 4.0 a tomuto tématu se stále intenzivně věnuje, a to jak v regionálním, tak i mezinárodním kontextu. Je šéfredaktorkou odborných průmyslových časopisů Technický týdeník a Technik management, vydávaných společností Business Media CZ. Dlouhodobě se věnuje interdisciplinárním tématům souvisejícím s pokrokem ve vědě, technice a v průmyslu a jejich dopadu na ekonomiku, společnost i osobní rozvoj jednotlivců.

  Absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a poté postgraduální studium na MFF UK v oboru obecná fyzika se zaměřením na interpretace kvantové fyziky (Ph.D.). Souběžně se věnovala i studiu filozofie přírodních věd, jak na tuzemských, tak na zahraničních univerzitách v Německu a v Jihoafrické republice (M.A.).

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

  Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation.

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou více než 20 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se úspěšně zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Během své profesionální praxe několikrát implemenoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO.

  Studoval na VŠE, na britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University.

  V současné době vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelně přednáší pro Institut interních auditorů České republiky.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, oceněná Lektorka roku 2011 Asociací institucí vzdělávání dospělých (AIVD), má bohaté zkušenosti s vedením týmů, personálním rozvojem a nastavováním firemních procesů. Je mentorkou a trenérkou v oblasti leadershipu, personálního rozvoje a řízení změn, s čímž souvisí i komunikační dovednosti.

  Specializuje se také na train the trainer, tedy rozvoj trenérů/lektorů v oblasti profesionálního dalšího vzdělávání, vede přednášky na odborných konferencích, a věnuje se procesní optimalizaci a LEAN obecně.

  Vystudovala Systémové inženýrství a informatiku na Technické univerzitě v Liberci a pracuje jako systémový analytik a projektový manažer.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor hospodářská politika, specializaci mezinárodní finance. Doktorskou práci obhájil na Masarykově univerzitě v roce 1999 na téma Měnová koncepce EU. V letech 1999 – 2005 vedl oddělení vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně. Od roku 2006 se věnuje poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje s předními domácími poradenskými a vzdělávacími institucemi. Ve své poradenské činnosti se zaměřuje především na strategické řízení, nastavení personálních procesů, vzdělávání a rozvoj pracovníků. V rámci lektorské činnosti se věnuje rozvíjení manažerských dovedností a znalostí v oblasti podnikových financí.

  Do roku 2017 působil na katedře financí Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2017 – 2018 přednášel na Vysoké škole Karla Engliše, kde vedl Ústav managementu. V současnosti působí na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Zaměřuje se na strategické a finanční řízení podniků, mezinárodní finance. Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti se věnuje oblasti hodnocení výkonnosti podniků, měnové politice a mezinárodnímu finančnímu systému.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  Působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků.

  Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management.

Cena studia DBA v CZK

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat. 

Studium  Cena studia po slevě Původní cena studia
MBA 125.000 CZK bez DPH
151.250 CZK s DPH
165.000 CZK bez DPH
199.650 CZK s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA