Executive LLM | Cambschool.cz

Executive LLM

Executive LLM

Vzdělání, které má smysl

Executive LLM je tradiční a uznávaný model studia, který je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti soukromého práva se specializací na právo obchodní. V rámci tohoto programu se studenti seznámí s principy a zásadami nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Pozornost je věnována především právu obchodních společností, závazkovým právním vztahům a obchodnímu právu v mezinárodním kontextu. Pozornost programu LLM je zaměřena i na další právní oblasti, jako jsou finanční právo, právo hospodářské soutěže, insolvenční a pracovní právo. Absolvent programu tak získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, které budou doplněny konkrétními případy z praxe. V tomto programu vyučují přední odborníci z různých sfér právní problematiky, kteří tak zaručí přidanou hodnotu programu využitelnou v praxi. Program je díky svému praktickému zaměření určen především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Uvedené ceny jsou platné do 5. 12. 2021 a jsou bez DPH.

BROŽURA

 

Základní moduly

 • Obchodní právo

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání. Díky modulu se studenti dozvědí také o pramenech obchodního práva v ČR, jimiž jsou právní předpisy, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, a také nálezy Ústavního soudu ČR, jimiž se ruší právní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení.

 • Občanský zákoník

  Tento modul má za cíl seznámit studenty s novým občanským zákoníkem, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2014. Studenti se seznámí s historií vzniku nového občanského zákoníku a s úpravou a hlavními změnami, které díky novému kodexu vstoupili v platnost. 

 • Obchodní korporace

  Problematika obchodních společností je široká a skýtá nepřeberné množství právních i faktických problémů spojených s různými typy obchodních společností. Cílem modulu je proto poskytnout ucelený přehled o obchodních společnostech, prostřednictvím nichž lze realizovat podnikatelský popř. jiný než podnikatelský záměr, o jejich založení, vzniku a zrušení. 

 • Mezinárodní obchodní právo

  Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům stručný přehled o podstatě mezinárodní obchodní politiky, nástrojích její realizace a principech mnohostranného obchodního systému. Studenti budou podrobně seznámeni nejen s autonomními a smluvními nástroji zahraničně-obchodní politiky zemí, ale také se základními směry obchodní politiky, přičemž budou diskutovat o jejich uplatňování v mezinárodním obchodě a budou rovněž hodnotit a komparovat úspěšnost obchodních strategií u vybraných zemí.
   

 • Finanční právo

  Cílem tohoto modulu je představit studentům souhrn právních předpisů upravujících finanční vztahy a objasnit souhrn právních norem, které upravují vztahy vznikající v procesu tvorby a používání peněžních fondů. Studenti se seznámí s právní úpravou rozpočtů, státních fondů, daní, poplatků, cel, úvěrů, měny, devizového hospodářství a finančního trhu.

 • Závazkové právní vztahy

  Cílem modulu je poskytnutí přehledu o postavení obchodního práva v systému závazkově právních vztahů. Studenti získají přehled o předmětu obchodního práva a základních zásadách obchodního práva v návaznosti na novelu Občanského zákoníku. Dále se budou věnovat základnímu přehledu závazkových vztahů a jejich členění se zaměřením na jejich vznik a obsah.

 • Hospodářská soutěž, právo nekalé soutěže

  Modul se zaměřuje na právo nekalé soutěže a hospodářskou soutěž, její pravidla a její narušování. Jeho cílem je seznámit studenty, na základě rozhodovací praxe především soudních orgánů EU, ale i Evropské komise, případně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), s významem hospodářské a nekalé soutěže jako takové, s jednotlivými prvky nedovolených způsobů účasti na nekalé soutěži, jejich skutkovými podstatami a také s právními prostředky ochrany proti takovému jednání.

 • Insolvenční právo

  Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům ucelené informace o způsobu řešení úpadku nejen likvidačním způsobem, ale především možností řešení úpadku dlužníka sanačním způsobem a to reorganizací či oddlužením, s důrazem na využití těchto institutů úpadkového práva při řešení úpadku dlužníka před negativními ekonomickými a sociálními důsledky.

 • Pracovní právo

  Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. V rámci tohoto modulu studenti získají základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.

 • Úvod do soukromého práva

  Tento modul se orientuje na získání základních poznatků o hlavních právních aspektech podnikání, se zvláštním důrazem na soukromé právo. Cílem modulu je poskytnout studentům základní přehled o členění práva na veřejné a soukromé a o vývoji soukromého a občanského práva. Studenti se díky modulu dozvědí o vztahu občanského práva k jiným odvětvím, získají přehled o zařazení občanského práva v systému soukromoprávním a seznámí se s ústavními základy práva soukromého.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace , videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

Lektoři

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Působí jako advokát se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a právo územních samosprávných celků. Jako expert pracovní skupiny při Ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Nadále pracuje jako člen Implementační komise pro nový občanský zákoník při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Současně zastává pozici právního poradce na Ministerstvu obrany ČR – Úřad státního odborného dozoru.

  Je dlouholetým externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Katedry občanského práva. Zakladatel (2006) a člen skupiny „European lawyers partners – ELP“.

 • JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  Lucie Dolanská Bányaiová, která je zmiňována mezi vedoucími odborníky pro oblast práva hospodářské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátní kanceláře Bányaiová Vožheová s.r.o.

  Je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a svou soukromou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, právo duševního vlastnictví a evropské právo.

  Před započetím své privátní praxe působila jako právní rada při Úřadu vlády ČR a jako stážistka při Soudním dvoru Evropských společenství. Zkušenosti rovněž získala letitou praxí v prestižních mezinárodních advokátních kancelářích Altheimer & Gray a poté Salans.

  Kromě své soukromé praxe v současné době působí také jako externistka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vede semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Na stejné fakultě rovněž přednáší soutěžní právo zahraničním studentům v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V současnosti pracuje jako právní analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posuzuje a konzultuje veškeré záležitosti týkající se slučitelnosti legislativních návrhů s právem EU.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautor publikace „Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie“.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku a specialista na pracovní právo. K pracovněprávní problematice se často, jako uznávaný odborník, vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách.

  Věnuje se odbornému školení a workshopům zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. a

  Specializací JUDr. Pavla Jindřicha jsou projekty hromadného propouštění a outplacementu. Několik let řídil personální útvar výrobní provozovny Povltavské tukové závody a v této společnosti se podílel na několika projektech skupinového outplacementu včetně uzavření výrobní provozovny.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rovněž absolvoval řadu tréninků prezentačních dovedností, týmové práce, interních ověřovatelů ISO a řízení projektu hledání zaměstnání (Lee Hecht Harrison).

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Působí více jak 20let v oblasti úpadkového práva a ve své přednáškové činnosti se specializuje na oblast řízení lidských zdrojů a motivační systémy v podniku v období krize.

  Dříve se věnovala profesi konkursního správce a likvidacím obchodních společností, od roku 2010 se jako insolvenční správce zaměřuje zejména na sanační způsob řešení úpadku - reorganizaci podniků.

  Působí rovněž jako lektorka na VŠB Ostrava a na brněnské soukromé vysoké škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a zajišťuje vzdělávací programy pro Akreditovaného člena asociace pro poradenství v podnikání společnost MROPOR.

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zabývající se zejména obchodním právem a právem cenných papírů. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí. Publikuje a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva.

  Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy. Od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk.

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorosní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr.

 • JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott vyniká vysokou odbornou erudicí a mimořádnými analytickými schopnostmi. Celkem disponuje 34 lety praxe v oblasti obchodního, do roku 1990 hospodářského práva. Po stejnou dobu zastupuje klienty v občanském soudním řízení, v rozhodčím řízení, ve správním řízení a v ostatních druzích procesů na území ČR i Slovenské republiky.

  Absolvoval PFUK v Praze v letech 1973 až 1978. V roce 1983 získal titul JUDr., dále absolvoval formou dálkového studia VŠE v Praze. Neustále se vzdělává a sleduje nové trendy v oboru. Hovoří anglicky a rusky.

 • JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory, která od roku 2011 kraluje soutěži Daňař & daňová firma roku. Byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2011, 2015, 2016 a 2018 a zároveň byla v letech 2011, 2014, 2015 a 2016 zařazena do „Daňové kanceláře snů“

  Specializuje se na daňové právo v České i Slovenské republice, zejména na mezinárodní zdanění a daňové spory. Je členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015.

  Je autorkou mnoha odborných článků včetně tří vydání knihy Mezinárodní daňové vztahy. Je rovněž spoluautorkou knihy Zdaňování fyzických a právnických osob, která v roce 2018 vyšla již ve třetím vydání.

  Před založením své advokátní kanceláře v roce 2012 působila ve společnostech PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy a Peterka & Partners.

 • JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  Uznávaná odbornice na obchodní právo se narodila v roce 1939 a svou pedagogickou kariéru spojila především s katedrou obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

  Vždy precizní přednášková a výuková činnost JUDr. Marie Zahradníčkové, CSc. je obsahově stejně rozsáhlá, jako zaměření její domácí katedry. Specializuje se na založení a vznik obchodních korporací (tuzemských i nadnárodních), práva a povinností jejich společníků, postavení statutárních orgánů a jejich jednání až po obchodní závazkové vztahy.

  Od roku 2015 vyučuje na Cambridge Business School v programu LLM modul Závazkové právní vztahy. 

Cena studia LLM

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat. 

Studium  Cena Původní cena studia
Executive LLM 94 000 Kč bez DPH
117 370 Kč s DPH
134 000 Kč bez DPH
162 140 Kč s DPH

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Executive LLM - Hodnocení 4.75/5 - Hodnotilo 28 uživatelů