Lektoři v programech MBA, BBA a LLM | Cambschool.cz

Lektoři

Lektoři

Lektorský tým Cambridge Business School je sestaven z kvalitních odborníků, z nichž se každý věnuje konkrétní oblasti daného vzdělávacího programu. Jedná se o špičkové profesionály s mnohaletou praxí, kteří buď působí ve velkých nadnárodních společnostech či své zkušenosti a cenné znalosti předávají dále prostřednictvím výuky na univerzitách, vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích.

Studenti mají možnost s lektory přímo konzultovat záležitosti ze své vlastní obchodní praxe (např. strategické postupy, manažerská rozhodnutí a nejrůznější firemní otázky). Náplň studia se tak nezaměřuje jen na akademické poznatky, ale je otevřená aktuálním tématům a vlastním podnětům studentů, čímž vytváří další prvek propojení teorie s praxí.

Kromě jednorázových seminářů, kde se studenti s lektory setkají osobně, má samozřejmě každý student možnost kontaktovat lektora kdykoliv během studia a konzultovat s ním cokoliv týkající se daného modulu.

Lektoři Cambridge Business School na slavnostní promoci

Seznam lektorů

 • JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová svůj profesní život zasvětila právním službám ve státní správě. Od roku 1993 pracuje jako vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kde se podílí na přípravě předpisů pro tuto oblast.

  Problematice nemovitostí se věnuje i ve své přednáškové a publikační činnosti. Lektorování se věnuje jak v rámci státní správy, tak i komerční sféry. Přednáší mimo jiné na vysokých školách – Stavební fakultě ČVUT a na VŠE na Institutu oceňování nemovitostí.

  Je autorkou řady článků v odborných časopisech a spoluautorkou desítek publikací zaměřujících se na judikaturu a listiny v oblasti nemovitostí.

  JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Specializací Mgr. Dany Bártové je zastřešování vzdělávání a talent managementu velkých firem, aktuálně v MONETA Money Bank zodpovídá za efektivní nastavení vzdělávacích procesů a rozvojových programů. Rovněž participuje na řadě mezifiremních rozvojových HR projektech.

  Mgr. Dana Bártová je odbornicí na leadership z pohledu školení, facilitaci workshopů, mentoring, koučink a manažerskou supervizi konfliktních témat.

  Ve své praxi vychází ze znalosti problematiky korporátního prostředí i z odborných znalostí studia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a studia oboru český jazyk, literatura a společenské vědy na Jihočeské Univerzitě.

  Své znalosti a zkušenosti předává dál přednáškami pro studenty Cambridge Business School a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci Evropské asociace studentů.

 • Mgr. Ivana Birtová

  Mgr. Ivana Birtová

  Expertka na realitní trh, od roku 2008 aktivně investuje do nemovitostí, a to převážně do nemovitostí rezidenčních v Praze a Středočeském kraji. Je členkou OSMD (Občanského sdružení majitelů domů), několika soukromých investorských klubů, vede mastermind skupinu zaměřenou na investování.

  Přednáškové, lektorské a konzultační činnosti v oblasti investování do nemovitostí se věnuje profesionálně od roku 2018.

  V letech 1998 - 2002 působila ve školství na pozici učitelky a zástupkyně ředitele školy. Následně změnila profesi a dalších 16 let se věnovala odborné a posléze především manažerské práci v softwarové společnosti, kde řídila týmy zabývající se implementací ekonomických informačních systémů pro Enterprise segment českých a slovenských firem.

  Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V současné době projektová manažerka  sportovních událostí a mnoha organizačních projektů. Svoji praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do ekonomicko - manažerské oblasti s akcentem na projektové řízení. V současnosti působí na pozici odborného asistenta na Vysoké škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává zde pozici zástupce vedoucího Katedry manažmentu a ekonómie, kde přichází do styku s mnoha vzdělávacími, organizačními a výzkumnými projekty.

  Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Své praktické zkušenosti přenesla do absolutoria MBA profesního vzdělávacího programu zaměřeného na projektové řízení. Pedagogické vzdělání získala ve studijním programu Učitelství ekonomických předmětů.

  Od roku 2002 do 2011 byla odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2004-2005 zde vedla Ústav podnikové ekonomiky.

  Je autorkou mnohých článků a publikací z oblasti projektového řízení, stejně tak několika významných knih. Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech doma i v zahraničí a je lektorkou Projektového řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, koučka a supervizorka s více než 20 letou praxí. Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC je známou propagátorkou koučovacího přístupu a koučovacího stylu vedení lidí ve firmách a ve své práci efektivně propojuje své psychologické vzdělání a manažerskou a personalistickou praxi v korporátním sektoru.

  V koučování se zaměřuje především na rozvoj leadershipu, zlepšování komunikace a vztahů na pracovištích a zkvalitňování firemní kultury. Má rozsáhlé zkušenosti s individuálním i týmovým koučováním a vzděláváním managementu ve firmách, státní správě i neziskových organizacích.

  Je certifikovanou členkou Mezinárodní federace koučů ICF, koordinátorkou ICF ČR pro Jižní Čechy a autorkou knihy Sám sobě koučem. Vede kurzy manažerských a koučovacích dovedností a působí jako mentor a supervizor pro pracovníky v pomáhajících profesích.

 • Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA, expert na realitní trh a obchodování s nemovitostmi, svou profesní dráhu zahájil jako makléř cenných papírů v ČSOB v Plzni a následně své manažerské schopnosti prohluboval ve švýcarské nadnárodní potravinářské firmě Nestlé ve funkci Sales Managera. Po roce 2002 zasvětil svůj život manažerské práci v oblasti Real Estate. Z pozice spoluvlastníka portfolia bytových a nebytových prostor, zastává funkci manažera správy nemovitostí.

  Je absolventem stávající Jihočeské univerzity (agronomická fakulta, specializace management). Po škole  působil při studijním pobytu na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích. Byl součástí týmu pracujícím na projektu s názvem Krajině ekologický paradox – venkovská sídla jako biocentra. Od obyvatel sídel dotčených výzkumem získával data a názory pomocí dotazníkového šetření. Ty třídil a vyhodnocoval z hlediska společenské vědy sociologie. Své manažérské vědomosti si prohloubil dalším studiem na vědeckých a vzdělávacích institucích a školách.

  Od roku 2006 se věnuje literární tvorbě, zveřejnil již cca 200 odborných a populárních příspěvků v několika časopisech zaměřujících se na manažerské disciplíny, agrární tématiku a správu nemovitostí. Působí v komunální politice. Na řízení obce se podílí z pozice místostarosty.

 • Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Ing. Andrea Cejnarová, Ph.D., M.A.

  Jako jedna z prvních u nás začala psát a analyzovat otázky spojené s konceptem Průmysl 4.0 a tomuto tématu se stále intenzivně věnuje, a to jak v regionálním, tak i mezinárodním kontextu. Je šéfredaktorkou odborných průmyslových časopisů Technický týdeník a Technik management, vydávaných společností Business Media CZ. Dlouhodobě se věnuje interdisciplinárním tématům souvisejícím s pokrokem ve vědě, technice a v průmyslu a jejich dopadu na ekonomiku, společnost i osobní rozvoj jednotlivců.

  Absolvovala Fakultu jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze a poté postgraduální studium na MFF UK v oboru obecná fyzika se zaměřením na interpretace kvantové fyziky (Ph.D.). Souběžně se věnovala i studiu filozofie přírodních věd, jak na tuzemských, tak na zahraničních univerzitách v Německu a v Jihoafrické republice (M.A.).

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

  Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation.

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE.

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Působí jako advokát se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a právo územních samosprávných celků. Jako expert pracovní skupiny při Ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Nadále pracuje jako člen Implementační komise pro nový občanský zákoník při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Současně zastává pozici právního poradce na Ministerstvu obrany ČR – Úřad státního odborného dozoru.

  Je dlouholetým externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Katedry občanského práva. Zakladatel (2006) a člen skupiny „European lawyers partners – ELP“.

 • PhDr. Marie Dočkalová, CSc.

  PhDr. Marie Dočkalová, CSc.

  Marie Dočkalová je senior trenér, poradce a především kouč a terapeut. Ve své práci se řídí svým životním mottem: „Pokud neznáš sám sebe, nemůžeš rozumět druhým a vést je“. Staví na respektu respekt a pozitivním přístupu k životu, což aplikuje do všech svých tréninků v rámci měkkých dovedností, kde sebepoznání a koučující přístup vnímá jako klíčový. Mnoho let vytváří metodiky hodnocení a vede manažery - hodnotitelé k tomu, aby vnímali, jak významným, motivujícím nástrojem formalizované hodnocení je. Jejími sezeními prošli stovky koučovaných manažerů. Poslední dobu se více a více orientuje na emoční inteligenci a terapii emocí (certifikovaný terapeut The Journey). V době pandemii poskytuje krizové intervence v různých organizacích, přičemž využívá své bohaté zkušenosti z práce na Lince důvěry. Vystudovala jednooborovou psychologii, je certifikovaným koučem, terapeutem a absolventem několika sebezkušenostních výcviků. 

 • JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.

  Lucie Dolanská Bányaiová, která je zmiňována mezi vedoucími odborníky pro oblast práva hospodářské soutěže prestižními nezávislými publikacemi Chambers Global a Legal 500, je partnerkou advokátní kanceláře Bányaiová Vožheová s.r.o.

  Je zapsána na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a svou soukromou praxi zaměřuje především na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, na soutěžní právo, mezinárodní právo soukromé, právo duševního vlastnictví a evropské právo.

  Před započetím své privátní praxe působila jako právní rada při Úřadu vlády ČR a jako stážistka při Soudním dvoru Evropských společenství. Zkušenosti rovněž získala letitou praxí v prestižních mezinárodních advokátních kancelářích Altheimer & Gray a poté Salans.

  Kromě své soukromé praxe v současné době působí také jako externistka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vede semináře z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Na stejné fakultě rovněž přednáší soutěžní právo zahraničním studentům v rámci programu LLM a Socrates/Erasmus.

 • Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Historik Blízkého východu a mezinárodních vztahů, arabista a islamolog. V současné době působí jako místopředseda Společnosti česko-arabské (od roku 1993) a jako poradce ministra zahraničních věcí (od roku 2014).

  V letech minulých působil jako ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky a reprezentant ČR v poradním výboru nadace Anna Lindh Foundation pro euro-středomořský dialog. Byl poradcem Ministerstva financí, Ministerstva obchodu a průmyslu, a viceprezidentem Česko-arabské obchodní komory.

  Přednáší dějiny islámských zemí, islám, dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů, diplomatický protokol, získal zkušenosti na řadě evropských a arabských univerzit, navštívil mnoho blízkovýchodních zemí – působil například v letech 1984–85 v Libyi a v letech 1991–93 v Tripolisu a Damašku.

  Absolvoval studium dějin-filozofie-arabštiny, 2008 profesor mezinárodních politických vztahů (VŠE). Od roku 1977 působí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

  Publikoval monografie Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (1986), Úvod do dějin islámských zemí (1994), Moderní dějiny islámských zemí (1999), Dramatický půlměsíc (2001), Kmeny a klany v arabské politice (2004) Kmeny a klany v arabském Maghribu (2007), Dějiny Egypta (2009), Dějiny Iráku (2013) a Dějiny Libye (2015), připravuje Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska.

 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. je držitelkou prestižního osvědčení „Profesionální lektor“ udělovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Profesně se již řadu let věnuje výzkumné, publikační a lektorské činnosti. Svou odbornou orientaci směřuje do oblasti veřejných financí, daní a ekonomiky veřejného sektoru.

  V současné době působí na Katedře financí a účetnictví, Západočeské univerzity v Plzni jako odborný asistent a na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva, jako vedoucí Katedry ekonomiky a financí.

  Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci a poté doktorské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické.

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou kurzy pro obchodníky a manažerské kurzy. Druhou oblastí jeho působení je koučink a konzultantská činnost. Během profesionální praxe vykonává souběžně nekomerčně lektorskou činnost jako garant zdravotnických kurzů. V současnosti pracuje jako nezávislý lektor a kouč zejména v oblasti farmacie, bankovního sektoru a finančního poradenství.

  Vystudoval MU Lékařskou Fakultu v Brně, po studiích pracoval jako sekundární lékař na oddělení chirurgie a traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na různých, zpočátku prodejních, později managerských pozicích, ve farmaceutických společnostech SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová je v současné době ředitelkou společnosti Talent Management Center International a současně vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, vede specializované tréninky se zaměřením na strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

  Pracovní zkušenosti čerpala v oblasti poradenství, kde mezí její aktivity patřilo vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení i specialistů. Další činností bylo řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). V bankovním prostředí se věnovala koncepci vzdělávacích projektů, které pilotně lektorovala.

  Studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii, své vzdělání si pak rozšiřovala na profesionálně zaměřených seminářích v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii.

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v současné době jako samostatný advokát. Specializuje se zejména na problematiku smluvního práva, korporátní problematiku a problematiku bytového práva (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek).

  Jejím koníčkem je a vždy bylo mezinárodní právo obchodní a mezinárodní právo soukromé. Těmto se věnovala nejen v rámci postgraduálního studia, ale také během svého působení ve společnosti MND Drilling & Services a.s., kde vedla právní oddělení této společnosti. V této společnosti odpovídala za vyjednání a draftování veškerých smluv, jak národních, tak i komplikovaných mezinárodních, na jejichž základě se realizovala výstavba investičních celků v zahraničí.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V současnosti pracuje jako právní analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posuzuje a konzultuje veškeré záležitosti týkající se slučitelnosti legislativních návrhů s právem EU.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautor publikace „Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie“.

 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

  JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

  JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. se odborně zaměřuje na oblast Finančního práva včetně vývoje finančněprávních institutů a je autorkou řady publikací a odborných statí v této oblasti.

  Od roku 2010 zastává funkci proděkanky pro studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2015 je vedoucí Katedry finančního práva a národního hospodářství.

  Po absolvování Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999 nastoupila na téže fakultě na Katedru finančního práva a národního hospodářství. V roce 2001 absolvovala rigorózní řízení a v roce 2006 ukončila úspěšně doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ a získala titul Ph.D.

 • JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  V současnosti (od roku 2007) pracuje JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D. jako vedoucí referátu správního řízení odboru legislativního a právního České národní banky. Současně působí jako tajemník rozkladové komise ČNB a zabezpečuje vedení správních řízení o rozkladech proti rozhodnutím ČNB a agendu správního soudnictví.

  V minulosti působil na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra, kde se zabýval zejména problematikou územní samosprávy a správního řízení (jako lektor se podílel na přípravě veřejné správy na „nový“ správní řád).

  Vedle toho vyučuje předměty související se správním právem na několika vysokých školách.

 • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  Předmětem jeho odborného zájmu je politika německy hovořících zemí, historie střední Evropy ve 20. století a současná evropská politika SRN. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti v oborech politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia a moderní dějiny a to například na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

  Vysokoškolské vzdělání získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na německé univerzitě Philipps-Universität Marburg získal v oboru politické vědy, moderní historie a veřejného práva titul Diplom-Politologie.

  K jeho nejnovějším publikacím patří monografie "Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union", vydaná v roce 2011 v nakladatelství VS Verlag für Sozialwissenschaften.

 • PaedDr. Jitka Jilemická

  PaedDr. Jitka Jilemická

  Je odbornicí na osobní i vnitrofiremní komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů, mediaci, facilitaci, koučování, týmovou spolupráci a stres management. Od roku 1995 působí jako nezávislá odborná konzultantka, lektorka, mediátorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu.

  Je členkou mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management v USA, Ukrajina, Vietnam, Gruzie. Vede dlouhodobý výcvik v mediaci na Anglo-American University v Praze.

  Po dokončení studií na FFUK a FTVS UK absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku a specialista na pracovní právo. K pracovněprávní problematice se často, jako uznávaný odborník, vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách.

  Věnuje se odbornému školení a workshopům zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. a

  Specializací JUDr. Pavla Jindřicha jsou projekty hromadného propouštění a outplacementu. Několik let řídil personální útvar výrobní provozovny Povltavské tukové závody a v této společnosti se podílel na několika projektech skupinového outplacementu včetně uzavření výrobní provozovny.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rovněž absolvoval řadu tréninků prezentačních dovedností, týmové práce, interních ověřovatelů ISO a řízení projektu hledání zaměstnání (Lee Hecht Harrison).

 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA dlouhodobě působí jako lektor v oblasti marketingu a komunikace. Svou bohatou praxi získal prací v obchodních a marketingových pozicích a v top managementu několika farmaceutických společností, následně v marketingových a komunikačních společnostech specializovaných na farmaceutický trh.

  Od roku 2000 se pohybuje v prostředí farmacie a v současné době je majitelem společnosti PHARMALINK zaměřené na projekty podpory marketingu, komunikace, obchodu a e-služeb ve zdravotnictví a farmacii.

  Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně a postgraduální studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich působí jako konzultant a lektor v oblasti strategického marketingu, managementu a řízení lidského kapitálu. V současné době se specializuje na tvorbu strategických řešení a marketingových taktických aplikací, parametrizaci salesových struktur a supervitalizaci na bázi CRM - CVM (Customer Value Management). 

  Od roku 1999 působí v privátních i nadnárodních společnostech, kde se především věnuje vedení obchodních týmů, vytváření a implementaci business strategií a PMS (Performance Management Systems). Rovněž je výkonným ředitelem společnosti ABATON consulting s.r.o. jež je poradenským centrem zaměřeným na realizaci klientských příležitostí.

  Je absolventem Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management.

 • Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., držitelka osvědčení „Profesionální lektor“ udělovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., se profesně již řadu let věnuje lektorské, výzkumné a publikační činnosti v oblasti finančního řízení podniků, investičního rozhodování a auditu.

  Je členkou České asociace pro finanční řízení a řešitelkou několika výzkumných i rozvojových projektů zaměřených zejména na oblast financí a řízení podniku.

  Výsledky své výzkumné a lektorské činnosti publikovala v mnoha příspěvcích na tuzemských i zahraničních konferencích, článcích v odborných časopisech a vydaných monografií.

  V současné době působí jako děkanka na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a jako spolupracovnice Střediska projektových aktivit.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová je od roku 2000, kdy si splnila svůj dlouholetý sen a založila vlastní společnost HOF-art, přední českou odbornicí zabývající se poradenstvím v oblasti seberozvoje. V současné době je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí mimo jiné leadership, týmovou spolupráci, cross-selling a odolávání stresu.

  Po ukončení studia (Západočeská univerzita v Plzni, obor Ekonomika a řízení průmyslových podniků) se věnovala zahraničnímu obchodu a posléze uplatnila svou znalost němčiny jako obchodnice firmy Pewag MERCEDES BENZ. Dalším oborem jejího profesního zájmu byly nově vznikající finanční trhy a pro ČESKOU SPOŘITELNU, a.s. sestavila tým obchodníků s cennými papíry. Řídila také tým obchodníků jako ředitelka Spořitelního penzijního fondu a následně České životní pojišťovny. Dále pracovala v nadnárodní personální společnosti TRENKWALDER, a.s., nejdříve jako regionální ředitelka a posléze key account manager pro Českou republiku. Z této praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, především z pracovního práva a výběrových řízení.

 • Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Karel Kubečka se dlouhodobě specializuje na oblasti rizik a jejich hodnocení. Své teoretické znalosti získané studiem Fakulty stavební VUT v Brně (obor Pozemní stavby, specializace Statika betonových konstrukcí) má podepřené aktivní praxí v oboru.

  Praxi získal jako projektant na Hutním projektu v Ostravě i při práci v zahraničí. Řadu let se zabýval aplikovaným výzkumem souvisejícím se zakládáním staveb, stavbami na poddolovaném území a v posledních letech oblastí rizik se zaměřením na rizika staveb, stavebních konstrukcí a jejich založení.

  Působí jako soudní znalec v oborech Projektování a Stavebnictví a je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor Pozemní stavby a obor Statika a dynamika staveb. Získal, vedl a spolupodílel se na řešení grantů, vědeckovýzkumných projektů i projektů pedagogických zaměřených do oblasti pozemního a průmyslového stavitelství, sanací staveb, zakládání a aplikací metod analýzy rizik až po komercionalizaci výstupů vědy a výzkumu.

  V oboru Rizik a jejich hodnocení je autorem dvou certifikovaných metodik a celé řady publikací v domácích i zahraničních časopisech.

 • Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA

  Dlouholetá odbornice v oblasti HR, koučka a konzultantka, působící na Katedře personalistiky VŠE v Praze, ředitelka Akademie personalistiky.

  Dlouhodobě působila v bankovnictví na manažerských pozicích, zejména v oblasti retailového obchodu. Byla výkonnou ředitelkou řízení lidských zdrojů v ČSOB, kde připravovala a implementovala transformaci personálního útvaru na strategický útvar podporující cíle společnosti. Podílela se na změně kultury banky. Se změnou osobních hodnot se od roku 2009 věnuje akademické práci, vědecké a poradenské činnosti v oblasti personalistiky. Přednáší personální řízení na Katedře personalistiky VŠE v Praze a věnuje se sociálnímu podnikání a vedení lidí v neziskových organizacích na Katedře občanské společnosti, FHS UK v Praze. Účastní se mezinárodních i tuzemských výzkumů. Má hluboké znalosti v oblasti personalistiky jak v rovině teoretické, tak praktické. Zajímá se o problematiku vedení lidí, motivace a rozvoje. Je ředitelkou Akademie personalistiky FPH VŠE, která připravuje rozvojové kurzy v oblasti pro zájemce o tuto oblast. Aktivně školí a vede projekty v rámci firem v různých sektorech.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou více než 20 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se úspěšně zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Během své profesionální praxe několikrát implemenoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO.

  Studoval na VŠE, na britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University.

  V současné době vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelně přednáší pro Institut interních auditorů České republiky.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Má mnohé zkušenosti s lektorskou činností v rámci podnikové a manažerské ekonomiky a finančního plánování. Dlouholetou praxi získal během působení jako koordinátor tazatelských sítí zabývající se vedením personální agendy a školením zaměstnanců v oblasti sběru dat a komunikace. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze.

  Specializuje se na oblast podnikové ekonomiky, komoditní ekonomiky, investic a jejich financování, finančního plánování a analýzy rizika.

  Je absolventem magisterského programu zemědělské inženýrství a doktorského programu podniková a odvětvová ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze.

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Působí více jak 20let v oblasti úpadkového práva a ve své přednáškové činnosti se specializuje na oblast řízení lidských zdrojů a motivační systémy v podniku v období krize.

  Dříve se věnovala profesi konkursního správce a likvidacím obchodních společností, od roku 2010 se jako insolvenční správce zaměřuje zejména na sanační způsob řešení úpadku - reorganizaci podniků.

  Působí rovněž jako lektorka na VŠB Ostrava a na brněnské soukromé vysoké škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a zajišťuje vzdělávací programy pro Akreditovaného člena asociace pro poradenství v podnikání společnost MROPOR.

 • Ing. Marcela Makarová

  Ing. Marcela Makarová

  Přes 15 let působí v oboru řízení lidských zdrojů, v současné době působí jako poradce, konzultant a školitel v oblastech řízení lidských zdrojů. Spolupracuje na řízení a realizaci projektů podporovaných Evropskou unií.

  V rámci své činnosti se aktivně zabývá vším, co řízení lidských zdrojů obnáší – nastavování systémů řízení a vedení zaměstnanců, komunikačních strategií, týmové spolupráce, tvorby motivačních systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, výcviku hodnotitelů k aplikaci a zefektivnění hodnocení zaměstnanců, posuzování rozvojového potenciálu zaměstnanců a funkčnosti firemních procesů, analýzy vnitřní kultury a návrhu postupových kroků k realizaci požadovaných změn.

  Je absolventkou Vysoké školy chemicko–technologické v Pardubicích.

 • Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Celý profesní život působí v manažerských pozicích v oblasti zdravotnictví, aktuálně pak na pozici náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Plzeň pro ošetřovatelskou péči.

  Dlouhodobě se podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti zdravotní a sociální péče.

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA je absolventka studijního programu Zdravotní vědy na III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru Řízení lidských zdrojů studijního programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ekonomické vzdělání získala Andrea Mašínová absolvováním inženýrského studijního programu Řízení podniku a podniková ekonomika na Vysoké škole finanční a správní.

  V současné době studuje doktorský studijní program na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni, dizertační téma: Metoda výpočtu financování velkých zdravotnických zařízení.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek za sebou má úspěšnou kariéru v oblasti koučování. Pracovat u několika nadnárodních farmaceutických firem, kde prošel postupně pozicemi Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe.

  Od roku 2005 působí jako nezávislý lektor a konzultant v oboru trénink a koučování obchodních reprezentantů a managerů, zejména v oblasti farmacie a rychloobrátkového zboží, kde využívá svých dlouholetých zkušeností z prodeje a managementu.

  Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, pracoval v lékárenské službě a poté jako samostatný výzkumný pracovník v oboru lékových forem.

 • JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková je uznávanou právničkou a lektorkou, nositelkou ocenění Podnikový právník roku v oblasti občanského práva a jednou z tzv. Královen práva.

  Zaměřuje se na veškeré právní oblasti, které je nutno řešit v rámci běžného života obchodní společnosti. Věnuje se i lektorské činnosti a pořádání různých akcí.

  Pracovala jako korporátní právník a byla členem top managementu společnosti, již během školy pracovala ve společnosti CertiCon, kde měla na starosti HR a právní agendu. Od roku 2010 pracuje jako právník společnosti AB Facility, kde zastává pozici ředitelky právních záležitostí pro všechny společnosti ve skupině v rámci České republiky.

  Petra Misterková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získala také titul JUDr.

 • Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

  Certifikována lektorka Leadershipu Mgr. Michaela Mrštíková má bohaté zkušenosti s řízením týmů a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem, vedením workshopů a projektových porad.

  Celá její praxe je spojena s automobilovým průmyslem. Začátek její kariéry je spojen s pozicí operátorky ve výrobě, kontrolorky kvality ve výrobě a referentkou logistiky, následně působila v automobilovém průmyslu v oblasti personálního řízení a v top manažerské pozici (HR Manažer).

  V současné době působí ve společnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká společnost – výroba bezpečnostních dílů pro Automotive) na pozici HR Manažer.

  Je absolventkou Karlovy Univerzity, Filosofická fakulta – obor Řízení lidských zdrojů a andragogika.

 • Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2003. Přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze, působila jako odborný asistent na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v současné době jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole obchodní. Předmětem jejího zájmu je zahraničně-obchodní politika a mezinárodní vztahy. Specializuje se na výuku předmětů Mezinárodní obchod, Mezinárodní marketing, Mezinárodní obchodní operace a Diagnostika obchodního podniku. Další pracovní zkušenosti získala ve členské firmě EP INDUSTRIES a v ČTÚ. Studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie, další vysokoškolské vzdělání získala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vystudovala obor mezinárodní vztahy. Doktorské studium absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, program Mezinárodní ekonomické vztahy.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanká je certifikovanou profesionální koučkou (Erickson College, 2006) a posledních 9 let nabízí manažerský, kariérní a podnikatelský koučink, pro jednotlivce a týmy.

  Učí druhé jak vést a řídit týmy, jak lépe komunikovat a řešit konflikty, jak koučovat a jak efektivněji spolupracovat. Zvláště ráda vytváří a učí programy zaměřené na osobnostní rozvoj.

  Více než 11 let byla na různých manažerských pozicích zodpovědná za výsledky firmy a rozvoj lidí, především v oblasti obchodu, zákaznického servisu, marketingu a logistiky. Získala zkušenosti s řízením strategických aktivit a s rozvojem vztahů s partnery a státními institucemi. Byla zodpovědná za řízení vnitrofiremních změn v ČR i SR. 

  V posledních letech se zajímá o řízení změn na úrovni jednotlivce a skupin, spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací Initiatives of Change Intl a aktivně se účastní konferencí a workshopů v Caux-Montreux, ve Švýcarsku.

  Původně vystudovala Biochemii na PřF Univerzity Karlovy, následně absolvovala Tematizovaný kurz práce s tělem v psychoterapii a vzdělávací program Léčebná pedagogika a sociálně-umělecká terapie.

 • JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner se řadí mezi odborníky na realitním trhu v oblasti realitního poradenství již od roku 1990. Problematiku realitního poradenství řeší s klienty na denní bázi. Po absolvování Právnické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze disponuje desetiletými zkušenostmi v podnikovém řízení a následných 26 let se zabývá obchodem s nemovitostmi.

  Dlouholetá praxe zajišťuje JUDr. Tomáši Pacnerovi zkušenosti a jako je profesionální předseda společenství vlastníků, který řeší nemovitostní problematiku, má praktické zkušenosti s problematikou bytových družstev a společenství vlastníků.

  Jeho specialitou je provázení celým procesem od vzniku a založení SV - radí v přípravné fázi, navrhuje obsah, konzultuje, finalizuje, představuje, účastní se zasedání shromáždění a řídí mimo jiné oddělení Správy nemovitostí.

  Publikoval řadu odborných článků a komentářů, je registrován v odborných poradnách zaměřených na problematiku realitního poradenství a v neposlední řadě na školení Asociace realitních kanceláří České republiky, kde pravidelně přednáší jako lektor problematiku SV a právních vztahů v oblasti nemovitostí.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálně pracuje jako jeden ze dvou oficiálních trenérů společnosti Apple Inc. na českém a slovenském trhu. Má zkušenosti z působení v pozici oblastního specialisty vzdělávání ve společnosti Tesco stores ČR a také z organizování a realizace mezinárodních škol prožitkového vzdělávání pod hlavičkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde také vyučoval.

  Jeho doménou je proces řízení změny, situační vedení lidí, emoční inteligence a zvládání konfliktních situací, komunikace, argumentace, obchodní dovednosti a kompetenční modely v oblasti AC/DC.

  Čerpá z letitých zkušeností v rozvojových a vzdělávacích projektech různorodých společností z nejrůznějších segmentů, kde působil jako lektor agentury MgC Group. Je předním odborníkem na měkké dovednosti, organizaci a realizace assessment center, development center a též hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců.

  Zároveň přednáší na MBA modulech Cambridge Business School a Business Institutu.

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zabývající se zejména obchodním právem a právem cenných papírů. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí. Publikuje a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva.

  Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy. Od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk.

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorosní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D., viceprezident České marketingové společnosti, vykonává konzultantskou a poradenskou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway apod.) a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti.

  Je autorem množství odborných publikací zabývajících se marketingem, marketingovými a komerčními komunikacemi, chováním spotřebitelů a výzkumem trhu. Ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur každoročně organizuje Akademii PR.

  Na Vysoké škole ekonomické v Praze je spoluzakladatelem a organizátorem výuky specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR apod.).

  Přednáší na pozici odborného asistenta na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze a působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, oceněná Lektorka roku 2011 Asociací institucí vzdělávání dospělých (AIVD), má bohaté zkušenosti s vedením týmů, personálním rozvojem a nastavováním firemních procesů. Je mentorkou a trenérkou v oblasti leadershipu, personálního rozvoje a řízení změn, s čímž souvisí i komunikační dovednosti.

  Specializuje se také na train the trainer, tedy rozvoj trenérů/lektorů v oblasti profesionálního dalšího vzdělávání, vede přednášky na odborných konferencích, a věnuje se procesní optimalizaci a LEAN obecně.

  Vystudovala Systémové inženýrství a informatiku na Technické univerzitě v Liberci a pracuje jako systémový analytik a projektový manažer.

 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  V současné době má na starosti korporátní komunikaci a marketing ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau i její sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau.

  V oboru komunikace působí téměř 20 let a své zkušenosti získávala jak v nadnárodních společnostech, jako je Nationale-Nederlanden životní pojišťovna či poradenská společnost Pricewaterhouse Coopers, tak i v předních PR agenturách, například v agentuře Bison& Rose či PleonImpact. Čtyři roky zastávala pozici výkonné ředitelky Asociace Public Relations Agentur a PR Klubu.

  Vystudovala provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity a je absolventkou magisterského studia mediální komunikace fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

 • JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott

  JUDr. Ing. Ivan Rott vyniká vysokou odbornou erudicí a mimořádnými analytickými schopnostmi. Celkem disponuje 34 lety praxe v oblasti obchodního, do roku 1990 hospodářského práva. Po stejnou dobu zastupuje klienty v občanském soudním řízení, v rozhodčím řízení, ve správním řízení a v ostatních druzích procesů na území ČR i Slovenské republiky.

  Absolvoval PFUK v Praze v letech 1973 až 1978. V roce 1983 získal titul JUDr., dále absolvoval formou dálkového studia VŠE v Praze. Neustále se vzdělává a sleduje nové trendy v oboru. Hovoří anglicky a rusky.

 • Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. 

  Je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr.

  Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku a Velké Británii.

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  Doc. Ing. Alexej Sato CSc. bezmála 40 let nepřetržitě působí v komerční praxi v malých i středních podnicích, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V současné době je aktivní ve struktuře nadnárodního koncernu Carl Zeiss AG a je členem Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

  Pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se systematicky věnuje již více než 15 let na pozici docenta Katedry mezinárodního obchodu VŠE v Praze.

  Je autorem několika desítek publikací a odborných textů, vydaných v tuzemsku i v zahraničí a pravidelným účastníkem odborných mezinárodních vědeckých konferencí.

  Je absolventem VŠE v Praze, obor Ekonomika a řízení zahraničního obchodu.

 • Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev je organizační psycholog, kariérový poradce a MBA lektor. Dlouhodobě se věnuje rozvoji lidí ve firemním prostředí se zaměřením na talenty a klíčové kompetence.

  Své zkušenosti sbíral v zajímavých organizacích a projektech, jako jsou Ateliér talentů CIC (rozjezd podnikatelských projektů v kreativních profesích), Jobs 2030 (rozvoj talentů a kompetencí lidí ve firmách s využitím virtuální reality) nebo sekce Future of You v rámci futuristického a vizionářského festivalu Future Port Prague 2018.

  Valerij je také spoluzakladatelem edukativní platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. V roce 2019 byl vybrán do Aspen Young Leaders programu a v současnosti působí také jako inovační konzultant v projektu Forbes Ideal Place.

 • JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

  JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

  2018 – dosud Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Diplomatický protokol

  2013 až 2018 – Energetický regulační úřad, ombudsman/ředitel odboru právní ochrany spotřebitele

  2003 až 2013 – Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky zvolen na 2 funkční období zástupcem finančního arbitra ČR

  1996 až 2003 – Ministerstvo financí České republiky, zástupce ředitele odboru finančního trhu a bankovnictví a vedoucí oddělení bankovnictví

  1994 až 1995 – Konsolidační banka, ředitel právního odboru

  1983 až 1994 – Státní banka československá – Česká národní banka, vedoucí kontrolního oddělení

  • Další pracovní zkušenosti:

  2005 až 2006 – Člen pracovní skupiny ministra spravedlnosti

  2003 až 2004 – Člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro finanční právo

  • Zahraniční stáže:

  Belgie – Komise Evropské unie, Generální ředitelství pro vnitřní trh a finanční služby

  USA – Investiční bankovnictví a kapitálový trh

  Španělsko – banka Ibercaja

  • Studijní pobyty u ombudsmanů/arbitrů v Dánsku, Finsku, Irsku, Itálii, Jihoafrické republice, Řecku, USA, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska atd.
  • Publikační a přednášková činnost:
  • Publikace „Komentář k zákonu o finančním arbitrovi“, nakladatelství C.H. Beck
  • Publikace „Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v ČR“, Sdružení českých spotřebitelů
  • Jeden z autorů „Encyklopedie českých právních dějin“, 21. svazek
  • Autor řady článků z finanční oblasti v odborných časopisech pro obchodní a finanční právo
  • Lektorská činnost v zahraničí:

  Přednášky na různých mezinárodních konferencích - Itálie, Ukrajina, Slovensko, na školeních pořádaných Mezinárodním měnovým fondem ve Vídni, na konferencích FIN-NET (Financial Network - Evropská komise), NEON (National Energy Ombudsman Network) atd.

 • JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

  JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA je advokátkou zapsanou u České advokátní komory a u Slovenské advokátní komory, která od roku 2011 kraluje soutěži Daňař & daňová firma roku. Byla zvolena „Daňovou hvězdou“ pro mezinárodní daně v letech 2011, 2015, 2016 a 2018 a zároveň byla v letech 2011, 2014, 2015 a 2016 zařazena do „Daňové kanceláře snů“

  Specializuje se na daňové právo v České i Slovenské republice, zejména na mezinárodní zdanění a daňové spory. Je členem International Fiscal Association (IFA), přičemž byla jmenována národním zpravodajem za Českou republiku pro roky 2013, 2014 a 2015.

  Je autorkou mnoha odborných článků včetně tří vydání knihy Mezinárodní daňové vztahy. Je rovněž spoluautorkou knihy Zdaňování fyzických a právnických osob, která v roce 2018 vyšla již ve třetím vydání.

  Před založením své advokátní kanceláře v roce 2012 působila ve společnostech PricewaterhouseCoopers, KPMG, Allen & Overy a Peterka & Partners.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor hospodářská politika, specializaci mezinárodní finance. Doktorskou práci obhájil na Masarykově univerzitě v roce 1999 na téma Měnová koncepce EU. V letech 1999 – 2005 vedl oddělení vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně. Od roku 2006 se věnuje poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje s předními domácími poradenskými a vzdělávacími institucemi. Ve své poradenské činnosti se zaměřuje především na strategické řízení, nastavení personálních procesů, vzdělávání a rozvoj pracovníků. V rámci lektorské činnosti se věnuje rozvíjení manažerských dovedností a znalostí v oblasti podnikových financí.

  Do roku 2017 působil na katedře financí Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2017 – 2018 přednášel na Vysoké škole Karla Engliše, kde vedl Ústav managementu. V současnosti působí na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Zaměřuje se na strategické a finanční řízení podniků, mezinárodní finance. Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti se věnuje oblasti hodnocení výkonnosti podniků, měnové politice a mezinárodnímu finančnímu systému.

 • Mgr. Petr Strejček, MBA

  Mgr. Petr Strejček, MBA

  V rámci své akademické a pedagogické aktivity se zaměřuje na ekonomické a politické aspekty evropské integrace, svou vědeckou činnost zaměřuje na energetickou bezpečnost v evropském prostoru a na roviny vztahu Evropské unie a Ruské federace.

  V letech 2012 a 2013 pracoval jako lektor společnosti Eurion v.o.s. v programu Vzdělávání pedagogů na středních a základních školách, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

  Od roku 2007 pracuje jako odborný asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je autorem několika knižních publikací a desítek odborných článků.

  Magisterského vzdělání dosáhl na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Působí jako poradce a lektor výcviku KCM, systému péče o zákazníka, výcviku obchodních dovedností apod. pro společnosti na českém trhu. Od roku 2012 se věnuje jen přednáškové a konzultační činnosti

  Pracoval jako Manažer projektů pro střední Evropu v AGA GmbH. v Rakousku, jako ředitel společnosti AGA GAS Čechy a poté jako obchodní ředitel AGA GAS Česká Republika. V roce 2001 uvedl na český trh francouzskou společnost Air Liquide, kde následně působil jako obchodní ředitel.

  Působil např. jako manažer tvorby a implementace projektu CRM v ČEZ, a.s. Několik let působil též jako lektor Open University v oboru řízení vztahů se zákazníky. Nyní vyučuje na Vysoké škole finanční a správní v Praze předměty Řízení vztahů se zákazníky a Marketing.

  Absolvent Západočeské Univerzity, Open University a řady tuzemských i zahraničních kurzů a seminářů. Je autorem řady publikací, vysokoškolských skript a mnoha příspěvků s tématikou řízení vztahů se zákazníky, úloha a funkce KCM, apod.

 • Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Má dlouholeté manažerské zkušenosti s řízením vědeckovýzkumných, aplikačních a pedagogických týmů, prokázala schopnost aktivní pozitivní komunikace při řízení a zpracování výzkumných projektů.
  V současnosti je v týmu mezinárodního interdisciplinárního projektu jako dílčí řešitel části Sociální a demografické aspekty COST Action „Collaborative research on collaborative housing“ - network. Hlavní řešitel Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 zemí, 29 partnerů).
  Publikovala více než 100 vědeckých a odborných prací. Habilitovala v roce 2007 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví na ČVUT.

 • Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

  Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

  Martin Šikýř vystudoval Informační management na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde také získal titul Ph.D. v oboru podniková ekonomika a management v roce 2010. V letech 2006 až 2013 působil jako odborný asistent a odborný asistent na Katedře personálního managementu Fakulty podnikové ekonomiky na Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2013 pracoval jako odborný asistent na Katedře ekonomiky a managementu Vysoké školy regionálního rozvoje v Praze a na Katedře managementu Masarykova institutu vyšších studií ČVUT v Praze. Zabývá se pedagogickou, publikační a výzkumnou činností. Napsal a přeložil několik knih a publikoval řadu odborných článků. Mezi jeho výzkumné zájmy patří management a řízení lidských zdrojů.

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA působí jako konzultant a expert pro firemní sféru. Má bohatou historii, zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, a to v oblasti chemie, farmacie a facility managementu.

  V současnosti se specializuje zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management.

  Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2015 získal docenturu v oboru podnikové ekonomiky a managementu. 

  Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  Působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků.

  Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Specializuje se zejména na problematiku podnikové ekonomiky, finančního řízení a hodnocení výkonnosti podniků. Působí jak ve výuce, tak ve výzkumu, lektorské a poradenské činnosti. Je autorkou či spoluautorkou publikací týkající se zejména problematiky řízení a zvyšování jak finanční, tak nefinanční výkonnosti podniků.

  Absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

  V současné době působí jako odborná asistentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze.

 • JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu, kde získal významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné manažerské dovednosti a soft skills.

  Od svého odchodu z prostředí pojišťovnictví je Petr Šťastný činný v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo.

  Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Mezi lety 1996 – 2009 působila jako účetní a daňový metodik ve společnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala jako metodik a hlavní účetní u společnosti WOODCOTE CZ, a.s. V letech 2009 – 2010 byla finanční manažerkou společnosti LavishCommercialActivitie v Řecku. V roce 2010 působila jako finanční manažerka u společnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnově, od roku 2011 pracuje na pozici Financial Controller u nadnárodní společnosti Loma Systems s.r.o., která je součástí skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu, lektorské činnosti se věnuje od roku 2004. Pravidelně lektoruje otevřené kurzy pro společnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalářského studia na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s.r.o. v Praze v oboru Účetnictví, podniková ekonomika a management.

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník je uznávaným členem bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti a to v oboru správního, finančního a komunálního práva.

  Současně pracuje v odboru legislativního a právního České národní banky a zabývá se agendou správního řízení a správního soudnictví. V minulosti působil v územní samosprávě konkrétně v hlavním městě Praze.

  Je spoluautorem komentáře soudního řádu správního, zákona o kontrole, zákona o pohřebnictví a zákona o válečných hrobech, zákona o přestupcích, tzv. tabákového zákona, zákona o návykových látkách, zákona o obecní policii a dalších publikací.

 • Mgr. Lenka Švarcová

  Mgr. Lenka Švarcová

  Ve své každodenní praxi, v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o, se specializuje zejména na medicínské právo, v rámci kterého řeší spory s mezinárodním prvkem a problematiku odškodňování nemajetkové újmy a škody.

  Z dalších oblastí se věnuje také cestovnímu právu, právu duševního vlastnictví, konkrétně právu na ochranu obchodního jména a ochranné známky.

  Se zájmem o uvedené oblasti práva souvisí také její členství v Pan-evropské organizaci právníků, kteří se zabývají náhradou újmy (PEOPIL).

  Lenka Švarcová studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a Sheffield Hallam University ve Velké Británii.

 • Ing. Šárka Tomisová

  Ing. Šárka Tomisová

  Specializuje se jako lektor, kouč a poradce. V oblasti logistiky pracovala v mnoha odvětvích (strojírenství, mezinárodní obchod, transport a doprava, textilní průmysl) a to především v manažerských pozicích. V současnosti působí jako lektor a konzultant v několika vzdělávacích institucích, které se věnují vzdělávání dospělých.

  V rámci koučování spolupracuje s mnoha institucemi a to i v oblasti sociálních služeb, osobního rozvoje a dalšího vzdělávání, kde vzdělává pracovníky např. ÚP, pracovníky sociálních služeb, personalisty, poradce pro osobní rozvoj a další.

  Absolventka Vysoké školy logistiky v Přerově. Dosáhla titulu CLog. - Konzultant a trenér logistiky.

 • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Předmětem jejího odborného zájmu je problematika municipální politiky a lokálního rozvoje, zejména pak otázky týkající se partnerství, občanského sektoru i významu občanského sektoru v rozvoji území. Specifická pozornost je z odborné stránky věnována otázkám partnerství a jeho významu v rozvoji území.

  Ve své dlouholeté praxi spolupracuje s řadou místních i regionálních reprezentantů, na národní úrovni odborně spolupracuje se svazem měst a obcí na realizaci projektů podpořených z evropských strukturálních fondů. 

  Je odbornou asistentkou na katedře regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze a pedagogickým pracovníkem katedry veřejné správy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., v Praze.

  Je absolventkou inženýrského studijního oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také posléze získala doktorský titul.

  V průběhu doktorského studia absolvovala roční studijní stáže na Univerzitě Pierre Mendes Francev Grenoblu a Institutu rozvojových studií ve švýcarské Ženevě.

 • JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.

  Uznávaná odbornice na obchodní právo se narodila v roce 1939 a svou pedagogickou kariéru spojila především s katedrou obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

  Vždy precizní přednášková a výuková činnost JUDr. Marie Zahradníčkové, CSc. je obsahově stejně rozsáhlá, jako zaměření její domácí katedry. Specializuje se na založení a vznik obchodních korporací (tuzemských i nadnárodních), práva a povinností jejich společníků, postavení statutárních orgánů a jejich jednání až po obchodní závazkové vztahy.

  Od roku 2015 vyučuje na Cambridge Business School v programu LLM modul Závazkové právní vztahy. 

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka se více než 12 let zabývá společenskou odpovědností firem, medializací charitativních témat a vzděláváním dospělých. Při práci s klienty zúročuje své zkušenosti z působení v médiích a pomáhá jim najít metody, jak upoutat pozornost mediálního světa nebo jak propagovat jejich organizaci.

  Autorsky i realizačně se podílí na PR kampaních např. pro Centrum Paraple a také v rámci evropských projektů. Uvědomuje si význam networkingu v současném světě, a proto se také snaží propojovat experty napříč sektory.

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Již v průběhu studia (Fakulta multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně) se věnoval různým projektům zaměřeným na marketingovou komunikaci v médiích. Po ukončení studia v roce 2004 nastoupil na marketingové oddělení DHL Express, které od roku 2007 vede.

  Kromě marketingu samotného má ve společnosti DHL na starost také interní a externí komunikaci, PR a projekty zaměřené na SME zákazníky a na budování firemní kultury mezi zaměstnanci.

  Mezi jeho zájmy patří cestování a sport. 

 • PhDr. Martin Zibrín, MBA

  PhDr. Martin Zibrín, MBA

  Spoluzakladatel a výkonný ředitel Slovenského centra obstarávania momentálně pracuje a přednáší v oblasti podnikových nákupů a procesů veřejných zakázek.

  Spolupracuje se dvěma zahraničními vzdělávacími institucemi poskytujícími studium MBA, kde přednáší projektový management a finanční řízení projektů.

  Vystudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici a Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze. Studium MBA v oboru Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School&Research Centre.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlouholetou praxi jako lektor týmů v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže.

  Působí na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně, kde zajišťuje a podílí se na výuce předmětů Manažerského rozhodování, Krizový management a Strategický management

  Je autorem článků zabývajících se řízením krizí a rizik v renomovaných odborných časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

 • Mgr. Miroslava Žilková

  Mgr. Miroslava Žilková

  Vzděláním a myšlením ekonomka se věnuje širším tématům Evropské unie celý svůj život. Vystudovala Evropskou ekonomickou integraci na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Praktické setkání s Evropskou unií absolvovala při práci na organizaci Předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009. V současné době se profesně věnuje diplomacii.

 • ENG: PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  ENG: PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  Currently a project manager for sport events and many organizational projects. She focuses her practical, scientific research, pedagogical and publishing activities on the economic - managerial area with an emphasis on project management. She currently works as an assistant professor at the DTI University in Dubnice nad Váhom and holds the position of Deputy Head of the Department of Management and Economics, where she comes into contact with many educational, organizational and research projects.

  She graduated from the Faculty of Civil Engineering at the Brno University of Technology, majoring in Economics and Construction Management. As part of her postgraduate studies at the same faculty, she focused on the study and application of project management. She transferred her practical experience to the MBA graduation of a professional training program focused on project management. She received her pedagogical education in the study program Teacher Training in Economic Subjects.

  From 2002 to 2011 she was an assistant professor at the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín. In the years 2004-2005 she lead there the Institute of Business Economics.

  She is author of many articles and publications in the field of project management, as well as several important books. She lectures in bachelor's, master's and MBA accredited study programs at home and abroad and is a lecturer in Project Management in several training and educational facilities.

 • ENG: Ing. Yvona Charouzdová

  ENG: Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová is currently the director of Talent Management Center International and also leads important projects in the field of leadership and talent management. As a trainer, she specializes in workshops focused on improving the quality of human resources, leading specialized trainings focused on the strategic development of human resources, remuneration and intercultural management of companies. Coaches top managers with excellent results.

  She gained work experience in the field of consulting, where her activities included finding top managers, middle management and specialists. Other activities were the management of top consulting projects in the field of human potential management development (development and implementation of evaluation and motivation systems, performance-based remuneration, management and personnel audits and organizational consulting). In the banking environment, she focused on the concept of educational projects, which she lectured on a pilot basis.

  She studied at universities in Prague and Great Britain, then expanded her education at professionally oriented seminars in Germany, Austria, the Netherlands and Italy.

 • ENG: Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  ENG: Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  He has extensive experience in teaching within the business and management economics and financial planning. He gained many years of experience during his work as a coordinator of interview networks dealing with management of the personnel agenda and training employees in the field of data collection and communication. He currently works as an assistant professor at the Department of Economics, Faculty of Business and Economics, CULS, Prague.

  He specializes in business economics, commodity economics, investments and their financing, financial planning and risk analysis.

  He is a graduate of the master's program in agricultural engineering and the doctoral program in business and sectoral economics at the Czech University of Life Sciences in Prague.

 • ENG: Mgr. Lenka Olšanská

  ENG: Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanká is certified professional coach (Erickson College, 2006) and for the last 9 years she has been offering managerial, career and business coaching for individuals and teams.

  She teaches others how to lead and manage teams, how to improve communication and resolve conflicts, how to coach and how to work together more effectively. She especially enjoys creating and teaching personal development programs.

  For more than 11 years, she has been responsible for the company's results and people development in various managerial positions, especially in the areas of sales, customer service, marketing and logistics. She gained experience in managing strategic activities and developing relationships with business partners and state institutions. She was responsible for managing companie´s internal changes in the Czech Republic and Slovakia.

  In recent years, he is interested in change management at the individual and group level, cooperates with the international non-profit organization Initiatives of Change Intl and actively participates on conferences and workshops in Caux-Montreux, Switzerland.

  She originally studied Biochemistry at the Faculty of Science of Charles University, then completed a thematic course in working with the body in psychotherapy and the educational program Therapeutic Pedagogy and Social-Art Therapy.

 • ENG: Ing. Jana Puhalová

  ENG: Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, who has been awarded Lecturer of the Year 2011 by the Association of Adult Education Institutions (AIVD), has extensive experiences in team leadership, personnel development and setting up company processes.

  She is a mentor and trainer in the field of leadership, personnel development and change management, as well related to communication skills.

  Her specialization is in the field of train the trainer, i.e. the development of trainers/lecturers in the field of professional further education. It conducts lectures at professional conferences and focuses on process optimization and Lean management in general.

  She graduated from Systems Engineering and Informatics at the Technical University of Liberec. Nowadays, she is working as an analyst and a project manager.

 • ENG: JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  ENG: JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  The lawyer dealing mainly with commercial law and securities law. During her practice, she has been working in leading law firms in the Czech Republic and abroad. She publishes and is the author of several professional articles, mainly in the field of commercial law.

  Iva Podhorská is fluent in English and German. Since 2009 she has been a court interpreter for the German language.

  She graduated from the Faculty of Law of Masaryk University in Brno and subsequently completed postgraduate studies at the Technical University of Dresden. In 2008, she defended a rigorous thesis at the Faculty of Law of Charles University, the topic "Recovery of unlawful state support from the point of view of Community law" and obtained the title of JUDr.

 • ENG: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

  ENG: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

  Martin Šikýř studied Information Management at the University of Economics in Prague, where he also received his Ph.D. in Business Economics and Management in 2010. From 2006 to 2013, he worked as an assistant and assistant professor at the Department of Personnel Management of the Faculty of Business Administration, University of Economics, Prague. Since 2013, he has worked as an assistant professor at the Department of Economics and Management of the College of Regional Development in Prague and at the Department of Management of the Masaryk Institute of Advanced Studies of the Czech Technical University in Prague. His duties include pedagogical, publishing and research activities. He authored and translated a couple of books and has published numerous scholarly articles. His research interests include management and human resource management.

 • ENG: Mgr. Tomáš Zdražil

  ENG: Mgr. Tomáš Zdražil

  During his studies at the Faculty of Multimedia Communications at Tomáš Baťa University in Zlín, he was involved in various projects focused on marketing communication in the media. After graduating in 2004, he joined the marketing department of DHL Express, which he has been in charge of since 2007.

  In addition to marketing itself, DHL company is also responsible for internal and external communication, PR and projects aimed at SME customers and building a corporate culture among employees.

  His main interests are travelling and sports.