MBA Management ve zdravotnictví online | Cambschool.cz

Management ve zdravotnictví online

Management ve zdravotnictví online

Vzdělání, které má smysl

Program MBA Management ve zdravotnictví online objasňuje studentům principy fungování zdravotnických zařízení, včetně řízení jejich finančních aspektů, lidských zdrojů, projektového plánování i právní problematiky. Na základě absolvování tohoto programu bude student schopný navrhnout vlastní model zvýšení efektivity fungování zdravotnického zařízení, jeho vhodnou organizační strukturu, strategii a směřování, mechanismy řízení i zavést vhodný kontrolní systém. Program management ve zdravotnictví je navržen speciálně pro zástupce středního a vyššího managementu působící v prostředí zdravotnictví a zabývajících se tvorbou strategie a hospodařením zdravotnických institucí všech forem vlastnictví. Do programu se mohou přihlásit zástupci jakýchkoliv zařízení zdravotnického či sociálního zaměření ze státního i soukromého sektoru. Je vhodný pro manažery farmaceutických společností, lázeňských zařízení, pojišťoven a mnoho dalších. Výuka tohoto programu probíhá  prostřednictvím virtuální učebny, jejíž hlavní výhodou je možnost komunikace s lektorem či ostatními studenty bez podmínky fyzické účasti na přednáškách. Studenti tak mohou celé studium absolvovat z pohodlí domova v rámci svých časových možností. 

Uvedené ceny jsou platné do 5. 12. 2021 a jsou bez DPH.

Výhody programu

 • časová nenáročnost – nemusíte za studiem nikam cestovat

 • nezávislost na daném místě – studovat můžete odkudkoli budete chtít

 • moderní forma studia

 • úspora finančních prostředků

 • efektivní forma studia

 • rychlost šíření informací

 • zahájení studia kdykoliv během celého roku

Základní moduly

 • Management ve zdravotnictví

  Cílem modulu je vysvětlit základní pojmy z oblasti managementu a specifika managementu ve zdravotnických zařízeních. Studenti se díky modulu dozvědí nejnovější metody managementu ve zdravotnictví, jako je využívání sociálních technologií či práce s pracovníky generace Y.

 • Strategický management

  Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou strategického myšlení a řízení pro organizace působící ve zdravotnictví, které jsou stejně jako jiné podniky nuceny čelit změnám v dnešním turbulentním světě. Součástí modulu jsou tematické okruhy jako: předvídavost v práci manažera, analýzy a syntézy, kreativita, inovační myšlení a pohled „za roh“, nácvik strategického myšlení, plánovací scénáře či vytvoření systému včasného varování pro svou firmu.

 • Finanční management a řízení nákladů

  Finanční management zdravotnických zařízení je nejslabším článkem řízení zdravotnictví. Zejména nemocnice nevyužívají správným způsobem pravidla finančního řízení, neboť hlavní pozornost věnují nákladům a výnosům, a pouze v minimální míře se zabývají řízením finančních toků, pracovním kapitálem a pouze ve zcela výjimečných případech uskutečňují kauzální finanční analýzy jako zdroje pro vrcholové řízení. Převládají statické pohledy na rozpočtování nákladů, bez využívání moderních metod plánování nákladů a jejich řízení. Modul obsahuje výklad nejzákladnějších pojmů tak, aby byly správně chápány i neekonomy. Zároveň poskytuje návod k tomu, aby manažeři iniciovali zavedení nových metod do řízení ekonomiky zdravotnických zařízení. 

 • Krizové řízení a řízení změn

  Modul je úvodem do problematiky krizového řízení a řízení změn v oblasti zdravotnictví. Cílem je seznámit se se základními východisky krizového managementu, vývojovými stádii krize, systémy včasného varování před krizí, okamžitými opatřeními při krizi a přístupy k řízení změn. Krizový management v sobě obsahuje v praktické a utilitární podobě všechny prvky efektivního managementu. Má-li organizace dosáhnout stanovených cílů, tak musí využívat všechny znalosti a schopnosti k řízení organizace jak na straně managementu, tak na straně jeho spolupracovníků.

 • Personální management

  Cílem je seznámit studenty s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami v oblasti zdravotnictví. Cílem modulu je také definovat personální práci ve zdravotnické organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, definovat pojmy personální strategie a personální politika a chápat vztah mezi nimi. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.

 • Marketing a PR ve zdravotnictví

  Cílem modulu je přinést studentům ucelený přehled v oblasti související s přípravou komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace, definovat typy komunikačních kanálů a přiblížit jim vliv public relations. Modul seznamuje studenty s úlohou marketingu v různých segmentech zdravotnictví (zdravotnická zařízení, farmacie, zdravotní pojišťovny atd.) tak, aby byli schopni prakticky zvládnout přípravu marketingové komunikace pro jednotlivá odvětví. Absolventi programu budou schopni navrhnout optimální marketingovou strategii za efektivního využití marketingových nástrojů.

 • Pracovní právo

  Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. Právní úprava těchto vztahů se v současné době vyvíjí velmi dynamicky a přináší řadu změn právních předpisů a k nim mnohdy odlišných stanovisek či metodických pokynů orgánů státní správy a právních výkladů jak právníků, tak i např. novinářů. Přitom platí, že jediné závazné stanovisko k výkladu právních předpisů může podat v konkrétním sporu jedině soud. V rámci tohoto modulu studenti získají základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.

 • Medicínské právo

  Cílem modulu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací. Výuka pokrývá rovněž otázky trestněprávní, občanskoprávní, správní a disciplinární odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb.

 • Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

  Cílem modulu je vysvětlit základní pojmy a postupy v oblasti zavádění systémů kvality a bezpečí do zdravotnických zařízení v České republice a popsat procesy, které směřují k získání národních či mezinárodních standardů kvality. Posláním zdravotnických institucí je poskytovat kvalitní, účinnou, hospodárnou a vysoce odbornou péči o pacienty. Za tímto účelem je nutné vytvářet prostředí, v němž lze takové cíle uskutečňovat. Zvolený postup, který směřuje k získání akreditace či certifikace, vyžaduje hluboké a esenciální zásahy do struktury, provozu, financování i řízení organizace. Dosáhnout národních a mezinárodních standardů kvality je tak do budoucna procesem nezbytným a nevyhnutelným.

 • Management osobního rozvoje

  Modul seznámí účastníky s tajemstvím efektivní komunikace, což je základní předpoklad pro vedení druhých lidí. Modul seznámí studenty s filtrem vnímání, pohledem na komunikaci očima druhých i z hlediska rozdílných dominancí hemisfér, neurolingvistického programování a čtyř elementů v profesním životě. Studenti se dozvědí o přirozeném projevu, prezentačních dovednostech a tudíž verbální a neverbální komunikaci. Důležité je být v životě i v komunikaci sám sebou, při tomto modulu bude kladen důraz na selský rozum v rámci komunikačních dovedností.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci.

 • Semináře probíhají přes moderní platformu Zoom, konají se vždy jednou v měsíci, ve všední den po 17:00 hodině. Přesný termín a čas seminářů je plánován zhruba 2 měsíce dopředu. Každý seminář pokrývá výuku jednoho modulu.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu 3 vyučovacích hodin (3x45 min.).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – prostřednictvím studentské sekce, telefonicky, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na semináři a videokonferencích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu, která je následně klasifikována lektorem. Účast na semináři a videokonferencích povinná není, přestože je vysoce doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

  Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation.

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku a specialista na pracovní právo. K pracovněprávní problematice se často, jako uznávaný odborník, vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách.

  Věnuje se odbornému školení a workshopům zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. a

  Specializací JUDr. Pavla Jindřicha jsou projekty hromadného propouštění a outplacementu. Několik let řídil personální útvar výrobní provozovny Povltavské tukové závody a v této společnosti se podílel na několika projektech skupinového outplacementu včetně uzavření výrobní provozovny.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rovněž absolvoval řadu tréninků prezentačních dovedností, týmové práce, interních ověřovatelů ISO a řízení projektu hledání zaměstnání (Lee Hecht Harrison).

 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA dlouhodobě působí jako lektor v oblasti marketingu a komunikace. Svou bohatou praxi získal prací v obchodních a marketingových pozicích a v top managementu několika farmaceutických společností, následně v marketingových a komunikačních společnostech specializovaných na farmaceutický trh.

  Od roku 2000 se pohybuje v prostředí farmacie a v současné době je majitelem společnosti PHARMALINK zaměřené na projekty podpory marketingu, komunikace, obchodu a e-služeb ve zdravotnictví a farmacii.

  Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně a postgraduální studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou více než 20 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se úspěšně zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Během své profesionální praxe několikrát implemenoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO.

  Studoval na VŠE, na britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University.

  V současné době vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelně přednáší pro Institut interních auditorů České republiky.

 • Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Celý profesní život působí v manažerských pozicích v oblasti zdravotnictví, aktuálně pak na pozici náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Plzeň pro ošetřovatelskou péči.

  Dlouhodobě se podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti zdravotní a sociální péče.

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA je absolventka studijního programu Zdravotní vědy na III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru Řízení lidských zdrojů studijního programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ekonomické vzdělání získala Andrea Mašínová absolvováním inženýrského studijního programu Řízení podniku a podniková ekonomika na Vysoké škole finanční a správní.

  V současné době studuje doktorský studijní program na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni, dizertační téma: Metoda výpočtu financování velkých zdravotnických zařízení.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, oceněná Lektorka roku 2011 Asociací institucí vzdělávání dospělých (AIVD), má bohaté zkušenosti s vedením týmů, personálním rozvojem a nastavováním firemních procesů. Je mentorkou a trenérkou v oblasti leadershipu, personálního rozvoje a řízení změn, s čímž souvisí i komunikační dovednosti.

  Specializuje se také na train the trainer, tedy rozvoj trenérů/lektorů v oblasti profesionálního dalšího vzdělávání, vede přednášky na odborných konferencích, a věnuje se procesní optimalizaci a LEAN obecně.

  Vystudovala Systémové inženýrství a informatiku na Technické univerzitě v Liberci a pracuje jako systémový analytik a projektový manažer.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  Působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků.

  Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management.

 • Mgr. Lenka Švarcová

  Mgr. Lenka Švarcová

  Ve své každodenní praxi, v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o, se specializuje zejména na medicínské právo, v rámci kterého řeší spory s mezinárodním prvkem a problematiku odškodňování nemajetkové újmy a škody.

  Z dalších oblastí se věnuje také cestovnímu právu, právu duševního vlastnictví, konkrétně právu na ochranu obchodního jména a ochranné známky.

  Se zájmem o uvedené oblasti práva souvisí také její členství v Pan-evropské organizaci právníků, kteří se zabývají náhradou újmy (PEOPIL).

  Lenka Švarcová studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a Sheffield Hallam University ve Velké Británii.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlouholetou praxi jako lektor týmů v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže.

  Působí na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně, kde zajišťuje a podílí se na výuce předmětů Manažerského rozhodování, Krizový management a Strategický management

  Je autorem článků zabývajících se řízením krizí a rizik v renomovaných odborných časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Tato  nabídka je platná jen do 5. 12. 2021 . Neváhejte a využijte svou šanci.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Management ve zdravotnictví online - Hodnocení 4.65/5 - Hodnotilo 245 uživatelů