Finanční management a účetnictví | Cambschool.cz

Finanční management a účetnictví

Finanční management a účetnictví

Vzdělání, které má smysl

Profesní vzdělávací program MBA Finanční management a účetnictví je speciálně navržen pro manažery, podnikatele, finanční ředitele, účetní a všechny ostatní uchazeče, kteří usilují o získání potřebných znalostí z oblasti finančního managementu, jež by dopomohly danému podniku k dosažení lepšího hospodářského výsledku. Studenti se seznámí s obecnými principy finančního řízení, získají cenné znalosti manažerského účetnictví a po absolvování programu se budou orientovat také v daňové oblasti.

Uvedené ceny jsou platné do 5. 12. 2021 a jsou bez DPH.

Základní moduly

 • Finanční řízení podniku

  Finanční řízení je disciplínou, bez které se neobejde žádný úspěšný ekonomický subjekt. Cílem modulu je seznámit posluchače se zásadami finančního řízení ekonomického subjektu a osvětlit základní vztahy či souvislosti mezi běžně používanými finančními výkazy. Posluchači budou také seznámeni s důležitými pojmy finančního řízení a zásadami implementace interních kontrol nutných po zajištění správnosti a konzistence finančních výkazů.

 • Optimalizace řízení a plánování cash-flow

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s podstatou cash-flow, jeho místem a významem pro finanční řízení firem, s faktory, které jej ovlivňují, a s metodami, které umožňují CF plánovat, monitorovat a následně vyhodnotit prostřednictvím výkazu cash-flow. Modul se zaměřuje jednak na operativní řízení cash-flow a metody, které jsou v této oblasti používány, a jednak na strategické řízení cash-flow.

 • Měření výkonnosti podniku

  Cílem tohoto modulu je ukázat, jakým způsobem je možné měřit výkonnost firmy jako celku i výkonnost jednotlivých oblastí řízení, ať už procesně nebo projektově. Firma může celkově působit jako zdravý celek jedině tehdy, když její jednotlivé části fungují správně každá zvlášť, ale i ve vzájemné symbióze.

 • Investice a finanční plánování

  Cílem tohoto modulu je seznámit posluchače s teorií, principy a praktickými postupy dlouhodobého finančního managementu tak, jak jsou uplatňovány v podmínkách investování a financování podniků v ČR. Studenti se seznámí se základními determinantami, které ovlivňují výši hodnoty peněz v čase, s metodami hodnocení investičních projektů a dalšími důležitými oblastmi investičního rozhodování.

 • Risk management - strategie řízení finančních rizik

  Cílem modulu je prohloubit u studentů schopnosti identifikace podnikových rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizik a výběru vhodných variant, které pomohou tato rizika minimalizovat. Dále by absolventi modulu měli být schopni vypracovat postupy řízení rizik a ve spolupráci s ostatními částmi podniku spoluvytvářet systémy monitoringu a kontroly přijatých protirizikových opatření.

 • Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém

  Cílem modulu je ukázat komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit studenty se základními pojmy, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodních financí. Studenti se seznámí s vývojem mezinárodního měnového a finančního systému, se souvislostmi tohoto vývoje a jeho dnešní podobou. 

 • Finanční informace pro management (manažerské účetnictví)

  Podnikové řízení na bázi ekonomických informací je postaveno na sledování výkonnosti jednotlivých dílčích procesů a oblastí, jejichž výsledky se následně váží na celofiremní finanční ukazatele. Cílem tohoto modulu je proto prohloubit ekonomické znalosti v oblasti manažerských informací, podat ucelený obraz o rozsahu možných interně sbíraných informací, na základě nichž se manažer může adekvátně rozhodovat o změně produktového portfolia, o zaměření pozornosti na výnosné zákazníky, o zajištění potřebných činností s co nejmenšími náklady apod.
   

 • Mezinárodní účetnictví (IAS/IFRS)

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s procesem harmonizace finančního výkaznictví, s konkrétními principy, postupy a pravidly, které pro vykazování jednotlivých prvků účetní závěrky definuje systém IFRS. V závěru kurzu budou studenti schopni rozhodnout o způsobu vykazování vybraných situací z oblasti aktiv, závazků, kapitálu, nákladů a výnosů. Měli by být schopni s porozuměním využívat obsah dat poskytovaných IFRS a rozumět základním rozdílům ve srovnání s daty zjišťovanými podle českých účetních standardů.

 • Daňový systém I.

  Cílem modulu je seznámit posluchače s daňovým systémem v České republice a základními principy jednotlivých typů daní (přímých, nepřímých). Důraz bude kladen i na vazbu účetnictví na daňové zákony, zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. Absolvent bude schopen orientovat se v jednotlivých daních a získá přehled o vlivu daní na výsledek hospodaření či cash-flow podniků.

 • Daňový systém II.

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními zásadami správy daní, v návaznosti na daňový řád a povinnostmi ke správě daní danými jednotlivými daňovými zákony. Absolventi získají přehled o způsobech komunikace se správci daně, o právech a povinnostech při správě daní (při plnění oznamovacích povinností, podávání daňových tvrzení nebo v průběhu daňových řízení).

Průběh studia

Výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)

 

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře. 

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

  Ing. Michaela Krechovská, Ph.D., držitelka osvědčení „Profesionální lektor“ udělovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s., se profesně již řadu let věnuje lektorské, výzkumné a publikační činnosti v oblasti finančního řízení podniků, investičního rozhodování a auditu.

  Je členkou České asociace pro finanční řízení a řešitelkou několika výzkumných i rozvojových projektů zaměřených zejména na oblast financí a řízení podniku.

  Výsledky své výzkumné a lektorské činnosti publikovala v mnoha příspěvcích na tuzemských i zahraničních konferencích, článcích v odborných časopisech a vydaných monografií.

  V současné době působí jako děkanka na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a jako spolupracovnice Střediska projektových aktivit.

 • Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Associate Professor Roman Lindauer Dipl.Mgmt.

  Roman Lindauer má za sebou více než 20 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se úspěšně zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000.

  Během své profesionální praxe několikrát implemenoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB) a vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO.

  Studoval na VŠE, na britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University.

  V současné době vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelně přednáší pro Institut interních auditorů České republiky.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Má mnohé zkušenosti s lektorskou činností v rámci podnikové a manažerské ekonomiky a finančního plánování. Dlouholetou praxi získal během působení jako koordinátor tazatelských sítí zabývající se vedením personální agendy a školením zaměstnanců v oblasti sběru dat a komunikace. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze.

  Specializuje se na oblast podnikové ekonomiky, komoditní ekonomiky, investic a jejich financování, finančního plánování a analýzy rizika.

  Je absolventem magisterského programu zemědělské inženýrství a doktorského programu podniková a odvětvová ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor hospodářská politika, specializaci mezinárodní finance. Doktorskou práci obhájil na Masarykově univerzitě v roce 1999 na téma Měnová koncepce EU. V letech 1999 – 2005 vedl oddělení vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně. Od roku 2006 se věnuje poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje s předními domácími poradenskými a vzdělávacími institucemi. Ve své poradenské činnosti se zaměřuje především na strategické řízení, nastavení personálních procesů, vzdělávání a rozvoj pracovníků. V rámci lektorské činnosti se věnuje rozvíjení manažerských dovedností a znalostí v oblasti podnikových financí.

  Do roku 2017 působil na katedře financí Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2017 – 2018 přednášel na Vysoké škole Karla Engliše, kde vedl Ústav managementu. V současnosti působí na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Zaměřuje se na strategické a finanční řízení podniků, mezinárodní finance. Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti se věnuje oblasti hodnocení výkonnosti podniků, měnové politice a mezinárodnímu finančnímu systému.

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Mezi lety 1996 – 2009 působila jako účetní a daňový metodik ve společnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala jako metodik a hlavní účetní u společnosti WOODCOTE CZ, a.s. V letech 2009 – 2010 byla finanční manažerkou společnosti LavishCommercialActivitie v Řecku. V roce 2010 působila jako finanční manažerka u společnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnově, od roku 2011 pracuje na pozici Financial Controller u nadnárodní společnosti Loma Systems s.r.o., která je součástí skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu, lektorské činnosti se věnuje od roku 2004. Pravidelně lektoruje otevřené kurzy pro společnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalářského studia na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s.r.o. v Praze v oboru Účetnictví, podniková ekonomika a management.

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Tato  nabídka je platná jen do 5. 12. 2021 . Neváhejte a využijte svou šanci.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Finanční management a účetnictví - Hodnocení 4.90/5 - Hodnotilo 24 uživatelů