MBA Krizový Management | Cambschool.cz

Krizový management

Krizový management

V březnu zahajujeme nový cyklus

Program Krizový management seznamuje studenty s procesem strategického plánování, řízení krizí a dalšími složkami manažerské činnosti. Úspěšné zvládání problémových situací představuje v dnešní době pro střední i vrcholové manažery nezbytnou dovednost. Program se věnuje jak klasickým oblastem managementu, jako je strategický management či způsob vedení týmu, tak i činnostem spojených výhradně s řízením v době krize. Nepostradatelnými jsou v takových situacích i znalosti týkající se změn, inovací či základních psychologických aspektů ovlivňujících chování uvnitř i vně firmy a zvládání stresových situací. Program Krizový management není určen pouze pro manažery, ale pro všechny pracovníky, kteří v době krize chtějí zachovat klidnou mysl a prosperující společnost.

Uvedené ceny jsou platné do 23. 1. 2022 a jsou bez DPH.

Základní moduly

 • Strategický management

  Cílem je seznámit studenty s problematikou strategického myšlení a řízení v dnešním turbulentním světě. Součástí modulu jsou tematické okruhy jako: předvídavost v práci manažera, analýzy a syntézy, kreativita, inovační myšlení a pohled „za roh“, nácvik strategického myšlení, plánovací scénáře či vytvoření systému včasného varování pro svou firmu.

 • Leadership a týmová práce

  Co odlišuje úspěšné týmy od těch neúspěšných? Jak můžeme charakterizovat PERFORM tým? Co má vliv na týmovou produktivitu a morálku? Jaká je role lídra v týmu? Cílem modulu je inspirovat studenty, podpořit je v hledání odpovědí na zmíněné otázky, a v neposlední řadě jim nabídnout techniky pro práci s vlastním týmem.

 • Krizový management

  Předpokladem úspěšného řízení podniku v podmínkách tržní ekonomiky je, jak manažer dokáže předcházet a reagovat na různé krize a krizové situace. Cílem modulu je seznámit studenty na straně jedné s proaktivním přístupem k predikci a identifikaci krizí, na straně druhé s postupem krizového řízení podniku. Krize obvykle nevznikne náhle, ale postupně se vyvíjí a prochází jednotlivými vývojovými stádii. Formulace protikrizových opatření a vytváření systémů včasného varování jsou nástroji ke zvládání a předcházení krizí.

 • Change management

  Změna je základem vývojového procesu podniku. Cílem modulu je seznámit studenty s různými přístupy k rozvoji organizace. Upozornit na významnost managementu změn jako nástroje k rozvoji konkurenceschopnosti organizace. Posoudit postoje lidí ke změnám a hledat příčiny odporu pracovníků při zavádění změn. Formulovat doporučení, jak překonávat odpor pracovníků ke změnám. Středem pozornosti budou modely řízení změn a úloha organizační kultury při zavádění změn.

 • Efektivní a krizová komunikace

  Cílem kurzu je naučit studenty komunikovat tak, aby bylo za daných podmínek dosaženo co nejlepšího možného výsledku, za cenu co nejmenších výdajů či ztrát. A to jak v každodenním provozu společnosti, tak v krizových situacích, kdy je pověst organizace, její stabilita či dokonce bezpečnost ohrožena krizovou událostí nebo negativní publicitou. Pozornost je věnována rozdílným komunikačním potřebám různých typů společností a institucí, včetně definice nejčastějších chyb.

 • Strategie řízení finančních rizik

  Cílem modulu je prohloubit u studentů schopnosti identifikace podnikových rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizik a výběru vhodných variant, které pomohou tato rizika minimalizovat. Dále by absolventi modulu měli být schopni vypracovat postupy řízení rizik a ve spolupráci s ostatními částmi podniku spoluvytvářet systémy monitoringu a kontroly přijatých protirizikových opatření.

 • Risk management

  Risk management, nebo také zacházení s riziky, je zaměřen na řízení projektů i procesů, v němž se studenti soustředí na zjišťování reálných i potenciálních rizik a případných nežádoucích důsledků. Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy měření rizika firmy a tradičními metodickými přístupy k praktickému snižování rizika firmy. Studenti budou rovněž seznámeni s principy modelování změnových procesů firmy, na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů.

 • Psychologické aspekty vedení a řízení zaměstnanců

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními poznatky jednotlivých psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie práce a řízení. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie pohledem vedení a řízení zaměstnanců. Současně si modul klade za cíl přispět k sebepoznání, k rozvoji osobnosti studenta i k možnostem seberealizace.

 • Management inovací

  Cílem modulu je seznámit studenty s důležitostí inovačního managementu jakožto disciplínou kombinující manažerské, marketingové a ekonomické teorie a přístupy, které jsou stěžejní pro společnosti malého, středního i velkého rozsahu v jejich inovačních aktivitách. Primárním cílem je přiblížení jednotlivých nástrojů inovačního managementu, posílit znalosti a dovednosti na poli firemních inovací a osvojení si schopnosti nastavit v organizaci efektivní inovační politiku. Výsledkem bude pochopení důležitosti trvale udržitelného vývoje pro firmu a zvládnutí realizace a hodnocení jednotlivých inovačních strategií včetně jejich jednotlivých metodik a aplikačních postupů.

 • Stress Management

  Studenti se seznámí s definicemi stresu, pojmenováním jeho stádií a jeho projevy. Zaměří se na stresory ovlivňující pracovní výkon, na problematiku syndromu vyhoření a jeho prevenci. Modul má za cíl rozšířit vědomosti v oblasti zvládání stresu se zaměřením na praktické využití v manažerské praxi.

Průběh studia

Výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)

 

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře. 

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Specializací Mgr. Dany Bártové je zastřešování vzdělávání a talent managementu velkých firem, aktuálně v MONETA Money Bank zodpovídá za efektivní nastavení vzdělávacích procesů a rozvojových programů. Rovněž participuje na řadě mezifiremních rozvojových HR projektech.

  Mgr. Dana Bártová je odbornicí na leadership z pohledu školení, facilitaci workshopů, mentoring, koučink a manažerskou supervizi konfliktních témat.

  Ve své praxi vychází ze znalosti problematiky korporátního prostředí i z odborných znalostí studia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a studia oboru český jazyk, literatura a společenské vědy na Jihočeské Univerzitě.

  Své znalosti a zkušenosti předává dál přednáškami pro studenty Cambridge Business School a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci Evropské asociace studentů.

 • Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Ing. Jiří Mach, Ph.D.

  Má mnohé zkušenosti s lektorskou činností v rámci podnikové a manažerské ekonomiky a finančního plánování. Dlouholetou praxi získal během působení jako koordinátor tazatelských sítí zabývající se vedením personální agendy a školením zaměstnanců v oblasti sběru dat a komunikace. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky Provozně-ekonomické fakulty ČZU v Praze.

  Specializuje se na oblast podnikové ekonomiky, komoditní ekonomiky, investic a jejich financování, finančního plánování a analýzy rizika.

  Je absolventem magisterského programu zemědělské inženýrství a doktorského programu podniková a odvětvová ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek za sebou má úspěšnou kariéru v oblasti koučování. Pracovat u několika nadnárodních farmaceutických firem, kde prošel postupně pozicemi Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe.

  Od roku 2005 působí jako nezávislý lektor a konzultant v oboru trénink a koučování obchodních reprezentantů a managerů, zejména v oblasti farmacie a rychloobrátkového zboží, kde využívá svých dlouholetých zkušeností z prodeje a managementu.

  Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, pracoval v lékárenské službě a poté jako samostatný výzkumný pracovník v oboru lékových forem.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanká je certifikovanou profesionální koučkou (Erickson College, 2006) a posledních 9 let nabízí manažerský, kariérní a podnikatelský koučink, pro jednotlivce a týmy.

  Učí druhé jak vést a řídit týmy, jak lépe komunikovat a řešit konflikty, jak koučovat a jak efektivněji spolupracovat. Zvláště ráda vytváří a učí programy zaměřené na osobnostní rozvoj.

  Více než 11 let byla na různých manažerských pozicích zodpovědná za výsledky firmy a rozvoj lidí, především v oblasti obchodu, zákaznického servisu, marketingu a logistiky. Získala zkušenosti s řízením strategických aktivit a s rozvojem vztahů s partnery a státními institucemi. Byla zodpovědná za řízení vnitrofiremních změn v ČR i SR. 

  V posledních letech se zajímá o řízení změn na úrovni jednotlivce a skupin, spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací Initiatives of Change Intl a aktivně se účastní konferencí a workshopů v Caux-Montreux, ve Švýcarsku.

  Původně vystudovala Biochemii na PřF Univerzity Karlovy, následně absolvovala Tematizovaný kurz práce s tělem v psychoterapii a vzdělávací program Léčebná pedagogika a sociálně-umělecká terapie.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor hospodářská politika, specializaci mezinárodní finance. Doktorskou práci obhájil na Masarykově univerzitě v roce 1999 na téma Měnová koncepce EU. V letech 1999 – 2005 vedl oddělení vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně. Od roku 2006 se věnuje poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje s předními domácími poradenskými a vzdělávacími institucemi. Ve své poradenské činnosti se zaměřuje především na strategické řízení, nastavení personálních procesů, vzdělávání a rozvoj pracovníků. V rámci lektorské činnosti se věnuje rozvíjení manažerských dovedností a znalostí v oblasti podnikových financí.

  Do roku 2017 působil na katedře financí Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2017 – 2018 přednášel na Vysoké škole Karla Engliše, kde vedl Ústav managementu. V současnosti působí na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Zaměřuje se na strategické a finanční řízení podniků, mezinárodní finance. Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti se věnuje oblasti hodnocení výkonnosti podniků, měnové politice a mezinárodnímu finančnímu systému.

 • Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

  Má dlouholeté manažerské zkušenosti s řízením vědeckovýzkumných, aplikačních a pedagogických týmů, prokázala schopnost aktivní pozitivní komunikace při řízení a zpracování výzkumných projektů.
  V současnosti je v týmu mezinárodního interdisciplinárního projektu jako dílčí řešitel části Sociální a demografické aspekty COST Action „Collaborative research on collaborative housing“ - network. Hlavní řešitel Lidewij Tummers, TU Delf, Faculty of Architecture, (14 zemí, 29 partnerů).
  Publikovala více než 100 vědeckých a odborných prací. Habilitovala v roce 2007 v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví na ČVUT.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka se více než 12 let zabývá společenskou odpovědností firem, medializací charitativních témat a vzděláváním dospělých. Při práci s klienty zúročuje své zkušenosti z působení v médiích a pomáhá jim najít metody, jak upoutat pozornost mediálního světa nebo jak propagovat jejich organizaci.

  Autorsky i realizačně se podílí na PR kampaních např. pro Centrum Paraple a také v rámci evropských projektů. Uvědomuje si význam networkingu v současném světě, a proto se také snaží propojovat experty napříč sektory.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Má dlouholetou praxi jako lektor týmů v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže.

  Působí na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně, kde zajišťuje a podílí se na výuce předmětů Manažerského rozhodování, Krizový management a Strategický management

  Je autorem článků zabývajících se řízením krizí a rizik v renomovaných odborných časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 81.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Přihlaste se ke studiu v předstihu a za výhodnější cenu. Tato nabídka platí do 23. 1. 2021.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 81 000 Kč bez DPH
98 010 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Krizový management - Hodnocení 4.93/5 - Hodnotilo 235 uživatelů