Management obchodu

Management obchodu

Studijní program MBA Management obchodu poskytuje studentům základní informace o charakteristikách současného obchodu a jeho významu v ekonomice. V rámci programu jsou studentům předávány odborné poznatky o aktuálních principech řízení, vytváření podnikové strategie, projektovém plánování, marketingové komunikaci, logistice a přepravních službách a také principech právní legislativy. Program nabízí studentům získání užitečných vědomostí ke zdokonalení vztahů se zákazníky, studenti se naučí zásadám psychologického myšlení s cílením na zákazníka a budou mít také jedinečnou možnost věnovat se vlastnímu osobnímu rozvoji. Program je cílen na praktickou aplikaci a využitelnost získaných znalostí na spotřebitelských trzích a na význam obchodu v ekonomice státu a firmy, důraz je kladen mimo jiné i na principy řízení obchodních operací, plánů a vyjednávací techniky. Program je vhodný pro manažery, podnikatele, pracovníky obchodních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti z oblasti obchodu.

Základní moduly

 • Management a řízení obchodu

  Cílem modulu je seznámit se s podstatou a obsahem managementu a jeho specifiky v obchodních činnostech v rámci obchodních korporací. Modul nabízí obeznámení se základními pojmy managementu, oblastmi, které management a management obchodu pokrývá a zásadními metodami, nástroji a technikami, které by měli manažeři pro výkon svých řídících funkcí znát.

 • Podniková strategie obchodu

  Cílem je naučit posluchače sestavovat podnikatelský záměr z hlediska obchodní koncepce, vytvářet obchodní strategii podniku a osvojit si základní dovednosti z oblasti tvorby a kontroly obchodního plánu podniku. Modul seznamuje studenty s teorií a řízením podniku z hlediska tvorby podnikové strategie s důrazem na vytvoření obchodní strategie, s hierarchií interních podnikových faktorů v podnikohospodářském modelu, se způsobem stanovení vizí a cílů podniku s důrazem na obchodní koncepci a s tvorbou strategického obchodního plánu podniku, včetně tvorby marketingové koncepce podniku.

 • Marketingová komunikace

  Cílem předmětu je naučit studenty zásadám marketingové komunikace v dnešním světě informací a moderních informačních technologií. Studenti si osvojí jednotlivé nástroje komerčních komunikací a to v aplikační rovině. Pozornost je věnována problematice PR jako jedné z forem komerčních a marketingových komunikací. Důraz je přitom kladen na uplatnění komunikačního mixu se zdůrazněním 360 stupňové komunikace.

 • Projektový management

  Od padesátých let dvacátého století se datuje zahájení systematického přístupu k problematice řízení projektů ve veřejném i soukromém sektoru. Klíčovou determinantou projektového řízení je, díky implementaci specifických prostupů a metod, především efektivnější dosažení cíle projektu. Takto trivializované tvrzení má značný praktický rozměr, protože vhodně zvolená metodika pro řízení partikulárního projektu se projeví nejen v úspoře času, ale i nákladů či lidských zdrojů. Studenti se tedy díky modulu naučí, jak efektivně řídit projekt od jeho počátku až po dokončení.

 • Mezinárodní obchod

  Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům stručný přehled o základních otázkách mezinárodní obchodu – co znamená volný zahraniční obchod, jaké jsou jeho výhody a nevýhody zejména pro rozvojové země. Pomocí analýzy vybraných regionálních obchodních seskupení se studenti dozvědí o různých typech ekonomické integrace.

 • Obchodní právo

  Modul je stručným přehledem problematiky obchodního práva jako jednoho z tradičních právních odvětví. Cílem modulu je seznámit posluchače průřezově se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání. Studentům jsou představeny jak základní pojmy a důležité instituty části první obchodního zákoníku, tak i společenstevní právo s vymezením jednotlivých typů obchodních společností spolu s profilujícími příklady.

 • Logistika, doprava a operace v přepravních službách

  Cílem tohoto modulu je seznámit se s podstatou logistiky, procesy systémů a jejich účinným nastavením. Modul je zaměřen na obecnou znalost logistiky, která funguje jako služba podporující další procesy v systémovém zařazení. Prioritní poslání logistiky je v souladu se všemi úkoly současného tržního hospodářství.

 • Řízení vztahů se zákazníky a prodejní techniky

  Prodejní techniky a řízení vztahů se zákazníky jsou poměrně mladou oblastí obchodu. Cílem modulu je pochopit význam dlouhodobých dobrých vztahů se zákazníky pro úspěch komerčních (výrobních, služby poskytujících, obchodních) ale i neziskových organizací. Utřídit si prostředky, které k vybudování těchto vztahů máme, a objasnit si význam a náplň komunikačního vzorce, označovaného jako prodejní technika.

 • Psychologie zákazníka

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními poznatky jednotlivých psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie spotřebitele a spotřebního chování. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie optikou spotřebního chování se zřetelem k problematice proměn společenského dění v době rychlých ekonomických změn. Předmět současně tvoří přirozená východiska pro řadu dalších disciplín ve výuce, zaměřených na problematiku spotřebního chování, jako sociologie, marketing, kulturně antropologické koncepce spotřeby a podobně.

 • Podnikání a inovace

  Cílem modulu je seznámit studenty s důležitostí inovačního managementu jakožto disciplínou kombinující manažerské, marketingové a ekonomické teorie a přístupy, které jsou stěžejní pro společnosti malého, středního i velkého rozsahu v jejich inovačních aktivitách. Primárním cílem je přiblížení jednotlivých nástrojů inovačního managementu, posílit znalosti a dovednosti na poli firemních inovací a osvojení si schopnosti nastavit v organizaci efektivní inovační politiku. Výsledkem bude pochopení důležitosti trvale udržitelného vývoje pro firmu a zvládnutí realizace a hodnocení jednotlivých inovačních strategií včetně jejich jednotlivých metodik a aplikačních postupů.
   

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

BROŽURA

Lektoři

 • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V současné době projektová manažerka sportovních událostí a organizačních projektů. Autorka mnoha článků a publikací z oblasti projektového řízení. Lektorka Projektového a Strategického řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení. Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví (2000). V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Nyní pracuje na Dubnickém technologickém inštitútu v Dubnici nad Váhom jako odborná asistentka a na téže instituci působí jako zástupkyně vedoucího Ústavu odborných predmetov a informačných technologií.

 • Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek

  Ing. Ivan Doubek působil v letech 2001 – 2003 ve společnosti Nová Huť Ostrava a.s. (nyní Arcellor Mittal), kde získal praktické zkušenosti v oblasti výrobní firmy. Tyto dovednosti dále předával jak studentům VŠB-TU, kde působil 2 roky jako externí odborný asistent, tak je nadále rozvíjel a uplatňoval při působení v mezinárodní firmě ELANOR. Od roku 2006 jsou jeho profesní aktivity spojeny se vzdělávací společností Petr Otáhal s.r.o. V roce 2009 získal Ivan Doubek investici v pořadu DEN D a následně v této společnosti 4 roky pracoval jako ředitel a jednatel. Od roku 2013 se věnuje školení a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu.

 • MUDr. Jiří Hodek

  MUDr. Jiří Hodek

  Vystudoval Lékařskou Fakultu MU v Brně, po studiích pracoval jako sekundární lékař na oddělení chirurgie a traumatologie v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 1997 do roku 2006 pracoval na různých, zpočátku prodejních, později managerských pozicích, ve farmaceutických společnostech SmithKline Beecham a GlaxoSmithKline. V současnosti pracuje jako nezávislý lektor a kouč zejména v oblasti farmacie, bankovního sektoru a finančního poradenství. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou kurzy pro obchodníky a manažerské kurzy. Druhou oblastí jeho působení je koučink a konzultantská činnost. Během profesionální praxe vykonává souběžně nekomerčně lektorskou činnost jako garant zdravotnických kurzů.

 • Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Mgr. Jiří Kocich, MBA

  Jiří Kocich je absolventem Matematicko – Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Nottingham Trent University – Strategy Management. Od roku 1999 působí v privátních i nadnárodních společnostech, kde se především věnuje vedení obchodních týmů, vytváření a implementaci business strategií a PMS (Performance Management Systems).

  Je výkonným ředitelem společnosti ABATON consulting s.r.o. jež je poradenským centrem zaměřeným na realizaci klientských příležitostí. V současné době se specializuje na tvorbu strategických řešení a marketingových taktických aplikací, parametrizaci salesových struktur a supervitalizaci na bázi CRM - CVM (Customer Value Management). 

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, pracoval v lékárenské službě a poté jako samostatný výzkumný pracovník v oboru lékových forem. V roce 1992 začal pracovat u nadnárodní originální farmaceutické firmy, kde prošel postupně pozicemi Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe. Od roku 2005 působí jako nezávislý lektor a konzultant v oboru trénink a koučování obchodních reprezentantů a managerů zejména v oblasti farmacie a rychloobrátkového zboží, kde využívá svých dlouholetých zkušeností z prodeje a managementu.

 • Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Již dvacet let úspěšně soukromě podniká jako tlumočnice, překladatelka a VIP průvodce Prahou a cestovního ruchu ČR. V současné době působí jako akademický pracovník Metropolitní univerzity Praha a jako výzkumný pracovník na St. Louis University v USA. Manažerskou praxi nabyla jako prorektorka VŠCRHL, předtím pracovala jako poradce v prestižní nadnárodní společnosti PricewaterhouseCoopers. Titul Ph.D. získala v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na VŠE Praha v roce 2005, titul Ing. v oboru Mezinárodní obchod a Komerční jazyky v roce 1997.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Přednáškové činnosti se věnuje na pozici odborného asistenta na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě toho působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na Vysoké škole ekonomické v Praze je spoluzakladatelem a organizátorem výuky specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR apod.). Ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur každoročně organizuje Akademii PR. Je viceprezidentem České marketingové společnosti. Vykonává konzultantskou a poradenskou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway apod.).

 • JUDr. Petr Šťastný

  JUDr. Petr Šťastný

  Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu, kde získal významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné manažerské dovednosti a soft skills. Od svého odchodu z prostředí pojišťovnictví je Petr Šťastný činný v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo. Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).

 • Ing. Šárka Tomisová

  Absolventka Vysoké školy logistiky v Přerově. Pracuje jako lektor, kouč a poradce. V oblasti logistiky pracovala v mnoha odvětvích (strojírenství, mezinárodní obchod, transport a doprava, textilní průmysl) a to především v manažerských pozicích. V současnosti působí jako lektor a konzultant v několika vzdělávacích institucích, které se věnují vzdělávání dospělých. Dosáhla titulu CLog. - Konzultant a trenér logistiky. V rámci koučování spolupracuje s mnoha institucemi a to i v oblasti sociálních služeb, osobního rozvoje a dalšího vzdělávání, kde vzdělává pracovníky např. ÚP, pracovníky sociálních služeb, personalisty, poradce pro osobní rozvoj a další.

 • PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  Studoval v Praze, ve Vídni a v Mnichově, působí na Soukromé vysoké škole ekonomické, Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké škole aplikované psychologie. V letech 1996 - 2005 se věnoval výzkumu trhu a veřejného mínění v rámci renomovaných výzkumných agentur, působil v marketingu v bankovnictví a v rodinné obchodní firmě. Za svoji vědeckou práci obdržel ocenění za interdisciplinární přístup ve vědách o člověku, společnosti a kultuře. Věnuje se také sociálně psychologickému poradenství ve vlastí praxi. V rámci ekonomické psychologie se věnuje problematice motivace pracovníků, osobnostnímu rozvoji a řízení konfliktů.

Cena

Cena za studium MBA činí po slevě 83.000 Kč bez DPH (z původních 124.000 Kč). Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Management obchodu - Hodnocení 4.85/5 - Hodnotilo 24 uživatelů