MBA Management soft skills | Cambschool.cz

Management soft skills

Management soft skills

Zahájení studia Říjen 2020

Měkké dovednosti jsou základním stavebním kamenem každého dobrého manažera. Umění jednat se spolupracovníky, podřízenými, nadřízenými i klienty je často důležitější, než umění počítačové gramotnosti. Program Management Soft Skills se proto soustředí na zlepšení měkkých dovedností u členů středního a vyššího managementu i u všech dalších pracovníků, kteří při své práci potřebují znalosti efektivní komunikace. Studenti programu se seznámí s problematikou osobního rozvoje a koučinku, projdou školením komunikace a prezentace, zaměří se na efektivní sebeřízení, time-management a naučí se zásady leadershipu. Hlavním cílem tohoto programu je nejen rozvíjet osobnost každého studenta, ale především rozvíjet komunikační dovednosti nezbytné pro úspěšný výkon každodenní manažerské činnosti.

Akce platí už jen do 11. 10. 2020

Základní moduly

 • Myself management

  Každý člověk je zodpovědný za to, co se děje v jeho vlastním životě. Pokud sami sebe správně neřídíme, necháváme se řídit druhými, což ničí kvalitu našeho rozhodování a celého života. Cílem modulu je proto naučit studenty správně řídit sebe sama, snadněji přijímat nové výzvy a problémy, naučit je rozhodovat sám za sebe a být tak lepším člověkem a leaderem.  

 • Priority Management and Work Life Balance

  Cílem modulu je naučit studenty pracovat s prioritami a sladit je s každodenními povinnostmi tak, aby nebyli zbytečně vystresovaní a nedocházelo ke komplikovaným situacím. Studenti se naučí, jak sladit své profesní i osobní cíle a jak nakládat s emocemi, časem a energií tak, aby byli v životě úspěšnější a spokojenější. 

 • Myšlení a rozhodování v praxi

  Cílem modulu je seznámit studenty s postupy lidského přemýšlení a rozhodování. Studenti si osvojí, kdy může být rychlé intuitivní přemýšlení a rozhodování efektivní a kdy je naopak výhodné zpomalit a důkladně si své rozhodnutí promyslet.   

 • Komunikace a prezentace

  Cílem modulu je seznámit studenty s komunikačními principy, které se uplatňují v pracovních situacích a podmínkách jednotlivých firem. Manažerská komunikace má pravidla, která reflektují schopnost vnímat a porozumět sobě i komunikačním partnerům. Modul objasňuje komunikační proces, jeho jednotlivé verbální a neverbální složky či prvky, které do komunikace spadají – jako jsou techniky kladení otázek, asertivní techniky, aktivní naslouchání a techniky zvládání problémových a konfliktních situací. 

 • Leadership

  Lídři jsou srdcem byznysu, určují směr, formují vize, dokáží rozpoznat příležitosti. Cílem modulu je proto naučit studenty, jak být správným leaderem, jak vést podřízené a jak je inspirovat a motivovat k lepším výkonům. Studenti se naučí rozpoznat rozdíl mezi manažerem a leaderem a získají základní vhled do teoretické i praktické problematiky leadershipu.

 • Koučink pro manažery

  Modul je úvodem do problematiky koučování a jeho využití ve firemní a manažerské praxi. Cílem je seznámit se s podstatou a principy koučování, s možnostmi využití koučinku jako nástroje pro rozvoj lidského potenciálu v organizacích a s možnostmi využití koučovacího přístupu a technik jako stylu vedení lidí v manažerské práci.

 • Stress Management

  Studenti se seznámí s definicemi stresu, pojmenováním jeho stádií a jeho projevy. Zaměří se na stresory ovlivňující pracovní výkon, na problematiku syndromu vyhoření a jeho prevenci. Modul má za cíl rozšířit vědomosti v oblasti zvládání stresu se zaměřením na praktické využití v manažerské praxi.

 • Efektivní sebeřízení a time-management

  Sebeřízení a efektivní řízení času je jednou z nejdůležitějších dovedností manažera, která má zásadní vliv na jeho výkonnost a úspěšnost. Cílem modulu je proto seznámit studenty s pojmy self a time management osvojit si metody a techniky, které slouží k lepšímu hospodaření s časem a ke zvýšení úrovně sebeřízení.

 • HR a motivace

  Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou HR a se základními principy, které ovlivňují motivaci zaměstnanců. Studenti se naučí dávat druhým zpětnou vazbu tak, aby byla motivující a přínosná. Modul se zabývá řešením problémů s motivací jak na straně firem, tak na straně pracovníků

 • Emoční inteligence

  Studenti se seznámí s pojmem emoční inteligence a zaměří se na možnosti jejího využití. Hlavním cílem modulu je praktické využití poznatků z oblasti emoční inteligence, propojení teoretických poznatků z literatury a z výzkumů v této oblasti se zkušenostmi, potřebami a praxí studentů.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • Mgr. Dana Bártová

  Mgr. Dana Bártová

  Specializací Mgr. Dany Bártové je zastřešování vzdělávání a talent managementu velkých firem, aktuálně v MONETA Money Bank zodpovídá za efektivní nastavení vzdělávacích procesů a rozvojových programů. Rovněž participuje na řadě mezifiremních rozvojových HR projektech.

  Mgr. Dana Bártová je odbornicí na leadership z pohledu školení, facilitaci workshopů, mentoring, koučink a manažerskou supervizi konfliktních témat.

  Ve své praxi vychází ze znalosti problematiky korporátního prostředí i z odborných znalostí studia psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a studia oboru český jazyk, literatura a společenské vědy na Jihočeské Univerzitě.

  Své znalosti a zkušenosti předává dál přednáškami pro studenty Cambridge Business School a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v rámci Evropské asociace studentů.

 • Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC

  Lektorka, koučka a supervizorka s více než 20 letou praxí. Mgr. Ing. Irma Bohoňková, PCC je známou propagátorkou koučovacího přístupu a koučovacího stylu vedení lidí ve firmách a ve své práci efektivně propojuje své psychologické vzdělání a manažerskou a personalistickou praxi v korporátním sektoru.

  V koučování se zaměřuje především na rozvoj leadershipu, zlepšování komunikace a vztahů na pracovištích a zkvalitňování firemní kultury. Má rozsáhlé zkušenosti s individuálním i týmovým koučováním a vzděláváním managementu ve firmách, státní správě i neziskových organizacích.

  Je certifikovanou členkou Mezinárodní federace koučů ICF, koordinátorkou ICF ČR pro Jižní Čechy a autorkou knihy Sám sobě koučem. Vede kurzy manažerských a koučovacích dovedností a působí jako mentor a supervizor pro pracovníky v pomáhajících profesích.

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

  Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation.

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE.

 • PaedDr. Jitka Jilemická

  PaedDr. Jitka Jilemická

  Je odbornicí na osobní i vnitrofiremní komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů, mediaci, facilitaci, koučování, týmovou spolupráci a stres management. Od roku 1995 působí jako nezávislá odborná konzultantka, lektorka, mediátorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu.

  Je členkou mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management v USA, Ukrajina, Vietnam, Gruzie. Vede dlouhodobý výcvik v mediaci na Anglo-American University v Praze.

  Po dokončení studií na FFUK a FTVS UK absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová je od roku 2000, kdy si splnila svůj dlouholetý sen a založila vlastní společnost HOF-art, přední českou odbornicí zabývající se poradenstvím v oblasti seberozvoje. V současné době je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí mimo jiné leadership, týmovou spolupráci, cross-selling a odolávání stresu.

  Po ukončení studia (Západočeská univerzita v Plzni, obor Ekonomika a řízení průmyslových podniků) se věnovala zahraničnímu obchodu a posléze uplatnila svou znalost němčiny jako obchodnice firmy Pewag MERCEDES BENZ. Dalším oborem jejího profesního zájmu byly nově vznikající finanční trhy a pro ČESKOU SPOŘITELNU, a.s. sestavila tým obchodníků s cennými papíry. Řídila také tým obchodníků jako ředitelka Spořitelního penzijního fondu a následně České životní pojišťovny. Dále pracovala v nadnárodní personální společnosti TRENKWALDER, a.s., nejdříve jako regionální ředitelka a posléze key account manager pro Českou republiku. Z této praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, především z pracovního práva a výběrových řízení.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanká je certifikovanou profesionální koučkou (Erickson College, 2006) a posledních 9 let nabízí manažerský, kariérní a podnikatelský koučink, pro jednotlivce a týmy.

  Učí druhé jak vést a řídit týmy, jak lépe komunikovat a řešit konflikty, jak koučovat a jak efektivněji spolupracovat. Zvláště ráda vytváří a učí programy zaměřené na osobnostní rozvoj.

  Více než 11 let byla na různých manažerských pozicích zodpovědná za výsledky firmy a rozvoj lidí, především v oblasti obchodu, zákaznického servisu, marketingu a logistiky. Získala zkušenosti s řízením strategických aktivit a s rozvojem vztahů s partnery a státními institucemi. Byla zodpovědná za řízení vnitrofiremních změn v ČR i SR. 

  V posledních letech se zajímá o řízení změn na úrovni jednotlivce a skupin, spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací Initiatives of Change Intl a aktivně se účastní konferencí a workshopů v Caux-Montreux, ve Švýcarsku.

  Původně vystudovala Biochemii na PřF Univerzity Karlovy, následně absolvovala Tematizovaný kurz práce s tělem v psychoterapii a vzdělávací program Léčebná pedagogika a sociálně-umělecká terapie.

 • Mgr. František Paikrt

  Mgr. František Paikrt

  František aktuálně pracuje jako jeden ze dvou oficiálních trenérů společnosti Apple Inc. na českém a slovenském trhu. Má zkušenosti z působení v pozici oblastního specialisty vzdělávání ve společnosti Tesco stores ČR a také z organizování a realizace mezinárodních škol prožitkového vzdělávání pod hlavičkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde také vyučoval.

  Jeho doménou je proces řízení změny, situační vedení lidí, emoční inteligence a zvládání konfliktních situací, komunikace, argumentace, obchodní dovednosti a kompetenční modely v oblasti AC/DC.

  Čerpá z letitých zkušeností v rozvojových a vzdělávacích projektech různorodých společností z nejrůznějších segmentů, kde působil jako lektor agentury MgC Group. Je předním odborníkem na měkké dovednosti, organizaci a realizace assessment center, development center a též hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců.

  Zároveň přednáší na MBA modulech Cambridge Business School a Business Institutu.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana Puhalová, oceněná Lektorka roku 2011 Asociací institucí vzdělávání dospělých (AIVD), má bohaté zkušenosti s vedením týmů, personálním rozvojem a nastavováním firemních procesů. Je mentorkou a trenérkou v oblasti leadershipu, personálního rozvoje a řízení změn, s čímž souvisí i komunikační dovednosti.

  Specializuje se také na train the trainer, tedy rozvoj trenérů/lektorů v oblasti profesionálního dalšího vzdělávání, vede přednášky na odborných konferencích, a věnuje se procesní optimalizaci a LEAN obecně.

  Vystudovala Systémové inženýrství a informatiku na Technické univerzitě v Liberci a pracuje jako systémový analytik a projektový manažer.

 • Valery Senichev, Ph.D.

  Je trenér, lektor a kariérový poradce. Dlouhodobý člen Fora European Diversity Management (FEDM) a jeden z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager.

  Zajímá se o přístupy k volbě kariéry, osobní rozvoj, hledání smysluplné práce a spokojenost v životě (motivace, priority). Jeho specializací jsou Future skills - kompetence, které budou zapotřebí v nejbližších letech na trhu práce.

  Pohybuje se jak v oblasti soukromých firem, tak i v oblasti vědy a výzkumu.

  Klíčové pro něj je podporovat lidi v jejich profesním rozvoji a při hledání smysluplné práce.

Cena studia MBA v CZK

Při podání přihlášky do 11. 10. 2020 získáte mimořádnou slevu na studium MBA ve výši 45.000 Kč. Využijte této limitované nabídky a získejte možnost kvalitního studia MBA za akční cenu 79.000 Kč bez DPH při rozložení do jedné nebo více splátek (původní cena studia 124.000 Kč bez DPH).

Studium  Cena studia po slevě Původní cena studia
1 a více splátek 79.000 CZK bez DPH
95.590 CZK s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

 

Management soft skills - Hodnocení 4.90/5 - Hodnotilo 196 uživatelů