MBA Management ve veřejné správě | Cambschool.cz

Management ve veřejné správě

Management ve veřejné správě

Vzdělání, které má smysl

Studijní program MBA Management ve veřejné správě seznamuje studenty s úlohou managementu v podmínkách veřejné správy. Studenti získají znalosti o využití managementu v orgánech veřejné správy a naučí se efektivně aplikovat moderní trendy vedoucí k úspěšnému fungování veřejnoprávních institucí v prostředí tržního hospodářství. Svým zaměřením je tedy program vhodný pro zaměstnance státní správy, samosprávy a zaměstnance státních organizací a úřadů.

Uvedené ceny jsou platné do 5. 12. 2021 a jsou bez DPH.

Základní moduly

 • Hlavní principy a management veřejné správy

  Cílem tohoto modulu je seznámit se s metodami, postupy a zásadami managementu v podmínkách veřejné správy. Pochopit roli managementu v orgánech veřejné správy znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování veřejnoprávních institucí v podmínkách tržního hospodářství. Cílem modulu je také poukázat na využití manažerských funkcí včetně jejich specifik v tomto prostředí a aplikaci moderních trendů do podmínek veřejné správy.

 • Organizace ve veřejné správě

  Organizování je jednou ze základních činností manažera. Jeho cílem je vytvořit efektivní vnitřní strukturu organizace. Potřeba organizování je podmíněna skutečností, že jednotlivé činnosti je nutné provádět více lidmi a jejich řízení je ovlivněno možnostmi jednotlivce řídit omezený počet podřízených. Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s metodami, postupy a zásadami organizování v podmínkách veřejné správy.

 • Projektový management ve veřejné správě

  Modul se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Je proto vhodný jednak pro osoby zodpovědné za zavádění projektového řízení ve své společnosti, jednak pro manažery nebo vedoucí projektů, kteří se starají o svěřený projekt v různých oblastech působnosti.

 • Spolupráce a partnerství veřejného sektoru

  Základním cílem tohoto modulu je seznámit studenty s významem a současným využitím principů partnerství v praktické podpoře lokálního a regionálního rozvoje. Záměrem je zhodnotit přínosy partnerství ve zvyšování kvality života v obcích a regionech. Vedle definování samotného pojmu partnerství a jeho přínosů i limitů při realizaci rozvojových opatření je zvláštní pozornost věnována i dalším termínům a pojmům s úzkou vazbou na problematiku partnerství, jako je networking, governance apod.

 • Veřejné finance a financování veřejné správy

  Cílem modulu je definovat veřejný sektor, jeho základní charakteristiky a postavení v tržní ekonomice. Dále se studenti naučí analyzovat problematiku veřejných financí na obecné úrovni i na praktické aplikaci v rámci České republiky a stanovit základní principy veřejné správy a jejího financování na příkladu České republiky.

 • Územně samosprávné celky

  Modul poskytuje studentům základní informace o právní úpravě postavení obcí a krajů jako územních samosprávných celků. Seznamuje studenty nejen s ústavními základy územní samosprávy, ale též s klíčovými body obsaženými v zákoně o obcích a v zákoně o krajích.

 • Úvod do správního práva

  Cílem tohoto modulu je podat základní informace o správním právu (o jeho předmětu, zařazení do systému práva či pramenech) a o základních skutečnostech, kterými se správní právo zabývá (jako jsou formy činnosti ve veřejné správě, správní dozor apod.). Správní právo představuje soubor právních norem, které upravují organizaci a činnost veřejné správy, resp. vztahy, které vznikají mezi vykonavateli a adresáty veřejné správy.

 • Správní řád a správní řízení

  Cílem tohoto modulu je podat studentům ucelený pohled (vycházející ze soudní judikatury i právní doktríny) na obecnou úpravu správního řízení a další instituty obsažené ve správním řádu jako jsou veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, stížnosti apod. Předmětem tohoto modulu tedy bude, vedle zmínky o vývoji správního řízení na území České republiky, podrobná charakteristika tohoto předpisu a jeho jednotlivých částí.
   

 • Evropské aspekty veřejné správy

  Cílem modulu je poskytnout přehled historického vývoje i současné fungování institucí EU s ohledem na fungování a význam veřejné správy. Důraz je kladen na teoretickou i praktickou část problematiky. V teoretické části bloku budou diskutovány nejdůležitější teoretické přístupy k evropské integraci v kontextu politiky ES/ES od 50. let minulého století.
   

 • Evropské fondy a veřejné zakázky

  Cílem modulu je seznámit studenty s možnostmi čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Studenti tak získají základní znalosti o kohezní politice Evropské unie, zorientují se v jednotlivých operačních programech a naučí se tyto prostředky čerpat, tj. budou schopni vypracovat a podat kvalitní projektovou žádost a řídit, monitorovat a vyhodnotit následný projekt.

Průběh studia

Výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)

 

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře. 

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V současné době projektová manažerka  sportovních událostí a mnoha organizačních projektů. Svoji praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do ekonomicko - manažerské oblasti s akcentem na projektové řízení. V současnosti působí na pozici odborného asistenta na Vysoké škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává zde pozici zástupce vedoucího Katedry manažmentu a ekonómie, kde přichází do styku s mnoha vzdělávacími, organizačními a výzkumnými projekty.

  Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Své praktické zkušenosti přenesla do absolutoria MBA profesního vzdělávacího programu zaměřeného na projektové řízení. Pedagogické vzdělání získala ve studijním programu Učitelství ekonomických předmětů.

  Od roku 2002 do 2011 byla odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2004-2005 zde vedla Ústav podnikové ekonomiky.

  Je autorkou mnohých článků a publikací z oblasti projektového řízení, stejně tak několika významných knih. Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech doma i v zahraničí a je lektorkou Projektového řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení.

 • Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.

  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D. je držitelkou prestižního osvědčení „Profesionální lektor“ udělovaného Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Profesně se již řadu let věnuje výzkumné, publikační a lektorské činnosti. Svou odbornou orientaci směřuje do oblasti veřejných financí, daní a ekonomiky veřejného sektoru.

  V současné době působí na Katedře financí a účetnictví, Západočeské univerzity v Plzni jako odborný asistent a na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva, jako vedoucí Katedry ekonomiky a financí.

  Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu managementu v Jindřichově Hradci a poté doktorské studium na Západočeské univerzitě v Plzni, Fakultě ekonomické.

 • JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D.

  V současnosti (od roku 2007) pracuje JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D. jako vedoucí referátu správního řízení odboru legislativního a právního České národní banky. Současně působí jako tajemník rozkladové komise ČNB a zabezpečuje vedení správních řízení o rozkladech proti rozhodnutím ČNB a agendu správního soudnictví.

  V minulosti působil na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra, kde se zabýval zejména problematikou územní samosprávy a správního řízení (jako lektor se podílel na přípravě veřejné správy na „nový“ správní řád).

  Vedle toho vyučuje předměty související se správním právem na několika vysokých školách.

 • PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  PhDr. et Dipl.-Pol. Martin Jeřábek, Ph. D.

  Předmětem jeho odborného zájmu je politika německy hovořících zemí, historie střední Evropy ve 20. století a současná evropská politika SRN. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti v oborech politologie, mezinárodní vztahy, evropská studia a moderní dějiny a to například na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

  Vysokoškolské vzdělání získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na německé univerzitě Philipps-Universität Marburg získal v oboru politické vědy, moderní historie a veřejného práva titul Diplom-Politologie.

  K jeho nejnovějším publikacím patří monografie "Deutschland und die Osterweiterung der Europäischen Union", vydaná v roce 2011 v nakladatelství VS Verlag für Sozialwissenschaften.

 • Ing. Marcela Makarová

  Ing. Marcela Makarová

  Přes 15 let působí v oboru řízení lidských zdrojů, v současné době působí jako poradce, konzultant a školitel v oblastech řízení lidských zdrojů. Spolupracuje na řízení a realizaci projektů podporovaných Evropskou unií.

  V rámci své činnosti se aktivně zabývá vším, co řízení lidských zdrojů obnáší – nastavování systémů řízení a vedení zaměstnanců, komunikačních strategií, týmové spolupráce, tvorby motivačních systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, výcviku hodnotitelů k aplikaci a zefektivnění hodnocení zaměstnanců, posuzování rozvojového potenciálu zaměstnanců a funkčnosti firemních procesů, analýzy vnitřní kultury a návrhu postupových kroků k realizaci požadovaných změn.

  Je absolventkou Vysoké školy chemicko–technologické v Pardubicích.

 • JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník

  JUDr. Bc. Pavel Vetešník je uznávaným členem bezpečnostní komise Svazu měst a obcí ČR, pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti a to v oboru správního, finančního a komunálního práva.

  Současně pracuje v odboru legislativního a právního České národní banky a zabývá se agendou správního řízení a správního soudnictví. V minulosti působil v územní samosprávě konkrétně v hlavním městě Praze.

  Je spoluautorem komentáře soudního řádu správního, zákona o kontrole, zákona o pohřebnictví a zákona o válečných hrobech, zákona o přestupcích, tzv. tabákového zákona, zákona o návykových látkách, zákona o obecní policii a dalších publikací.

 • Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

  Předmětem jejího odborného zájmu je problematika municipální politiky a lokálního rozvoje, zejména pak otázky týkající se partnerství, občanského sektoru i významu občanského sektoru v rozvoji území. Specifická pozornost je z odborné stránky věnována otázkám partnerství a jeho významu v rozvoji území.

  Ve své dlouholeté praxi spolupracuje s řadou místních i regionálních reprezentantů, na národní úrovni odborně spolupracuje se svazem měst a obcí na realizaci projektů podpořených z evropských strukturálních fondů. 

  Je odbornou asistentkou na katedře regionálních studií Vysoké školy ekonomické v Praze a pedagogickým pracovníkem katedry veřejné správy Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., v Praze.

  Je absolventkou inženýrského studijního oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde také posléze získala doktorský titul.

  V průběhu doktorského studia absolvovala roční studijní stáže na Univerzitě Pierre Mendes Francev Grenoblu a Institutu rozvojových studií ve švýcarské Ženevě.

 • PhDr. Martin Zibrín, MBA

  PhDr. Martin Zibrín, MBA

  Spoluzakladatel a výkonný ředitel Slovenského centra obstarávania momentálně pracuje a přednáší v oblasti podnikových nákupů a procesů veřejných zakázek.

  Spolupracuje se dvěma zahraničními vzdělávacími institucemi poskytujícími studium MBA, kde přednáší projektový management a finanční řízení projektů.

  Vystudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici a Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze. Studium MBA v oboru Project management and Financial management absolvoval v zahraničí na Indian Management School&Research Centre.

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Tato  nabídka je platná jen do 5. 12. 2021 . Neváhejte a využijte svou šanci.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Management ve veřejné správě - Hodnocení 4.86/5 - Hodnotilo 28 uživatelů