MBA Management ve zdravotnictví | Cambschool.cz

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví

Program MBA Management ve zdravotnictví objasňuje studentům principy fungování zdravotnických zařízení včetně řízení jejich finančních aspektů, lidských zdrojů, projektového plánování i právní problematiky. Na základě absolvování tohoto programu bude student schopný navrhnout vlastní model zvýšení efektivity fungování zdravotnického zařízení, jeho vhodnou organizační strukturu, strategii a směřování, mechanismy řízení i zavést vhodný kontrolní systém. Program management ve zdravotnictví je navržen speciálně pro zástupce středního a vyššího managementu působící v prostředí zdravotnictví a zabývajících se tvorbou strategie a hospodařením zdravotnických institucí všech forem vlastnictví. Do programu se mohou přihlásit zástupci jakýchkoliv zařízení zdravotnického či sociálního zaměření ze státního i soukromého sektoru. Je vhodný pro manažery farmaceutických společností, lázeňských zařízení, pojišťoven a mnoho dalších.

Základní moduly

 • Management ve zdravotnictví

  Cílem modulu je vysvětlit základní pojmy z oblasti managementu a specifika managementu ve zdravotnických zařízeních. Studenti se díky modulu dozvědí nejnovější metody managementu ve zdravotnictví, jako je využívání sociálních technologií či práce s pracovníky generace Y.

 • Strategický management

  Cílem modulu je seznámit studenty s problematikou strategického myšlení a řízení pro organizace působící ve zdravotnictví, které jsou stejně jako jiné podniky nuceny čelit změnám v dnešním turbulentním světě. Součástí modulu jsou tematické okruhy jako: předvídavost v práci manažera, analýzy a syntézy, kreativita, inovační myšlení a pohled „za roh“, nácvik strategického myšlení, plánovací scénáře či vytvoření systému včasného varování pro svou firmu.

 • Finanční management a řízení nákladů

  Finanční management zdravotnických zařízení je nejslabším článkem řízení zdravotnictví. Zejména nemocnice nevyužívají správným způsobem pravidla finančního řízení, neboť hlavní pozornost věnují nákladům a výnosům, a pouze v minimální míře se zabývají řízením finančních toků, pracovním kapitálem a pouze ve zcela výjimečných případech uskutečňují kauzální finanční analýzy jako zdroje pro vrcholové řízení. Převládají statické pohledy na rozpočtování nákladů, bez využívání moderních metod plánování nákladů a jejich řízení. Modul obsahuje výklad nejzákladnějších pojmů tak, aby byly správně chápány i neekonomy. Zároveň poskytuje návod k tomu, aby manažeři iniciovali zavedení nových metod do řízení ekonomiky zdravotnických zařízení. 

 • Krizové řízení a řízení změn

  Modul je úvodem do problematiky krizového řízení a řízení změn v oblasti zdravotnictví. Cílem je seznámit se se základními východisky krizového managementu, vývojovými stádii krize, systémy včasného varování před krizí, okamžitými opatřeními při krizi a přístupy k řízení změn. Krizový management v sobě obsahuje v praktické a utilitární podobě všechny prvky efektivního managementu. Má-li organizace dosáhnout stanovených cílů, tak musí využívat všechny znalosti a schopnosti k řízení organizace jak na straně managementu, tak na straně jeho spolupracovníků.

 • Personální management

  Cílem je seznámit studenty s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami v oblasti zdravotnictví. Cílem modulu je také definovat personální práci ve zdravotnické organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, definovat pojmy personální strategie a personální politika a chápat vztah mezi nimi. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.

 • Marketing a PR ve zdravotnictví

  Cílem modulu je přinést studentům ucelený přehled v oblasti související s přípravou komunikačních strategií, vymezit základní pojmy marketingové komunikace, definovat typy komunikačních kanálů a přiblížit jim vliv public relations. Modul seznamuje studenty s úlohou marketingu v různých segmentech zdravotnictví (zdravotnická zařízení, farmacie, zdravotní pojišťovny atd.) tak, aby byli schopni prakticky zvládnout přípravu marketingové komunikace pro jednotlivá odvětví. Absolventi programu budou schopni navrhnout optimální marketingovou strategii za efektivního využití marketingových nástrojů.

 • Pracovní právo

  Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. Právní úprava těchto vztahů se v současné době vyvíjí velmi dynamicky a přináší řadu změn právních předpisů a k nim mnohdy odlišných stanovisek či metodických pokynů orgánů státní správy a právních výkladů jak právníků, tak i např. novinářů. Přitom platí, že jediné závazné stanovisko k výkladu právních předpisů může podat v konkrétním sporu jedině soud. V rámci tohoto modulu studenti získají základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.

 • Medicínské právo

  Cílem modulu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací. Výuka pokrývá rovněž otázky trestněprávní, občanskoprávní, správní a disciplinární odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb.

 • Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

  Cílem modulu je vysvětlit základní pojmy a postupy v oblasti zavádění systémů kvality a bezpečí do zdravotnických zařízení v České republice a popsat procesy, které směřují k získání národních či mezinárodních standardů kvality. Posláním zdravotnických institucí je poskytovat kvalitní, účinnou, hospodárnou a vysoce odbornou péči o pacienty. Za tímto účelem je nutné vytvářet prostředí, v němž lze takové cíle uskutečňovat. Zvolený postup, který směřuje k získání akreditace či certifikace, vyžaduje hluboké a esenciální zásahy do struktury, provozu, financování i řízení organizace. Dosáhnout národních a mezinárodních standardů kvality je tak do budoucna procesem nezbytným a nevyhnutelným.

 • Management osobního rozvoje

  Modul seznámí účastníky s tajemstvím efektivní komunikace, což je základní předpoklad pro vedení druhých lidí. Modul seznámí studenty s filtrem vnímání, pohledem na komunikaci očima druhých i z hlediska rozdílných dominancí hemisfér, neurolingvistického programování a čtyř elementů v profesním životě. Studenti se dozvědí o přirozeném projevu, prezentačních dovednostech a tudíž verbální a neverbální komunikaci. Důležité je být v životě i v komunikaci sám sebou, při tomto modulu bude kladen důraz na selský rozum v rámci komunikačních dovedností.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny BOOKPORT je nyní studentům poskytnut fond až 4 000 titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

 • Mgr. Lenka Švarcová

  Mgr. Lenka Švarcová

  Od roku 2016 působí v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o. Ve své každodenní praxi v advokátní kanceláři se specializuje zejména na medicínské právo, v rámci kterého řeší spory s mezinárodním prvkem a problematiku odškodňování nemajetkové újmy a škody. Z dalších oblastí se věnuje také cestovnímu právu, právu duševního vlastnictví, konkrétně právu na ochranu obchodního jména a ochranné známky. Se zájmem o uvedené oblasti práva souvisí také její členství v Pan-evropské organizaci právníků, kteří se zabývají náhradou újmy (PEOPIL). Lenka Švarcová studovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a Sheffield Hallam University ve Velké Británii.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Podílí se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. K pracovněprávní problematice se často vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 • Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Ing. Vladimír Keršner, Ph.D., MBA

  Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně a postgraduální studium absolvoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2000 se pohybuje v prostředí farmacie. Pracoval v obchodních a marketingových pozicích a v top managementu několika farmaceutických společností, následně v marketingových a komunikačních společnostech specializovaných na farmaceutický trh. V současné době je majitelem společnosti PHARMALINK zaměřené na projekty podpory marketingu, komunikace, obchodu a e-služeb ve zdravotnictví a farmacii. Působí také jako lektor v oblasti marketingu a komunikace.

 • Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Ing. Bc. Andrea Mašínová, MBA

  Absolventka studijního programu Zdravotní vědy na III. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru Řízení lidských zdrojů studijního programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Ekonomické vzdělání získala Andrea Mašínová absolvováním inženýrského studijního programu Řízení podniku a podniková ekonomika na Vysoké škole finanční a správní. V současné době studuje doktorský studijní program na Fakultě ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni, dizertační téma: Metoda výpočtu financování velkých zdravotnických zařízení. Celý profesní život působí v manažerských pozicích v oblasti zdravotnictví, aktuálně pak na pozici náměstkyně ředitele Fakultní nemocnice Plzeň pro ošetřovatelskou péči. Dlouhodobě se podílí na specializační i kvalifikační přípravě zdravotnických pracovníků a pracovníků v sociální sféře, má bohaté zkušenosti s přípravou e-learningových kurzů, přípravou a realizací vzdělávacích i dotačních programů v oblasti zdravotní a sociální péče.

 • doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

  doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

  Pracuje jako ředitel Ústavu podnikové ekonomiky na Fakultě managementu a ekonomiky, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2005 ukončil doktorské studium v oboru ekonomika a management a v roce 2010 byl habilitován v oboru ekonomika a management podniku. Profesně se zaměřuje na oblast manažerského účetnictví, metody řízení nákladů a výkonnosti a ekonomiku zdravotnictví. Byl řešitelem několika výzkumných projektů a je autorem řady monografií a vědeckých článků. Více než deset let se věnuje také podnikovému poradenství a vede vlastní firmu, zaměřenou na poradenství v oblasti řízení a snižování nákladů a zvyšování výkonnosti. V současné době působí také jako člen hodnotícího panelu Grantové agentury České Republiky.

 • Ing. Jana Puhalová

  Ing. Jana Puhalová

  Jana vystudovala Systémové inženýrství a informatiku na Technické univerzitě v Liberci. Pracovala jako systémový analytik a projektový manažer, má bohaté zkušenosti s vedením týmů, personálním rozvojem a nastavováním firemních procesů. Jako mentorka a trenérka se specializuje na leadership, personální rozvoj a řízení změn, s čímž souvisí i komunikační dovednosti. Také pomáhá trenérům/lektorům na cestě k získání profesionální lektorské kvalifikace (Train the trainer), vede přednášky na odborných konferencích. Další velkou oblastí je procesní optimalizace a LEAN obecně. V roce 2011 byla oceněna jako Lektorka roku 2011 Asociací institucí vzdělávání dospělých (AIVD).  

 • Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., patří k nejvýznamnějším osobnostem působícím v oblasti strategického managementu. Pracoval na manažerských, vědeckovýzkumných a pedagogických pozicích. Postupně dosáhl titul CSc.,DrSc., docent a řádný profesor. V současné době se zaměřuje především na problematiku strategického řízení podniku a aktivně se účastnil zpracování a implementace těchto strategií mnoha českých i zahraničních podniků. V několika institucích přednáší problematiku strategického řízení na školách MBA , je spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem a ředitelem firmy Management Focus, prezidentem Klubu Stratég a členem několika správních a dozorčích rad.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Působí na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně, kde zajišťuje a podílí se na výuce předmětů Manažerského rozhodování, Krizový management a Strategický management. Působí jako lektor týmů v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže. Je autorem článků zabývajících se řízením krizí a rizik v renomovaných odborných časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Cena

Cena za studium MBA činí 83.000 Kč bez DPH (platí při jedné splátce). Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Management ve zdravotnictví - Hodnocení 4.96/5 - Hodnotilo 33 uživatelů