MBA Marketing a Public Relations | Cambschool.cz

Marketing a Public Relations

Marketing a Public Relations

Vzdělání, které má smysl

Profesní vzdělávací program MBA Marketing a Public Relations seznamuje studenty s úlohou marketingu a jednotlivými formami marketingových komunikací. V další části programu se budou studenti věnovat problematice vztahů s médii a veřejností, naučí se formulovat vhodnou PR strategii a využívat nástrojů krizové komunikace. Závěrečná část je pak věnována rozvíjení a zdokonalování komunikačních dovedností, které jsou nezbytným nástrojem každého úspěšného marketéra. Absolventi programu budou schopni navrhnout optimální marketingovou strategii za efektivního využití marketingových nástrojů.

Uvedené ceny jsou platné do 5. 12. 2021 a jsou bez DPH.

Základní moduly

 • Úvod do marketingu

  Cílem tohoto modulu je uvést posluchače do problematiky oboru, seznámit je se základními pojmy a procesy a připravit je na práci marketéra. Snahou lektora je předat v rámci vyučovaného předmětu nejen odborné znalosti, ale také podpořit profesní sebevědomí studentů a jejich zájem o realizaci v oboru. Pro snazší naplnění těchto cílů je vyučovaná látka tvořena kombinací teorie a případových studií.

 • Marketingová komunikace

  Cílem předmětu je naučit studenty zásadám marketingových komunikací v dnešním světě informací a moderních informačních technologií. Studenti si osvojí jednotlivé nástroje komerčních komunikací a to v aplikační rovině. Pozornost je věnována problematice PR jako jedné z forem komerčních a marketingových komunikací. Důraz je přitom kladen na uplatnění komunikačního mixu se zdůrazněním 360 stupňové komunikace.

 • Marketingové strategie a plánování

  Cílem tohoto modulu je objasnit studentům základní marketingové pojmy a procesy a připravit je na manažerskou práci v tomto oboru. U studentů předmětů Marketingová strategie je již předpokladem základní povědomí o oboru, vhodná je zejména znalost marketingového mixu, segmentace trhu a marketingového výzkumu.

 • Vyhodnocení marketingových procesů a marketingový výzkum

  Cílem kurzu je naučit studenty porozumět zásadám marketingového výzkumu trhu a na jeho základě umět vyhodnotit efektivitu marketingových procesů. Modul poskytuje poznatky z oblasti marketingových technik se zdůrazněním marketingového výzkumu trhu. Důraz je přitom kladen na metodologii včetně aplikací. Pozornost je též věnována efektivnosti komerčních komunikací a možnostmi jejího měření.

 • Marketing produktu a značky

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními koncepty týkajícími se marketingu produktu a značky. Studenti budou schopni rozeznat různé úrovně a klasifikace produktu, které mají vliv na marketingový mix, a seznámí se s možnostmi produktových strategií. Ve své druhé části modul objasňuje koncepty týkající se značky. Studenti budou seznámeni s pojmy jako identita značky, image značky, prvky značky (jméno, logo, symbol, obal), které jim umožní značku definovat. Zároveň bude řeč o hodnotě značky a způsobech, jakými jí dosáhnout.

 • Hlavní principy Public Relations

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními přístupy k oboru public relations, které jsou nutnou podmínkou profesionálního použití nástrojů oboru v praxi. V rámci modulu jsou definovány základní pojmy spojené s tématem, a to především definice oboru jako takového a jeho vztah k souvisejícím disciplínám, jako je marketing a marketingová komunikace. Studenti se dozvědí o jednotlivých nástrojích a metodách public relations s vazbou na jednotlivé vymezené principy, a to včetně nejvýznamnějších nástrojů hodnocení výsledků oboru.

 • Tvorba PR strategie

  Cílem modulu je naučit studenty zpracovat efektivní strategii Public Relations, a umožnit tak celé organizaci dosahovat snadněji jejích cílů. Pozornost je věnována celému procesu tvorby strategického dokumentu: od vstupních analýz a auditů, přes stanovení cílů a cílových skupin, výběr klíčových sdělení a vhodných komunikačních nástrojů, až po realizační plán včetně rozpočtu, a také metodiku hodnocení výstupů s následnou zpětnou vazbou pro vedení společnosti.

 • Efektivní a krizová komunikace

  Cílem kurzu je naučit studenty komunikovat tak, aby bylo za daných podmínek dosaženo co nejlepšího možného výsledku, za cenu co nejmenších výdajů či ztrát. A to jak v každodenním provozu společnosti, tak v krizových situacích, kdy je pověst organizace, její stabilita či dokonce bezpečnost ohrožena krizovou událostí nebo negativní publicitou. Pozornost je věnována rozdílným komunikačním potřebám různých typů společností a institucí, včetně definice nejčastějších chyb.

 • Mezinárodní marketing a PR

  Cílem modulu je objasnit význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu a nástroje vůči globálnímu trhu a jednotlivým teritoriím, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, zásady segmentace a výběru cílových trhů, marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

 • Komunikační schopnosti a dovednosti

  Cílem modulu je najít cestu ke kultivované řeči založené na kvalitní dechové opoře, přirozené tvorbě hlasu, precizní výslovnosti, srozumitelně vyjádřené myšlence a jasné řeči těla. Při společných setkáních budou studenti hledat silné stránky v projevu a pojmenovávat zároveň i ty stránky, které je potřeba posílit ve formě i obsahu projevu. K přirozené mluvě patří i zřetelné a co nejpřesnější vyjádření myšlenky. Myšlenka je podstatná a dobrá forma se nesmí oddělit od obsahu. I kdyby měl mluvčí sebekrásnější hlas a perfektní výslovnost, ztratil by svou přirozenost. Jedno druhé nevylučuje, naopak se musí podporovat.
   

Průběh studia

Výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)

 

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře. 

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová je od roku 2000, kdy si splnila svůj dlouholetý sen a založila vlastní společnost HOF-art, přední českou odbornicí zabývající se poradenstvím v oblasti seberozvoje. V současné době je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí mimo jiné leadership, týmovou spolupráci, cross-selling a odolávání stresu.

  Po ukončení studia (Západočeská univerzita v Plzni, obor Ekonomika a řízení průmyslových podniků) se věnovala zahraničnímu obchodu a posléze uplatnila svou znalost němčiny jako obchodnice firmy Pewag MERCEDES BENZ. Dalším oborem jejího profesního zájmu byly nově vznikající finanční trhy a pro ČESKOU SPOŘITELNU, a.s. sestavila tým obchodníků s cennými papíry. Řídila také tým obchodníků jako ředitelka Spořitelního penzijního fondu a následně České životní pojišťovny. Dále pracovala v nadnárodní personální společnosti TRENKWALDER, a.s., nejdříve jako regionální ředitelka a posléze key account manager pro Českou republiku. Z této praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, především z pracovního práva a výběrových řízení.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D., viceprezident České marketingové společnosti, vykonává konzultantskou a poradenskou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway apod.) a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti.

  Je autorem množství odborných publikací zabývajících se marketingem, marketingovými a komerčními komunikacemi, chováním spotřebitelů a výzkumem trhu. Ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur každoročně organizuje Akademii PR.

  Na Vysoké škole ekonomické v Praze je spoluzakladatelem a organizátorem výuky specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR apod.).

  Přednáší na pozici odborného asistenta na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze a působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

 • Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  Ing. Mgr. Luďka Raimondová

  V současné době má na starosti korporátní komunikaci a marketing ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau i její sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau.

  V oboru komunikace působí téměř 20 let a své zkušenosti získávala jak v nadnárodních společnostech, jako je Nationale-Nederlanden životní pojišťovna či poradenská společnost Pricewaterhouse Coopers, tak i v předních PR agenturách, například v agentuře Bison& Rose či PleonImpact. Čtyři roky zastávala pozici výkonné ředitelky Asociace Public Relations Agentur a PR Klubu.

  Vystudovala provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity a je absolventkou magisterského studia mediální komunikace fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

 • Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Ing. David Říha, Ph.D., MBA

  Praktické zkušenosti v oblastech obchodu a marketingu získal na manažerských postech národních i mezinárodních společností a poradenskou činností. 

  Je členem katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze a od roku 2013 také na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr.

  Vzdělání na Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole podnikání a manažerské fakultě Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si dále rozšířil v rámci studijních stáží ve Finsku, Mexiku, Rakousku a Velké Británii.

 • Mgr. Miriam Vránová

  Mgr. Miriam Vránová

  Public Relations konzultantka, lektorka a editorka se více než 12 let zabývá společenskou odpovědností firem, medializací charitativních témat a vzděláváním dospělých. Při práci s klienty zúročuje své zkušenosti z působení v médiích a pomáhá jim najít metody, jak upoutat pozornost mediálního světa nebo jak propagovat jejich organizaci.

  Autorsky i realizačně se podílí na PR kampaních např. pro Centrum Paraple a také v rámci evropských projektů. Uvědomuje si význam networkingu v současném světě, a proto se také snaží propojovat experty napříč sektory.

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Již v průběhu studia (Fakulta multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně) se věnoval různým projektům zaměřeným na marketingovou komunikaci v médiích. Po ukončení studia v roce 2004 nastoupil na marketingové oddělení DHL Express, které od roku 2007 vede.

  Kromě marketingu samotného má ve společnosti DHL na starost také interní a externí komunikaci, PR a projekty zaměřené na SME zákazníky a na budování firemní kultury mezi zaměstnanci.

  Mezi jeho zájmy patří cestování a sport. 

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Tato  nabídka je platná jen do 5. 12. 2021 . Neváhejte a využijte svou šanci.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Marketing a Public Relations - Hodnocení 4.79/5 - Hodnotilo 29 uživatelů