MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia | Cambschool.cz

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Profesní vzdělávací program MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia je speciálně navržen pro uchazeče, kteří se pohybují ve velkých nadnárodních společnostech a spolupracují se zahraničními obchodními partnery. Tento program jim poskytne ucelené znalosti jednotlivých aspektů mezinárodního obchodu a v jeho druhé části se studenti zaměří přímo na Evropskou unii. V závěru programu nesmí chybět ani moduly věnované etiketě a diplomatickému protokolu, bez nichž se neobejde žádný úspěšný profesionál.

Základní moduly

 • Mezinárodní vztahy

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty se základními pojmy mezinárodních vztahů a umožnit jim tak orientaci v problematice. Modul se zaměřuje primárně na pojmy, jako jsou moc či konflikt, věnuje se však také aktérům mezinárodních vztahů a klíčovým otázkám, jako jsou mezinárodní ekonomické vztahy či globalizace. Modul seznamuje studenty s oborem mezinárodních vztahů, s jeho strukturou, genesí a klíčovými pojmy.

 • Mezinárodní obchodní politika

  Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o podstatě mezinárodní obchodní politiky, nástrojích její realizace a principech mnohostranného obchodního systému. Studenti budou podrobně seznámeni nejen s autonomními a smluvními nástroji zahraničně-obchodní politiky zemí, ale také se základními směry obchodní politiky, přičemž budou diskutovat o jejich uplatňování v mezinárodním obchodě a budou rovněž hodnotit a komparovat úspěšnost obchodních strategií u vybraných zemí.

 • Mezinárodní obchodní techniky a operace

  Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o vývozních a dovozních operacích. Důraz je kladen zejména na obchod hmotnými statky, a to na volbu obchodní metod, sestavení kupní smlouvy v souladu s aktuálně platnou legislativou, cenovou strategii, volbu dodacích a platebních podmínek. Studenti budou rovněž seznámeni s technikou některých zvláštních obchodních operací, s úlohou logistických, skladovacích, přepravních, pojišťovacích a dalších souvisejících operací v mezinárodním obchodě. Modul uzavře aktuální téma elektronického obchodování s akcentem na vývojové trendy v mezinárodním podnikání.
   

 • Mezinárodní marketing

  Cílem modulu je objasnit význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu a nástroje vůči globálnímu trhu a jednotlivým teritoriím, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, zásady segmentace a výběru cílových trhů, marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

 • Mezinárodní finance a měnové systémy

  Cílem modulu je ukázat komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit studenty se základními pojmy, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodních financí. V modulu budou studenti zhodnocovat vývoj mezinárodního měnového a finančního systému, souvislosti tohoto vývoje a jeho dnešní podobu.

 • Mezinárodní obchodní právo

  Cílem modulu je získat základní informace o úpravě právních vztahů v oblasti práva mezinárodního obchodu, zejména v oblasti vztahů mezi státem a konkrétním obchodníkem a vztahů mezi obchodníky navzájem. Studentům modul umožní pochopit principy regulace mezinárodní výměny zboží a služeb, porozumět regulaci mezinárodních obchodních transakcí, seznámit se se základy právní úpravy kontraktačního postupu v mezinárodním obchodu a další.

 • Evropské právo

  Modul si klade za cíl pevně zakotvit postavení práva EU v kontextu mezinárodního i vnitrostátního práva a seznámit se se způsoby, jakými lze využívat jeho prameny. K tomu je nezbytné zaměřit se také na fungování institucí EU a vymezit politickou a právní rovinu EU. Pozornost bude věnována významu práva EU jakožto právu bezprostředně použitelnému a uplatňujícímu se přednostně před národním právem a důsledkům, které z toho plynou.
   

 • Mezinárodní ekonomické vztahy

  Cílem modulu je objasnit fungování jednotlivých forem i celého systému mezinárodních ekonomických vztahů, jež činí ze světové ekonomiky ucelený komplex, přičemž důraz bude kladen především na důsledky pro jednotlivé subjekty těchto vztahů. Mezinárodní ekonomické vztahy vyjadřují míru kooperace a vzájemné závislosti národních ekonomik a jejích jednotlivých subjektů. Studenti si osvojí problematiku mezinárodních financí, mezinárodního obchodu, koordinace mezinárodních ekonomických aktivit či mezinárodní migrace. V rámci modulu proniknou také do strategických aspektů hospodářských procesů na světové úrovni a pochopí jednotlivé faktory změn a vývoje světové ekonomiky.
   

 • Institucionální uspořádání EU a evropská integrace

  Modul je koncipován jako základní deskripce a vysvětlení politického a ekonomického systému Evropské unie. Pozornost bude především věnována 4 hlavním liniím evropské integrace: 1) Smluvní vývoj, 2) Instituce, jejich vývoj a legislativní procedury v ES/EU (včetně politik EU), 3) Ekonomická integrace (od zóny volného obchodu k hospodářské a měnové unii a 4) Rozšiřovací vlny ES/EU.
   

 • Diplomatický protokol

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s kulturními odlišnostmi mezi 6 světovými regiony (zejména Severní a Jižní Amerika, Asie, Evropa, Blízký Východ a Afrika) s důrazem na nejdůležitější obchodní partnery (např.: USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Čína, Japonsko, Německo, Francie a Rusko) a naučit je, jak úspěšně využít znalostí rozdílných kulturních zvyků ve svůj podnikatelský prospěch. Tento modul se tedy nezabývá diplomatickým protokolem z pohledu chování diplomatu (např.: rauty, bankety, obřadní etiketa, apod.), nýbrž je zaměřen na mezinárodní obchodní jednání z pohledu manažerského.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny BOOKPORT je nyní studentům poskytnut fond až 4 000 titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v současné době jako samostatný advokát. Specializuje se zejména na problematiku smluvního práva, korporátní problematiku a problematiku bytového práva (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek). Jejím koníčkem je a vždy bylo mezinárodní právo obchodní a mezinárodní právo soukromé. Těmto se věnovala nejen v rámci postgraduálního studia, ale také během svého působení ve společnosti MND Drilling & Services a.s., kde vedla právní oddělení této společnosti. V této společnosti odpovídala za vyjednání a draftování veškerých smluv, jak národních, tak i komplikovaných mezinárodních, na jejichž základě se realizovala výstavba investičních celků v zahraničí.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V současnosti pracuje jako právní analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posuzuje a konzultuje veškeré záležitosti týkající se slučitelnosti legislativních návrhů s právem EU. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautor publikace „Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie“.

 • doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.

  V současné době působí na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské -Technické univerzity Ostrava jako proděkanka pro studium. Odborně se zaměřuje na oblast mezinárodního marketingu a mezinárodního obchodu. Působí jako docent na katedře marketingu a obchodu Ekonomické fakulty VŠB-TUO, je certifikovaným lektorem pro marketing. Podílí se na řešení výzkumných i rozvojových projektů, je autorkou či spoluautorkou řady publikací, skript a článků. Aktivně pracuje v České marketingové společnosti.

 • Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2003. Přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze, působila jako odborný asistent na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v současné době jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole obchodní. Předmětem jejího zájmu je zahraničně-obchodní politika a mezinárodní vztahy. Specializuje se na výuku předmětů Mezinárodní obchod, Mezinárodní marketing, Mezinárodní obchodní operace a Diagnostika obchodního podniku. Další pracovní zkušenosti získala ve členské firmě EP INDUSTRIES a v ČTÚ. Studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie, další vysokoškolské vzdělání získala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vystudovala obor mezinárodní vztahy. Doktorské studium absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, program Mezinárodní ekonomické vztahy.

 • Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Ing. Jindřiška Nikolo, Ph.D.

  Již dvacet let úspěšně soukromě podniká jako tlumočnice, překladatelka a VIP průvodce Prahou a cestovního ruchu ČR. V současné době působí jako akademický pracovník Metropolitní univerzity Praha a jako výzkumný pracovník na St. Louis University v USA. Manažerskou praxi nabyla jako prorektorka VŠCRHL, předtím pracovala jako poradce v prestižní nadnárodní společnosti PricewaterhouseCoopers. Titul Ph.D. získala v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy na VŠE Praha v roce 2005, titul Ing. v oboru Mezinárodní obchod a Komerční jazyky v roce 1997.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.

  Přednáší na katedře financí Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na podnikové a mezinárodní finance. Doktorskou práci obhájil v roce 1999 na téma Měnová koncepce EU. V letech 1999 – 2005 vedl oddělení vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně. Od roku 2006 se věnuje poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje s předními domácími poradenskými a vzdělávacími institucem i. Ve své poradenské činnosti se zaměřuje především na strategické řízení, nastavení personálních procesů, vzdělávání a rozvoj pracovníků.

 • Mgr. Petr Strejček, MBA

  Mgr. Petr Strejček, MBA

  Od roku 2007 pracuje jako odborný asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Magisterského vzdělání dosáhl na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. V rámci své akademické a pedagogické aktivity se zaměřuje na ekonomické a politické aspekty evropské integrace, svou vědeckou činnost zaměřuje na energetickou bezpečnost v evropském prostoru a na roviny vztahu Evropské unie a Ruské federace. V letech 2012 a 2013 pracoval jako lektor společnosti Eurion v.o.s. v programu Vzdělávání pedagogů na středních a základních školách, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Je autorem několika knižních publikací a desítek odborných článků.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Současně působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků. Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Historik Blízkého východu a mezinárodních vztahů, arabista, islamolog (nar. 14.10.1952 v Hranicích na Moravě). 1977 absolvoval studium dějin-filozofie-arabštiny, 2008 profesor mezinárodních politických vztahů (VŠE). Od roku 1977 působí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 2004–14 ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky, od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Přednáší dějiny islámských zemí, islám, dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů, diplomatický protokol, získal zkušenosti na řadě evropských a arabských univerzit, navštívil mnoho blízkovýchodních zemí. Publikoval monografie Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (1986), Úvod do dějin islámských zemí (1994), Moderní dějiny islámských zemí (1999), Dramatický půlměsíc (2001), Kmeny a klany v arabské politice (2004) Kmeny a klany v arabském Maghribu (2007), Dějiny Egypta (2009), Dějiny Iráku (2013) a Dějiny Libye (2015), připravuje Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska. 2008–12 reprezentant ČR v poradním výboru nadace Anna Lindh Foundation pro euro-středomořský dialog, 1984–85 Libye, 1991–93 ZÚ Tripolis a Damašek, 1993–97 poradce Ministerstva financí, 2002 Ministerstva obchodu a průmyslu, od 2014 poradce ministra zahraničních věcí, 1994–99 viceprezident Česko-arabské obchodní komory, od 1993 místopředseda Společnosti česko-arabské.

Cena

Využijte nyní mimořádnou cenu studia. Akce platí pouze do 22. 5. 2019.

Studium  Cena po slevě Původní cena studia
MBA (1 plátka)  83.000 CZK bez DPH
100.430 Kč s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH
MBA (2 a více splátek) 87.000 CZK bez DPH
105.270 Kč s DPH
124.000 CZK bez DPH
150.040 CZK s DPH

Cyklus

Aktuální cyklus studia MBA květen 2019 - zahájení 25. 5. 2019.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Mezinárodní vztahy a evropská studia - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 33 uživatelů