MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia | Cambschool.cz

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Mezinárodní vztahy a evropská studia

V březnu zahajujeme nový cyklus

Profesní vzdělávací program MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia je speciálně navržen pro uchazeče, kteří se pohybují ve velkých nadnárodních společnostech a spolupracují se zahraničními obchodními partnery. Tento program jim poskytne ucelené znalosti jednotlivých aspektů mezinárodního obchodu a v jeho druhé části se studenti zaměří přímo na Evropskou unii. V závěru programu nesmí chybět ani moduly věnované etiketě a diplomatickému protokolu, bez nichž se neobejde žádný úspěšný profesionál.

Uvedené ceny jsou platné do 23. 1. 2022 a jsou bez DPH.

Základní moduly

 • Mezinárodní vztahy

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty se základními pojmy mezinárodních vztahů a umožnit jim tak orientaci v problematice. Modul se zaměřuje primárně na pojmy, jako jsou moc či konflikt, věnuje se však také aktérům mezinárodních vztahů a klíčovým otázkám, jako jsou mezinárodní ekonomické vztahy či globalizace. Modul seznamuje studenty s oborem mezinárodních vztahů, s jeho strukturou, genesí a klíčovými pojmy.

 • Mezinárodní obchodní politika

  Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o podstatě mezinárodní obchodní politiky, nástrojích její realizace a principech mnohostranného obchodního systému. Studenti budou podrobně seznámeni nejen s autonomními a smluvními nástroji zahraničně-obchodní politiky zemí, ale také se základními směry obchodní politiky, přičemž budou diskutovat o jejich uplatňování v mezinárodním obchodě a budou rovněž hodnotit a komparovat úspěšnost obchodních strategií u vybraných zemí.

 • Mezinárodní obchodní techniky a operace

  Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o vývozních a dovozních operacích. Důraz je kladen zejména na obchod hmotnými statky, a to na volbu obchodní metod, sestavení kupní smlouvy v souladu s aktuálně platnou legislativou, cenovou strategii, volbu dodacích a platebních podmínek. Studenti budou rovněž seznámeni s technikou některých zvláštních obchodních operací, s úlohou logistických, skladovacích, přepravních, pojišťovacích a dalších souvisejících operací v mezinárodním obchodě. Modul uzavře aktuální téma elektronického obchodování s akcentem na vývojové trendy v mezinárodním podnikání.
   

 • Mezinárodní marketing

  Cílem modulu je objasnit význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu a nástroje vůči globálnímu trhu a jednotlivým teritoriím, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s riziky a determinanty mezinárodního podnikání. Vysvětluje formy vstupů na mezinárodní trhy, zásady segmentace a výběru cílových trhů, marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu.

 • Mezinárodní finance a měnové systémy

  Cílem modulu je ukázat komplexní pohled na oblast mezinárodních financí, seznámit studenty se základními pojmy, principy, činnostmi a případnými směry dalšího rozvoje mezinárodních financí. V modulu budou studenti zhodnocovat vývoj mezinárodního měnového a finančního systému, souvislosti tohoto vývoje a jeho dnešní podobu.

 • Mezinárodní obchodní právo

  Cílem modulu je získat základní informace o úpravě právních vztahů v oblasti práva mezinárodního obchodu, zejména v oblasti vztahů mezi státem a konkrétním obchodníkem a vztahů mezi obchodníky navzájem. Studentům modul umožní pochopit principy regulace mezinárodní výměny zboží a služeb, porozumět regulaci mezinárodních obchodních transakcí, seznámit se se základy právní úpravy kontraktačního postupu v mezinárodním obchodu a další.

 • Právo Evropské unie

  Modul si klade za cíl pevně zakotvit postavení práva EU v kontextu mezinárodního i vnitrostátního práva a seznámit se se způsoby, jakými lze využívat jeho prameny. K tomu je nezbytné zaměřit se také na fungování institucí EU a vymezit politickou a právní rovinu EU. Pozornost bude věnována významu práva EU jakožto právu bezprostředně použitelnému a uplatňujícímu se přednostně před národním právem a důsledkům, které z toho plynou.
   

 • Mezinárodní ekonomické vztahy

  Cílem modulu je objasnit fungování jednotlivých forem i celého systému mezinárodních ekonomických vztahů, jež činí ze světové ekonomiky ucelený komplex, přičemž důraz bude kladen především na důsledky pro jednotlivé subjekty těchto vztahů. Mezinárodní ekonomické vztahy vyjadřují míru kooperace a vzájemné závislosti národních ekonomik a jejích jednotlivých subjektů. Studenti si osvojí problematiku mezinárodních financí, mezinárodního obchodu, koordinace mezinárodních ekonomických aktivit či mezinárodní migrace. V rámci modulu proniknou také do strategických aspektů hospodářských procesů na světové úrovni a pochopí jednotlivé faktory změn a vývoje světové ekonomiky.
   

 • Institucionální uspořádání EU a evropská integrace

  Modul je koncipován jako základní deskripce a vysvětlení politického a ekonomického systému Evropské unie. Pozornost bude především věnována 4 hlavním liniím evropské integrace: 1) Smluvní vývoj, 2) Instituce, jejich vývoj a legislativní procedury v ES/EU (včetně politik EU), 3) Ekonomická integrace (od zóny volného obchodu k hospodářské a měnové unii a 4) Rozšiřovací vlny ES/EU.
   

 • Diplomatický protokol

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s kulturními odlišnostmi mezi 6 světovými regiony (zejména Severní a Jižní Amerika, Asie, Evropa, Blízký Východ a Afrika) s důrazem na nejdůležitější obchodní partnery (např.: USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Čína, Japonsko, Německo, Francie a Rusko) a naučit je, jak úspěšně využít znalostí rozdílných kulturních zvyků ve svůj podnikatelský prospěch. Tento modul se tedy nezabývá diplomatickým protokolem z pohledu chování diplomatu (např.: rauty, bankety, obřadní etiketa, apod.), nýbrž je zaměřen na mezinárodní obchodní jednání z pohledu manažerského.

Průběh studia

Výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)

 

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře. 

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

  Historik Blízkého východu a mezinárodních vztahů, arabista a islamolog. V současné době působí jako místopředseda Společnosti česko-arabské (od roku 1993) a jako poradce ministra zahraničních věcí (od roku 2014).

  V letech minulých působil jako ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky a reprezentant ČR v poradním výboru nadace Anna Lindh Foundation pro euro-středomořský dialog. Byl poradcem Ministerstva financí, Ministerstva obchodu a průmyslu, a viceprezidentem Česko-arabské obchodní komory.

  Přednáší dějiny islámských zemí, islám, dějiny diplomacie a mezinárodních vztahů, diplomatický protokol, získal zkušenosti na řadě evropských a arabských univerzit, navštívil mnoho blízkovýchodních zemí – působil například v letech 1984–85 v Libyi a v letech 1991–93 v Tripolisu a Damašku.

  Absolvoval studium dějin-filozofie-arabštiny, 2008 profesor mezinárodních politických vztahů (VŠE). Od roku 1977 působí na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2016 též na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.

  Publikoval monografie Revolučně demokratické strany na Blízkém východě (1986), Úvod do dějin islámských zemí (1994), Moderní dějiny islámských zemí (1999), Dramatický půlměsíc (2001), Kmeny a klany v arabské politice (2004) Kmeny a klany v arabském Maghribu (2007), Dějiny Egypta (2009), Dějiny Iráku (2013) a Dějiny Libye (2015), připravuje Dějiny Sýrie, Libanonu a Jordánska.

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v současné době jako samostatný advokát. Specializuje se zejména na problematiku smluvního práva, korporátní problematiku a problematiku bytového práva (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek).

  Jejím koníčkem je a vždy bylo mezinárodní právo obchodní a mezinárodní právo soukromé. Těmto se věnovala nejen v rámci postgraduálního studia, ale také během svého působení ve společnosti MND Drilling & Services a.s., kde vedla právní oddělení této společnosti. V této společnosti odpovídala za vyjednání a draftování veškerých smluv, jak národních, tak i komplikovaných mezinárodních, na jejichž základě se realizovala výstavba investičních celků v zahraničí.

 • Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

  Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2003. Přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze, působila jako odborný asistent na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a v současné době jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole obchodní. Předmětem jejího zájmu je zahraničně-obchodní politika a mezinárodní vztahy. Specializuje se na výuku předmětů Mezinárodní obchod, Mezinárodní marketing, Mezinárodní obchodní operace a Diagnostika obchodního podniku. Další pracovní zkušenosti získala ve členské firmě EP INDUSTRIES a v ČTÚ. Studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze obor Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie, další vysokoškolské vzdělání získala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vystudovala obor mezinárodní vztahy. Doktorské studium absolvovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, program Mezinárodní ekonomické vztahy.

 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

  Doc. Ing. Alexej Sato CSc. bezmála 40 let nepřetržitě působí v komerční praxi v malých i středních podnicích, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V současné době je aktivní ve struktuře nadnárodního koncernu Carl Zeiss AG a je členem Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

  Pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti se systematicky věnuje již více než 15 let na pozici docenta Katedry mezinárodního obchodu VŠE v Praze.

  Je autorem několika desítek publikací a odborných textů, vydaných v tuzemsku i v zahraničí a pravidelným účastníkem odborných mezinárodních vědeckých konferencí.

  Je absolventem VŠE v Praze, obor Ekonomika a řízení zahraničního obchodu.

 • Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Ing. Miroslav Sponer, Ph.D., MBA

  Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, obor hospodářská politika, specializaci mezinárodní finance. Doktorskou práci obhájil na Masarykově univerzitě v roce 1999 na téma Měnová koncepce EU. V letech 1999 – 2005 vedl oddělení vzdělávání v Českomoravské stavební spořitelně. Od roku 2006 se věnuje poradenské a lektorské činnosti. Spolupracuje s předními domácími poradenskými a vzdělávacími institucemi. Ve své poradenské činnosti se zaměřuje především na strategické řízení, nastavení personálních procesů, vzdělávání a rozvoj pracovníků. V rámci lektorské činnosti se věnuje rozvíjení manažerských dovedností a znalostí v oblasti podnikových financí.

  Do roku 2017 působil na katedře financí Ekonomicko – správní fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2017 – 2018 přednášel na Vysoké škole Karla Engliše, kde vedl Ústav managementu. V současnosti působí na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. Zaměřuje se na strategické a finanční řízení podniků, mezinárodní finance. Ve vědecko-výzkumné a publikační činnosti se věnuje oblasti hodnocení výkonnosti podniků, měnové politice a mezinárodnímu finančnímu systému.

 • Mgr. Petr Strejček, MBA

  Mgr. Petr Strejček, MBA

  V rámci své akademické a pedagogické aktivity se zaměřuje na ekonomické a politické aspekty evropské integrace, svou vědeckou činnost zaměřuje na energetickou bezpečnost v evropském prostoru a na roviny vztahu Evropské unie a Ruské federace.

  V letech 2012 a 2013 pracoval jako lektor společnosti Eurion v.o.s. v programu Vzdělávání pedagogů na středních a základních školách, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu.

  Od roku 2007 pracuje jako odborný asistent na Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je autorem několika knižních publikací a desítek odborných článků.

  Magisterského vzdělání dosáhl na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  Působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků.

  Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management.

 • Mgr. Tomáš Zdražil

  Mgr. Tomáš Zdražil

  Již v průběhu studia (Fakulta multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně) se věnoval různým projektům zaměřeným na marketingovou komunikaci v médiích. Po ukončení studia v roce 2004 nastoupil na marketingové oddělení DHL Express, které od roku 2007 vede.

  Kromě marketingu samotného má ve společnosti DHL na starost také interní a externí komunikaci, PR a projekty zaměřené na SME zákazníky a na budování firemní kultury mezi zaměstnanci.

  Mezi jeho zájmy patří cestování a sport. 

 • Mgr. Miroslava Žilková

  Mgr. Miroslava Žilková

  Vzděláním a myšlením ekonomka se věnuje širším tématům Evropské unie celý svůj život. Vystudovala Evropskou ekonomickou integraci na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Praktické setkání s Evropskou unií absolvovala při práci na organizaci Předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009. V současné době se profesně věnuje diplomacii.

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 81.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Přihlaste se ke studiu v předstihu a za výhodnější cenu. Tato nabídka platí do 23. 1. 2021.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 81 000 Kč bez DPH
98 010 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Mezinárodní vztahy a evropská studia - Hodnocení 4.70/5 - Hodnotilo 33 uživatelů