MBA Private Law | Cambschool.cz

Private Law

Private Law

Vzdělání, které má smysl

Profesní vzdělávací program MBA Private Law je speciálně navržen pro studenty, kteří se chtějí orientovat v problematice právních norem upravujících podnikání. V úvodu jsou studenti seznámeni s problematikou práva soukromého a obchodního, kde se dozvědí, co je může potkat v oblasti práva obchodních společností, hospodářské soutěže a mezinárodního obchodního práva. Druhá polovina programu je potom zaměřena na občanské právo. Tato část studenty seznamuje s instituty soukromého práva, insolvenčním právem, základy pracovního práva a právem kapitálového trhu a cenných papírů. Tento program je primárně určen pro podnikatele, manažery či všechny vedoucí pracovníky, kteří za sebou nemají právní vzdělání, ale chtějí získat hlubší povědomí o obchodněprávních aspektech podnikání.

Uvedené ceny jsou platné do 5. 12. 2021 a jsou bez DPH.

Základní moduly

 • Základy soukromého práva

  Tento modul se orientuje na získání základních poznatků o hlavních právních aspektech podnikání, se zvláštním důrazem na soukromé právo. Cílem modulu je poskytnout studentům základní přehled o členění práva na veřejné a soukromé a o vývoji soukromého a občanského práva. Studenti se díky modulu dozvědí o vztahu občanského práva k jiným odvětvím, získají přehled o zařazení občanského práva v systému soukromoprávním a seznámí se s ústavními základy práva soukromého.

 • Úvod do obchodního práva

  Modul je úvodem do problematiky obchodního práva a jeho cílem je seznámit posluchače se základními pojmy a právními instituty obchodního práva a podnikání. Dále pojednává o pramenech obchodního práva v ČR, jimiž jsou právní předpisy, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy a také nálezy Ústavního soudu ČR, jimiž se ruší právní předpis nebo jeho jednotlivá ustanovení.

 • Právo obchodních společností

  Cílem modulu je poskytnout ucelený přehled o obchodních společnostech, prostřednictvím nichž lze realizovat podnikatelský popř. jiný než podnikatelský záměr, o jejich založení, vzniku a zrušení. Problematika obchodních společností je široká a skýtá nepřeberné množství právních i faktických problémů spojených s různými typy obchodních společností.

 • Obchodně závazkové právní vztahy - obecná a zvláštní část

  Cílem modulu je poskytnutí základního přehledu o postavení obchodního práva v systému práva soukromého. Následuje pojednání o předmětu obchodního práva a přehled základních zásad obchodního práva v návaznosti na novelu Občanského zákoníku. Další část je věnována základnímu přehledu závazkových vztahů a jejich členění se zaměřením na jejich vznik a obsah. Závěrečná část pojednává v základních obrysech o obchodní smlouvě.
   

 • Hospodářská soutěž

  Modul se zaměřuje na právo nekalé soutěže a hospodářskou soutěž, její pravidla a její narušování. Jeho cílem je seznámit studenty, na základě rozhodovací praxe především soudních orgánů EU, ale i Evropské komise, případně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), s významem hospodářské a nekalé soutěže jako takové, s jednotlivými prvky nedovolených způsobů účasti na nekalé soutěži, jejich skutkovými podstatami a také s právními prostředky ochrany proti takovému jednání.

 • Evropské právo

  Modul si klade za cíl pevně zakotvit postavení práva EU v kontextu mezinárodního i vnitrostátního práva a seznámit se se způsoby, jakými lze využívat jeho prameny. K tomu je nezbytné zaměřit se také na fungování institucí EU a vymezit politickou a právní rovinu EU. Pozornost bude věnována významu práva EU jakožto právu bezprostředně použitelnému a uplatňujícímu se přednostně před národním právem a důsledkům, které z toho plynou.

 • Mezinárodní obchodní právo

  Cílem tohoto modulu je poskytnout stručný přehled o podstatě mezinárodní obchodní politiky, nástrojích její realizace a principech mnohostranného obchodního systému. Studenti budou podrobně seznámeni nejen s autonomními a smluvními nástroji zahraničně-obchodní politiky zemí, ale také se základními směry obchodní politiky, přičemž budou diskutovat o jejich uplatňování v mezinárodním obchodě a budou rovněž hodnotit a komparovat úspěšnost obchodních strategií u vybraných zemí.

 • Insolvenční právo

  Cílem tohoto modulu je poskytnout studentům ucelené informace o způsobu řešení úpadku nejen likvidačním způsobem, ale především možností řešení úpadku dlužníka sanačním způsobem a to reorganizací či oddlužením, s důrazem na využití těchto institutů úpadkového práva při řešení úpadku dlužníka před negativními ekonomickými a sociálními důsledky.

 • Právo kapitálového trhu a cenných papírů

  Cílem modulu je seznámit účastníky kurzu se základní strukturou právní úpravy kapitálového trhu a cenných papírů, vysvětlit vztah tuzemské a unijní legislativy a představit základní instituty práva kapitálového trhu, subjekty a právní vztahy. Studenti se také seznámí s aktuálními trendy a připravovanými legislativní změnami.
   

 • Základy pracovního práva

  Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. V rámci tohoto modulu získají studenti základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.
   

Průběh studia

Výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • JUDr. Libor Čihák

  JUDr. Libor Čihák

  Působí jako advokát se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a právo územních samosprávných celků. Jako expert pracovní skupiny při Ústavně-právním výboru Poslanecké sněmovny se podílel na přípravě nového občanského zákoníku. Nadále pracuje jako člen Implementační komise pro nový občanský zákoník při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Současně zastává pozici právního poradce na Ministerstvu obrany ČR – Úřad státního odborného dozoru.

  Je dlouholetým externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně – Katedry občanského práva. Zakladatel (2006) a člen skupiny „European lawyers partners – ELP“.

 • JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., pracuje v současné době jako samostatný advokát. Specializuje se zejména na problematiku smluvního práva, korporátní problematiku a problematiku bytového práva (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek).

  Jejím koníčkem je a vždy bylo mezinárodní právo obchodní a mezinárodní právo soukromé. Těmto se věnovala nejen v rámci postgraduálního studia, ale také během svého působení ve společnosti MND Drilling & Services a.s., kde vedla právní oddělení této společnosti. V této společnosti odpovídala za vyjednání a draftování veškerých smluv, jak národních, tak i komplikovaných mezinárodních, na jejichž základě se realizovala výstavba investičních celků v zahraničí.

 • Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D.

  V současnosti pracuje jako právní analytik na Odboru kompatibility Úřadu vlády ČR, kde posuzuje a konzultuje veškeré záležitosti týkající se slučitelnosti legislativních návrhů s právem EU.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a College of Europe v Brugách. Titul Ph.D. získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Spoluautor publikace „Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie“.

 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

  JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D.

  JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. se odborně zaměřuje na oblast Finančního práva včetně vývoje finančněprávních institutů a je autorkou řady publikací a odborných statí v této oblasti.

  Od roku 2010 zastává funkci proděkanky pro studium na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2015 je vedoucí Katedry finančního práva a národního hospodářství.

  Po absolvování Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999 nastoupila na téže fakultě na Katedru finančního práva a národního hospodářství. V roce 2001 absolvovala rigorózní řízení a v roce 2006 ukončila úspěšně doktorský studijní program „Teoretické právní vědy“ a získala titul Ph.D.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku a specialista na pracovní právo. K pracovněprávní problematice se často, jako uznávaný odborník, vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách.

  Věnuje se odbornému školení a workshopům zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. a

  Specializací JUDr. Pavla Jindřicha jsou projekty hromadného propouštění a outplacementu. Několik let řídil personální útvar výrobní provozovny Povltavské tukové závody a v této společnosti se podílel na několika projektech skupinového outplacementu včetně uzavření výrobní provozovny.

  Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a rovněž absolvoval řadu tréninků prezentačních dovedností, týmové práce, interních ověřovatelů ISO a řízení projektu hledání zaměstnání (Lee Hecht Harrison).

 • JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M.

  Působí více jak 20let v oblasti úpadkového práva a ve své přednáškové činnosti se specializuje na oblast řízení lidských zdrojů a motivační systémy v podniku v období krize.

  Dříve se věnovala profesi konkursního správce a likvidacím obchodních společností, od roku 2010 se jako insolvenční správce zaměřuje zejména na sanační způsob řešení úpadku - reorganizaci podniků.

  Působí rovněž jako lektorka na VŠB Ostrava a na brněnské soukromé vysoké škole - AKADEMIE STING, o.p.s. a zajišťuje vzdělávací programy pro Akreditovaného člena asociace pro poradenství v podnikání společnost MROPOR.

 • JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  JUDr. Iva Podhorská, LL.M.

  Advokátka zabývající se zejména obchodním právem a právem cenných papírů. Během své praxe působila v předních advokátních kancelářích v ČR i v zahraničí. Publikuje a je autorkou několika odborných článků především z oblasti obchodního práva.

  Iva Podhorská mluví plynně anglicky a německy. Od roku 2009 je soudní tlumočnicí pro německý jazyk.

  Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a následně absolvovala postgraduální studium na Technické univerzitě v Drážďanech. V roce 2008 obhájila na Právnické fakultě Karlovy univerzity rigorosní práci na téma „Navracení protiprávní státní podpory z pohledu komunitárního práva“ a získala titul JUDr.

 • JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

  JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

  2018 – dosud Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Diplomatický protokol

  2013 až 2018 – Energetický regulační úřad, ombudsman/ředitel odboru právní ochrany spotřebitele

  2003 až 2013 – Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky zvolen na 2 funkční období zástupcem finančního arbitra ČR

  1996 až 2003 – Ministerstvo financí České republiky, zástupce ředitele odboru finančního trhu a bankovnictví a vedoucí oddělení bankovnictví

  1994 až 1995 – Konsolidační banka, ředitel právního odboru

  1983 až 1994 – Státní banka československá – Česká národní banka, vedoucí kontrolního oddělení

  • Další pracovní zkušenosti:

  2005 až 2006 – Člen pracovní skupiny ministra spravedlnosti

  2003 až 2004 – Člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro finanční právo

  • Zahraniční stáže:

  Belgie – Komise Evropské unie, Generální ředitelství pro vnitřní trh a finanční služby

  USA – Investiční bankovnictví a kapitálový trh

  Španělsko – banka Ibercaja

  • Studijní pobyty u ombudsmanů/arbitrů v Dánsku, Finsku, Irsku, Itálii, Jihoafrické republice, Řecku, USA, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska atd.
  • Publikační a přednášková činnost:
  • Publikace „Komentář k zákonu o finančním arbitrovi“, nakladatelství C.H. Beck
  • Publikace „Podvody v oblasti bezhotovostních plateb v ČR“, Sdružení českých spotřebitelů
  • Jeden z autorů „Encyklopedie českých právních dějin“, 21. svazek
  • Autor řady článků z finanční oblasti v odborných časopisech pro obchodní a finanční právo
  • Lektorská činnost v zahraničí:

  Přednášky na různých mezinárodních konferencích - Itálie, Ukrajina, Slovensko, na školeních pořádaných Mezinárodním měnovým fondem ve Vídni, na konferencích FIN-NET (Financial Network - Evropská komise), NEON (National Energy Ombudsman Network) atd.

 • JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  JUDr. Petr Šťastný, Ph.D.

  Petr Šťastný absolvoval v roce 2005 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně působil jako právník a posléze i jako vedoucí pracovník právního oddělení české pobočky předního světového pojišťovacího koncernu, kde získal významné zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, financí, obchodního i občanského práva a v neposlední řadě též hodnotné manažerské dovednosti a soft skills.

  Od svého odchodu z prostředí pojišťovnictví je Petr Šťastný činný v advokacii, kde se jako samostatný advokát věnuje generální právní praxi s akcentem zejména na agendu (obchodních) závazkových vztahů a obhajobu v trestním řízení, včetně obhajoby ex offo.

  Petrovi Šťastnému byl po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky na Univerzitě Karlově v Praze, katedře trestního práva, udělen akademický titul doktora práv (JUDr.).

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 83.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Tato  nabídka je platná jen do 5. 12. 2021 . Neváhejte a využijte svou šanci.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 83 000 Kč bez DPH
100 430 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Private Law - Hodnocení 4.20/5 - Hodnotilo 23 uživatelů