MBA Real Estate | Cambschool.cz

Real Estate

Real Estate

V březnu zahajujeme nový cyklus

Program MBA Real Estate nabízí veškeré klíčové informace pro rozvoj obchodních dovedností, které jsou nezbytným předpokladem k úspěšnému obchodování na trhu s nemovitostmi. Program Real Estate je určen nejen realitním makléřům a majitelům realitních kanceláří, ale všem, kteří se v rámci své kariéry setkávají s obchodováním, správou, prodejem či pronájmem nemovitostí.
MBA Real Estate je cílen na rozvoj teoretických znalostí a jejich propojení se zkušenostmi studentů i znalostmi lektorů, z řad největších českých expertů na problematiku Real Estate. Studium je ideální příležitostí k rozvinutí praktických obchodních dovedností studentů a pochopení širších souvislostí základních výchozích principů trhu s nemovitostmi. Díky úspěšnému studiu programu Real Estate získáte nevyčíslitelnou výhodu v tomto vysoce konkurenčním prostředí.

Uvedené ceny jsou platné do 23. 1. 2022 a jsou bez DPH.

Základní moduly

 • Realitní trh a obchodování s nemovitostmi

  Úvodní modul programu Real Estate poskytne přehled o problematice realitního trhu a s ním spojené obchodování s nemovitostmi. Cílem modulu je poukázat na výhody a nevýhody investování do nemovitostí, poukázat na to, jak učinit vhodný výběr nemovitosti (včetně výběru lokalit) a v neposlední řadě se modul zabývá inspekcí a prověrkami při nákupu nemovitosti. Modul Realitní trh a obchodování s nemovitostmi poskytne všechny manažerské znalosti pro efektivní pohyb studentů na realitním trhu ČR.

 • Investice do nemovitostí

  Cílem modulu Investice do nemovitostí je seznámení studentů s možnostmi a postupy pro investování do nemovitostí a upozornit na souvislosti a dopady investování do nemovitostí daňové či právní. Tento modul představuje investování do nemovitostí jako možnost vybudování stabilního příjmu pro jednotlivce a rodiny i jako alternativu byznysu pro podnikatele či společnosti. Student v rámci modulu získá všechny znalosti potřebné pro rozhodnutí, zda je pro něj investování do nemovitostí vhodným způsobem zajištění osobního příjmu a budování rodinného majetku, a také informace potřebné pro samostatné zahájení vlastního investování.

 • Stavebnictví

  Cílem modulu s názvem „stavebnictví“ je seznámit studenty se základním pojmoslovím týkající se činnosti, která se skrývá pod souhrnným názvem „stavebnictví“. Jedná se o jednu z nejširších oblastí lidské činnosti, tvořící velmi podstatnou část HDP, z čehož vyplývá obrovská šíře problematiky návrhu staveb, jejich realizace a životního cyklu stavby až po ukončení její životností demolicí. Pokud se jedná o tento vědní obor, pak je potřeba se na stavby dívat komplexně a to v návaznosti pozemních, podzemních a průmyslových staveb na ostatní disciplíny jako stavby dopravní, zemědělské, vodohospodářské a další. Každý z těchto samostatných oborů má také svá úzká specifika a specifické konstrukce a konstrukční prvky, jenž jsou zase z dalšího pohledu spojovány nejen legislativně, ale také z pohledu jiných průmyslových odvětví představující například stavební hmoty a technologie. Je tedy zřejmé, že modul není schopen podat ucelenou představu ať už našeho nebo celosvětového stavebnictví, ale pouze základní přehled přes některé oblasti a konstrukce. Blíže se pak modul zaměří na nejširší oblast stavebnictví, kterou můžeme nazvat souhrnným názvem Pozemní stavitelství a které tvoří jeden z hlavních pilířů vzdělávání v této oblasti na středních a vysokých školách ve třístupňovém vzdělávacím procesu dle Boloňské deklarace uplatňovaném v ČR.

 • Oceňování nemovitostí

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními pojmy oceňování nemovitých věcí v kontextu soukromého práva.  Studenti se naučí vnímat mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi a podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi.  Modul oceňování nemovitostí se zabývá praktickým využitím znalostí oceňování – cílem je získat schopnosti efektivně vypracovat ocenění stavby, pozemku, stanovení nájmu, škod a vad na stavbách a věcného břemene. V rámci modulu se studenti seznámí s principy sestavování oceňovací zprávy, s důvody a účely ocenění a technikami ocenění nemovitostí podle platné legislativy a metodiky. Současně jsou také pro oblasti „ekonomika – ceny a odhady nemovitostí“ vyzdviženy principy podání znaleckých posudků podle současně platné legislativní úpravy a požadavky na znaleckou činnost v oblasti oceňování staveb.

 • Prodejní dovednosti u nemovitostí /Jak prodat nebo pronajmout nemovitost

  Modul seznámí studenty s rolí obchodníka na trhu nemovitost. Důraz je kladen na image a jednání obchodníka a na objasnění moderních prodejních technik. Studenti modulu získají všechno potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi – jak nalézt nové prodejní argumenty, jak dosáhnout zvýšení celkového prodeje a osvojí si důležité principy prodejní komunikace. Praktická stránka modulu studenty naučí techniky, díky kterým zjistí své silné a slabé stránky vlastního prodejního stylu a zdokonalí své prezentační a prodejní dovednosti.

 • Právní vztahy k nemovitostem, náležitosti prodeje a pronájmu

  Modul Právní vztahy k nemovitostem poskytuje studentům základní znalosti z oblasti práva vztahujícího se k nemovitým věcem. Student se v rámci modulu do hloubky seznámí s veškerou legislativou definující a obsahující nemovité věci - součástí modulu je rovněž problematika zatížení nemovitých věcí zástavním právem, nájmem a dalšími cizími právy. Cílem tohoto modulu je seznámit se s právními vztahy k nemovitým věcem a pochopit na základě jakých právních titulů dochází k převodům vlastnického práva, k přechodům vlastnického práva a k zatížení cizími právy.

 • Katastr nemovitostí

  Student díky modulu Katastr nemovitostí získá vědomosti o systému evidence nemovitostí v katastru nemovitostí a seznámí se s jednotlivými druhy zápisů a tituly k nim. Cílem modulu je pochopit, jak jsou nemovité věci evidovány a jaký vliv a dopad má katastrální zákon a s ním související předpisy. Modul Katastr nemovitostí má praktický dopad, kdy se v rámci studia studenti naučí, jak využívat informace získané z katastru nemovitostí v praxi na realitním trhu.

 • Facility management

  Cílem tohoto modulu je seznámit se se základními pojmy v oblasti facility managementu a se základem nastavení a fungování služeb v jeho rámci. Tento modul poskytuje základní znalosti a pochopení flexibilního prostoru, kterým bezesporu facility management je. Náplní modulu je poskytnutí komplexního pohledu na správu nemovitostí a majetku, a zajištění všech podpůrných služeb. Student v rámci přednášky získá povědomí o významu facility managementu v praxi a bude tak schopen aktivně tento obor využívat.

 • Daňové aspekty nemovitostí

  Modul si klade za cíl seznámit posluchače s daňovým systémem v České republice a základními principy jednotlivých typů daní (přímých, nepřímých). Důraz je kladen zejména na legislativu vztahující se k nemovitostem, na daňové konsekvence daní z nemovitostí, jakož i na jejich optimalizaci. Studenti se budou schopni orientovat v jednotlivých daních a získají přehled o vlivu daní na výsledek hospodaření. Absolventi rovněž získají přehled o způsobech komunikace se správci daně, a o právech a povinnostech při správě daní.

 • Efektivní sebeřízení a time-management

  Úspěšný absolvent modulu zaznamená posun v sebeřízení i v osobním time-managementu. Studium modulu poskytne vodítko, jak vědomě a cíleně řídit své aktivity a vymanit se tak z trvalého stresu.   Díky praktickým ukázkám a nácvikům vyjednávání přijdete na to, jak nejlépe komunikovat na trhu, abyste předešli nedorozuměním a dosáhli svého. Svou účastí v tomto prakticky orientovaném modulu načerpáte zkušenosti v oblastech porozumění, sebepoznání a odolávání stresu.

Průběh studia

Výuka probíhá vždy v sobotu (4x do roka)


 

 • ​K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.
 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře. 

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut).

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová

  JUDr. Eva Barešová svůj profesní život zasvětila právním službám ve státní správě. Od roku 1993 pracuje jako vedoucí samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kde se podílí na přípravě předpisů pro tuto oblast.

  Problematice nemovitostí se věnuje i ve své přednáškové a publikační činnosti. Lektorování se věnuje jak v rámci státní správy, tak i komerční sféry. Přednáší mimo jiné na vysokých školách – Stavební fakultě ČVUT a na VŠE na Institutu oceňování nemovitostí.

  Je autorkou řady článků v odborných časopisech a spoluautorkou desítek publikací zaměřujících se na judikaturu a listiny v oblasti nemovitostí.

  JUDr. Eva Barešová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 • Mgr. Ivana Birtová

  Mgr. Ivana Birtová

  Expertka na realitní trh, od roku 2008 aktivně investuje do nemovitostí, a to převážně do nemovitostí rezidenčních v Praze a Středočeském kraji. Je členkou OSMD (Občanského sdružení majitelů domů), několika soukromých investorských klubů, vede mastermind skupinu zaměřenou na investování.

  Přednáškové, lektorské a konzultační činnosti v oblasti investování do nemovitostí se věnuje profesionálně od roku 2018.

  V letech 1998 - 2002 působila ve školství na pozici učitelky a zástupkyně ředitele školy. Následně změnila profesi a dalších 16 let se věnovala odborné a posléze především manažerské práci v softwarové společnosti, kde řídila týmy zabývající se implementací ekonomických informačních systémů pro Enterprise segment českých a slovenských firem.

  Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 • Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA

  Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA, expert na realitní trh a obchodování s nemovitostmi, svou profesní dráhu zahájil jako makléř cenných papírů v ČSOB v Plzni a následně své manažerské schopnosti prohluboval ve švýcarské nadnárodní potravinářské firmě Nestlé ve funkci Sales Managera. Po roce 2002 zasvětil svůj život manažerské práci v oblasti Real Estate. Z pozice spoluvlastníka portfolia bytových a nebytových prostor, zastává funkci manažera správy nemovitostí.

  Je absolventem stávající Jihočeské univerzity (agronomická fakulta, specializace management). Po škole  působil při studijním pobytu na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích. Byl součástí týmu pracujícím na projektu s názvem Krajině ekologický paradox – venkovská sídla jako biocentra. Od obyvatel sídel dotčených výzkumem získával data a názory pomocí dotazníkového šetření. Ty třídil a vyhodnocoval z hlediska společenské vědy sociologie. Své manažérské vědomosti si prohloubil dalším studiem na vědeckých a vzdělávacích institucích a školách.

  Od roku 2006 se věnuje literární tvorbě, zveřejnil již cca 200 odborných a populárních příspěvků v několika časopisech zaměřujících se na manažerské disciplíny, agrární tématiku a správu nemovitostí. Působí v komunální politice. Na řízení obce se podílí z pozice místostarosty.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová je od roku 2000, kdy si splnila svůj dlouholetý sen a založila vlastní společnost HOF-art, přední českou odbornicí zabývající se poradenstvím v oblasti seberozvoje. V současné době je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí mimo jiné leadership, týmovou spolupráci, cross-selling a odolávání stresu.

  Po ukončení studia (Západočeská univerzita v Plzni, obor Ekonomika a řízení průmyslových podniků) se věnovala zahraničnímu obchodu a posléze uplatnila svou znalost němčiny jako obchodnice firmy Pewag MERCEDES BENZ. Dalším oborem jejího profesního zájmu byly nově vznikající finanční trhy a pro ČESKOU SPOŘITELNU, a.s. sestavila tým obchodníků s cennými papíry. Řídila také tým obchodníků jako ředitelka Spořitelního penzijního fondu a následně České životní pojišťovny. Dále pracovala v nadnárodní personální společnosti TRENKWALDER, a.s., nejdříve jako regionální ředitelka a posléze key account manager pro Českou republiku. Z této praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, především z pracovního práva a výběrových řízení.

 • Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

  Karel Kubečka se dlouhodobě specializuje na oblasti rizik a jejich hodnocení. Své teoretické znalosti získané studiem Fakulty stavební VUT v Brně (obor Pozemní stavby, specializace Statika betonových konstrukcí) má podepřené aktivní praxí v oboru.

  Praxi získal jako projektant na Hutním projektu v Ostravě i při práci v zahraničí. Řadu let se zabýval aplikovaným výzkumem souvisejícím se zakládáním staveb, stavbami na poddolovaném území a v posledních letech oblastí rizik se zaměřením na rizika staveb, stavebních konstrukcí a jejich založení.

  Působí jako soudní znalec v oborech Projektování a Stavebnictví a je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor Pozemní stavby a obor Statika a dynamika staveb. Získal, vedl a spolupodílel se na řešení grantů, vědeckovýzkumných projektů i projektů pedagogických zaměřených do oblasti pozemního a průmyslového stavitelství, sanací staveb, zakládání a aplikací metod analýzy rizik až po komercionalizaci výstupů vědy a výzkumu.

  V oboru Rizik a jejich hodnocení je autorem dvou certifikovaných metodik a celé řady publikací v domácích i zahraničních časopisech.

 • JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková

  JUDr. Petra Misterková je uznávanou právničkou a lektorkou, nositelkou ocenění Podnikový právník roku v oblasti občanského práva a jednou z tzv. Královen práva.

  Zaměřuje se na veškeré právní oblasti, které je nutno řešit v rámci běžného života obchodní společnosti. Věnuje se i lektorské činnosti a pořádání různých akcí.

  Pracovala jako korporátní právník a byla členem top managementu společnosti, již během školy pracovala ve společnosti CertiCon, kde měla na starosti HR a právní agendu. Od roku 2010 pracuje jako právník společnosti AB Facility, kde zastává pozici ředitelky právních záležitostí pro všechny společnosti ve skupině v rámci České republiky.

  Petra Misterková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získala také titul JUDr.

 • JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner

  JUDr. Tomáš Pacner se řadí mezi odborníky na realitním trhu v oblasti realitního poradenství již od roku 1990. Problematiku realitního poradenství řeší s klienty na denní bázi. Po absolvování Právnické fakulty na Univerzitě Karlově v Praze disponuje desetiletými zkušenostmi v podnikovém řízení a následných 26 let se zabývá obchodem s nemovitostmi.

  Dlouholetá praxe zajišťuje JUDr. Tomáši Pacnerovi zkušenosti a jako je profesionální předseda společenství vlastníků, který řeší nemovitostní problematiku, má praktické zkušenosti s problematikou bytových družstev a společenství vlastníků.

  Jeho specialitou je provázení celým procesem od vzniku a založení SV - radí v přípravné fázi, navrhuje obsah, konzultuje, finalizuje, představuje, účastní se zasedání shromáždění a řídí mimo jiné oddělení Správy nemovitostí.

  Publikoval řadu odborných článků a komentářů, je registrován v odborných poradnách zaměřených na problematiku realitního poradenství a v neposlední řadě na školení Asociace realitních kanceláří České republiky, kde pravidelně přednáší jako lektor problematiku SV a právních vztahů v oblasti nemovitostí.

 • Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

  Působí jako poradce a lektor výcviku KCM, systému péče o zákazníka, výcviku obchodních dovedností apod. pro společnosti na českém trhu. Od roku 2012 se věnuje jen přednáškové a konzultační činnosti

  Pracoval jako Manažer projektů pro střední Evropu v AGA GmbH. v Rakousku, jako ředitel společnosti AGA GAS Čechy a poté jako obchodní ředitel AGA GAS Česká Republika. V roce 2001 uvedl na český trh francouzskou společnost Air Liquide, kde následně působil jako obchodní ředitel.

  Působil např. jako manažer tvorby a implementace projektu CRM v ČEZ, a.s. Několik let působil též jako lektor Open University v oboru řízení vztahů se zákazníky. Nyní vyučuje na Vysoké škole finanční a správní v Praze předměty Řízení vztahů se zákazníky a Marketing.

  Absolvent Západočeské Univerzity, Open University a řady tuzemských i zahraničních kurzů a seminářů. Je autorem řady publikací, vysokoškolských skript a mnoha příspěvků s tématikou řízení vztahů se zákazníky, úloha a funkce KCM, apod.

 • Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Ing. Zdenka Šulcová, Ph.D.

  Mezi lety 1996 – 2009 působila jako účetní a daňový metodik ve společnosti EkonÚčto, s.r.o. Od roku 2004 pracovala jako metodik a hlavní účetní u společnosti WOODCOTE CZ, a.s. V letech 2009 – 2010 byla finanční manažerkou společnosti LavishCommercialActivitie v Řecku. V roce 2010 působila jako finanční manažerka u společnosti HOYALens CZ, a.s. v Turnově, od roku 2011 pracuje na pozici Financial Controller u nadnárodní společnosti Loma Systems s.r.o., která je součástí skupiny ITW v Chicagu USA.

  Vyučuje na Vysoké škole ekonomie a managementu, lektorské činnosti se věnuje od roku 2004. Pravidelně lektoruje otevřené kurzy pro společnosti TSM Vyškov s.r.o., Kovosteel s.r.o. a Tutor s.r.o.

  Je absolventkou bakalářského studia na Soukromé vysoké škole ekonomických studií, s.r.o. v Praze v oboru Účetnictví, podniková ekonomika a management.

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Získejte možnost efektivního studia MBA za mimořádnou cenu 81.000 Kč bez DPH. Běžná cena studia je 124.000 Kč.

Přihlaste se ke studiu v předstihu a za výhodnější cenu. Tato nabídka platí do 23. 1. 2021.

Přihlaste se nyní.

Cena studia MBA v Kč

Studium  Cena studia Běžná cena studia
Možné i na více splátek 81 000 Kč bez DPH
98 010 Kč s DPH
124 000 Kč bez DPH
150 040 Kč s DPH

Přihláška

Podání přihlášky je ZDARMA a nezabere více jak 2 minuty.

ONLINE PŘIHLÁŠKA   PDF PŘIHLÁŠKA

 

Real Estate - Hodnocení 4.74/5 - Hodnotilo 231 uživatelů