Strategický management

Strategický management

Kvalitní a promyšlená strategie je nezbytná podmínka úspěchu každé organizace. Strategické řízení je klíčovou a nejvyšší manažerskou aktivitou, kde se potkávají všechny manažerské funkce – je to jeden z klíčových pilířů řízení a vytváří kostru celkového řízení každé organizace. Hlavním úkolem strategického managementu je efektivně přeměnit předem definované poslání a cíle na výsledky. Cílem programu je proto naučit studenty správně definovat strategii a podniknout promyšlené kroky k jejímu zdárnému naplnění. Studenti se v průběhu programu seznámí se základními pojmy strategického managementu a strategického řízení, naučí se pružně reagovat na případné změny okolního prostředí, zaměří se na finanční strategii podniku, strategii řízení změn a v neposlední řadě si osvojí měkké znalosti a dovednosti z leadershipu, time-managementu a efektivního sebeřízení.

Základní moduly

 • Strategický management – základy

  Cílem je seznámit studenty s problematikou strategického myšlení a řízení v dnešním turbulentním světě. Studenti si osvojí problematiku strategického managementu, seznámí se s pojmem a obsahem strategie a strategického řízení, naučí se typy a principy strategického myšlení a jejich vhodné a nezbytné použití v praxi. 

 • Základní trendy rozvoje světa a jejich důsledky pro řízení podniku

  Při řízení podniku je důležité stanovit základní cíle. Modul se zaměřuje na to, v čem tkví světová konkurenceschopnost a jaké jsou aktuální trendy. Základem úspěchu nejen na globálním trhu je unikátnost nabízených produktů a služeb – „superprodukty“. Studenti se naučí, jak je využít v současné společnosti. 

 • Tvorba korporátní vize

  Cílem modulu je provést studenty jednotlivými kroky při zpracování strategie podniku. Studenti se naučí správnému postupu zpracování strategie podniku tak, aby strategie sloužila ke správnému rozvoji firmy a přinášela chtěné výsledky.

 • Zavedení systému strategického řízení

  Základem dobře fungujícího strategického řízení je jeho správná implementace. Studenti se naučí nejen zavést samotný systém, ale také vyvarovat se častých chyb s tím spojených. Modul se bude dále věnovat aktualizaci systému a faktorům, které jsou klíčové pro jeho úspěšné fungování. 

 • Change management

  Změny jsou v tomto moderním turbulentním prostředí základní charakteristikou života každé organizace. Každý manažer musí umět změny přijímat a kontrolovat jejich zavádění v organizaci. Cílem modulu je proto seznámit studenty s jednotlivými typy změn a naučit je pružně reagovat na změny okolního prostředí. Studenti si osvojí problematiku Change managementu praktickou formou a budou schopní změny přijímat a řídit je. 

 • Finanční strategie a řízení podniku

  Finanční řízení je disciplínou, bez které se neobejde žádný úspěšný ekonomický subjekt. Cílem modulu je seznámit posluchače se zásadami finančního řízení ekonomického subjektu a osvětlit základní vztahy či souvislosti mezi běžně používanými finančními výkazy. Posluchači budou také seznámeni s důležitými pojmy finančního řízení a zásadami implementace interních kontrol nutných po zajištění správnosti a konzistence finančních výkazů.

 • Management inovací

  Cílem modulu je seznámit studenty s důležitostí inovačního managementu jakožto disciplínou kombinující manažerské, marketingové a ekonomické teorie a přístupy, které jsou stěžejní pro společnosti malého, středního i velkého rozsahu v jejich inovačních aktivitách. Primárním cílem je přiblížení jednotlivých nástrojů inovačního managementu, posílit znalosti a dovednosti na poli firemních inovací a osvojení si schopnosti nastavit v organizaci efektivní inovační politiku. Výsledkem bude pochopení důležitosti trvale udržitelného vývoje pro firmu a zvládnutí realizace a hodnocení jednotlivých inovačních strategií včetně jejich jednotlivých metodik a aplikačních postupů.

 • Leadership

  Lídři jsou srdcem byznysu, určují směr, formují vize, dokáží rozpoznat příležitosti. Cílem modulu je proto naučit studenty, jak být správným leaderem, jak vést podřízené a jak je inspirovat a motivovat k lepším výkonům. Studenti se naučí rozpoznat rozdíl mezi manažerem a leaderem a získají základní vhled do teoretické i praktické problematiky leadershipu.

 • Firemní kultura a identita

  Díky modulu se studenti dozvědí, proč se učit firemní kulturu, co ve skutečnosti znamená a čeho lze její aplikací v organizaci dosáhnout. Vysvětlen bude význam firemní kultury pro společnost a hledány odpovědi na otázky, jak poznat dobrou či špatnou firemní kulturu, zda má smysl stávající kulturu měnit a jak to může pomoci. Studenti získají informace o nástrojích a možnostech změny firemní kultury. Závěr modulu je zaměřen na případovou studii uplatnění firemní kultury v praxi.

 • Efektivní sebeřízení a time-management

  Sebeřízení a efektivní řízení času je jednou z nejdůležitějších dovedností manažera, která má zásadní vliv na jeho výkonnost a úspěšnost Cílem modulu je proto seznámit studenty s pojmy self a time management osvojit si metody a techniky, které slouží k lepšímu hospodaření s časem a ke zvýšení úrovně sebeřízení.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny BOOKPORT je nyní studentům poskytnut fond až 4 000 titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

 • Ing. Eva HOF Krocová

  Ing. Eva HOF Krocová

  Je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni, obor Ekonomika a řízení průmyslových podniků. Po ukončení studia se věnovala zahraničnímu obchodu a posléze uplatnila svou znalost němčiny jako obchodnice firmy Pewag MERCEDES BENZ. Dalším oborem jejího profesního zájmu byly nově vznikající finanční trhy a pro ČESKOU SPOŘITELNU, a.s. sestavila tým obchodníků s cennými papíry. Řídila také tým obchodníků jako ředitelka Spořitelního penzijního fondu a následně České životní pojišťovny. Dále pracovala v nadnárodní personální společnosti TRENKWALDER, a.s., nejdříve jako regionální ředitelka a posléze key account manager pro Českou republiku. Z této praxe získala znalosti z oblasti personalistiky, především z pracovního práva a výběrových řízení. V roce 2000 si splnila svůj dlouholetý sen a založila vlastní společnost HOF-art, zabývající se poradenstvím v oblasti seberozvoje. V současné době je akreditovanou lektorkou a koučkou. Školí i leadership, týmovou spolupráci, cross-selling, odolávání stresu a další témata, která najdete na www.hof-art.cz.

 • Roman Lindauer

  Roman Lindauer

  Roman Lindauer má za sebou více než 20 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404) a ISO 31000. Během své profesionální praxe několikrát implemenoval komplexní systémy interních kontrol v místních pobočkách zahraničních společností (T Mobile, Accenture, SAP, ABB), vedl testovací a certifikační projekty spojené s oblastí SOX404/COSO. Studoval na VŠE, britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurs na George Washington University. V současné době vyučuje na Unicorn College či London International Graduate School a pravidelně přednáší pro Institut interních auditorů České republiky.

 • PharmDr. Aleš Martinek

  PharmDr. Aleš Martinek

  Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, pracoval v lékárenské službě a poté jako samostatný výzkumný pracovník v oboru lékových forem. V roce 1992 začal pracovat u nadnárodní originální farmaceutické firmy, kde prošel postupně pozicemi Medical Sales Representative, Area Manager, Sales Manager, Training & Development Manager for Central and Eastern Europe. Od roku 2005 působí jako nezávislý lektor a konzultant v oboru trénink a koučování obchodních reprezentantů a managerů zejména v oblasti farmacie a rychloobrátkového zboží, kde využívá svých dlouholetých zkušeností z prodeje a managementu.

 • Mgr. Lenka Olšanská

  Mgr. Lenka Olšanská

  Více než 11 let byla na různých manažerských pozicích zodpovědná za výsledky firmy a rozvoj lidí, především v oblasti obchodu, zákaznického servisu, marketingu a logistiky. Získala zkušenosti s řízením strategických aktivit a s rozvojem vztahů s partnery a státními institucemi. Byla zodpovědná za řízení vnitrofiremních změn v ČR i SR. Lenka Olšanká je certifikovanou profesionální koučkou (Erickson College, 2006) a posledních 9 let nabízí manažerský, kariérní a podnikatelský koučink, pro jednotlivce a týmy. Učí druhé jak vést a řídit týmy, jak lépe komunikovat a řešit konflikty, jak koučovat a jak efektivněji spolupracovat. Zvláště ráda vytváří a učí programy zaměřené na osobnostní rozvoj. Původně vystudovala Biochemii na PřF Univerzity Karlovy, následně absolvovala Tematizovaný kurz práce s tělem v psychoterapii a vzdělávací program Léčebná pedagogika a sociálně-umělecká terapie. V posledních letech se zajímá o řízení změn na úrovni jednotlivce a skupin, spolupracuje s mezinárodní neziskovou organizací Initiatives of Change Intl a aktivně se účastní konferencí a workshopů v Caux-Montreux, ve Švýcarsku.

 • Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

  Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., patří k nejvýznamnějším osobnostem působícím v oblasti strategického managementu. Pracoval na manažerských, vědeckovýzkumných a pedagogických pozicích. Postupně dosáhl titul CSc.,DrSc., docent a řádný profesor. V současné době se zaměřuje především na problematiku strategického řízení podniku a aktivně se účastnil zpracování a implementace těchto strategií mnoha českých i zahraničních podniků. V několika institucích přednáší problematiku strategického řízení na školách MBA , je spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem a ředitelem firmy Management Focus, prezidentem Klubu Stratég a členem několika správních a dozorčích rad.

 • Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Ing. Josef Zrůst, Ph.D.

  Působí na Provozně ekonomické fakultě MENDELU v Brně, kde zajišťuje a podílí se na výuce předmětů Manažerského rozhodování, Krizový management a Strategický management. Působí jako lektor týmů v rámci projektu Meziuniverzitní studentské soutěže. Je autorem článků zabývajících se řízením krizí a rizik v renomovaných odborných časopisech, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Cena

Cena za studium MBA činí po slevě 83.000 Kč bez DPH (z původních 124.000 Kč). Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Strategický management - Hodnocení 4.80/5 - Hodnotilo 197 uživatelů