Titul MBA | Cambschool.cz

Titul MBA

Titul MBA

Obecné informace k titulu MBA

Studium MBA ( Master of Business Administration ) představuje formu celoživotního vzdělání.

Zaměřuje se na získání nových znalostí a dovedností, jež absolventi využijí především ve své praxi.

Titul MBA je celosvětovým standardem mezi manažery.

Po úspěšném absolvování profesně vzdělávacího programu si absolvent může zapsat titul za své jméno v následujícím tvaru: Ing. Jan Pilný, MBA.

Titul MBA svým držitelům poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění na profesní dráze a všem potenciálním zaměstnavatelům vysílá jasný signál o ochotě se i nadále vzdělávat.

 

Studijní programy

Studijní programy MBA jsou určeny zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Vzdělání tak zkrátka využijí všichni uchazeči, kteří chtějí získat nové znalosti a užitečné profesní kontakty, seznámit se s aktuálními trendy a udržet si náskok před konkurencí.

Titul MBA není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul, ale je udělován jako profesní neakademický titul dokládající rozšířené manažerské vzdělání s praxí nad rámec vysoké školy. Nelze ho tudíž zapisovat do občanského průkazu. 

Více o studijních programech naleznete: Studijní programy

 

Podmínky přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu profesního vzdělávacího programu MBA je vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském stupni. Z této podmínky je však možné udělit výjimku v případě, že má daný uchazeč prokazatelnou manažerskou či jinou odbornou praxi v daném oboru. 

Titul MBA je v zahraničí dlouhodobě považován za standard ve vzdělání většiny manažerů či vedoucích pracovníků. Jeho dosažení uznáváno a dobře hodnoceno zejména v nadnárodních a zahraničních organizacích.

 

Výhody titulu MBA

Získání nových znalostí a dovedností.

Výrazné posílení hodnoty každého absolventa na pracovním trhu.

Náskok před konkurencí.

Navázání profesních kontaktů.

Nastartování úspěšného kariérního růstu.

Přístupu k lepším a lépe placeným pracovním pozicím.

Titul je signál o ochotě jedince se vzdělávat.

 

Přednosti titulu MBA ve srovnání s vysokou školou

Již samotná podstata titulu MBA vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému studiu. Studium MBA se totiž orientuje na prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, a tyto znalosti efektivně a se zapojením nejmodernějších postupů aplikuje na praktické manažerské problémy. 

Díky této orientaci na praxi je hodnota studia MBA nepopiratelná a studium díky ní poskytuje absolventům okamžité zvýšení profesní kvalifikace. Výuka je realizována ve spolupráci s uznávanými odborníky z nejrůznějších oborů, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti.

Vedle toho mají studenti možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy i záležitosti jejich vlastních profesních postupů. Výuka v seminářích je tak silně zaměřena na probírání reálných situací a řešení případových studií.

Další informace: