Titul MBA | Cambschool.cz

Titul MBA

Titul MBA

Obecné informace k titulu MBA

Studium MBA (Master of Business Administration) představuje jednu z nejuznávanějších forem celoživotního vzdělání, které je zaměřeno na získání nových znalostí a dovedností, jež absolventi využijí především ve své praxi. Po úspěšném absolvování profesně vzdělávacího programu získá absolvent titul MBA, který je celosvětovým standardem mezi manažery. Samotný titul si pak může zapsat za své jméno v následujícím tvaru:

Ing. Jan Pilný, MBA

Titul MBA svým držitelům poskytuje mnoho výhod pro další uplatnění na profesní dráze a všem potenciálním zaměstnavatelům vysílá jasný signál o ochotě se i nadále vzdělávat. Studijní programy MBA jsou určeny zejména manažerům střední i vrcholové úrovně a všem zástupcům soukromé, státní i neziskové sféry. Vzdělání tak zkrátka využijí všichni uchazeči, kteří chtějí získat nové znalosti a užitečné profesní kontakty, seznámit se s aktuálními trendy a udržet si náskok před konkurencí. Titul MBA není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul, ale je udělován jako profesní neakademický titul dokládající rozšířené manažerské vzdělání s praxí nad rámec vysoké školy. Nelze ho tudíž zapisovat do občanského průkazu. 

Podmínky přijetí

Předpokladem pro přijetí ke studiu profesního vzdělávacího programu MBA je vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském stupni. Z této podmínky je však možné udělit výjimku v případě, že má daný uchazeč prokazatelnou manažerskou či jinou odbornou praxi v daném oboru.  

Výhody titulu MBA

Stěžejní výhodou titulu MBA je zejména výrazné posílení hodnoty každého absolventa na pracovním trhu a nastartování úspěšného kariérního růstu i přístupu k lepším a lépe placeným pracovním pozicím. Jelikož titul MBA je v zahraničí již dlouhodobě považován za standard ve vzdělání většiny manažerů či vedoucích pracovníků, je jeho dosažení uznáváno a dobře hodnoceno zejména v nadnárodních a zahraničních organizacích. Absolvent studia MBA je vnímán jako skutečný specialista svého oboru, vynikající precizními znalostmi a zkušenostmi i schopností jejich efektivního využití v praxi. 

Přednosti titulu MBA ve srovnání s vysokou školou

Již samotná podstata titulu MBA vyjadřuje, že se nejedná o ekvivalent k vysokoškolskému studiu. Studium MBA se totiž orientuje na prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, a tyto znalosti efektivně a se zapojením nejmodernějších postupů aplikuje na praktické manažerské problémy. Díky této orientaci na praxi je hodnota studia MBA nepopiratelná a studium díky ní poskytuje absolventům okamžité zvýšení profesní kvalifikace. Výuka je realizována ve spolupráci s uznávanými odborníky z nejrůznějších oborů, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti. Vedle toho mají studenti možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy i záležitosti jejich vlastních profesních postupů. Výuka v seminářích je tak silně zaměřena na probírání reálných situací a řešení případových studií.

Na Cambridge Business School můžete studovat například ve studijních programech Management a leadershipManagement ve zdravotnictvíMarketing a Public Relations či Finanční management a účetnictví.

Kompletní nabídku programů naleznete zde.

 

Další informace: