BBA - Základy managementu

BBA - Základy managementu

Profesní vzdělávací program BBA Základy managementu předává studentům v komplexní formě ty nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí managementu a připravuje je tak na profesionální výkon v rámci budoucí manažerské pozice. Tento program je určen absolventům středních škol a gymnázií, případně uchazečům bez předchozí manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretické znalosti ze všech klíčových oblastí managementu. Po absolvování tohoto programu studenti automaticky splňují požadavky pro přijetí ke studiu MBA programu.

Základní moduly

 • Základy managementu

  Modul vysvětluje základní pojmy a nástroje používané v soudobém managementu. Slovo management se dá do češtiny přeložit jako řízení. Řídíme, protože kapacita jedince je omezená, žádný z nás nedokáže dělat všechny činnosti, které jsou třeba k zajištění životních potřeb sám. Řídíme nejenom v ziskových organizacích, ale také v neziskové sféře a mnohé z nástrojů jsou použitelné i v osobním životě, například v rodině a při řízení mezilidských vztahů.

 • Strategický management

  Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou, náplní a tvorbou strategie podniku včetně dílčích strategií pro jednotlivé oblasti, jakožto integrálních součástí celkové strategie, resp. plánování podniku. Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy.
   

 • Marketingová komunikace a Public Relations

  Cílem předmětu je naučit studenty zásadám marketingové komunikace v dnešním světě informací a moderních informačních technologií. Studenti si osvojí jednotlivé nástroje komerčních komunikací a to v aplikační rovině. Pozornost je věnována problematice PR jako jedné z forem komerčních a marketingových komunikací. Důraz je přitom kladen na uplatnění komunikačního mixu v rámci integrovaných marketingových komunikací se zdůrazněním 360 stupňové komunikace.

 • Personální management

  Cílem je seznámit studenty s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Cílem modulu je také definovat personální práci ve zdravotnické organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, definovat pojmy personální strategie a personální politika a chápat vztah mezi nimi. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.

 • Ekonomika a finance podniku

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětlení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním v podniku či mezi plánováním objemu produkce a vztahu k trhu. Dále se studenti dozvědí o strategii cen a nákladů, základních metodách řízení cash-flow, likviditě firmy a jejich významu, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod analýz hospodaření.

 • Management osobního rozvoje

  Modul seznámí účastníky se základními tématy osobního rozvoje a sebeřízení, které je jedním ze základních předpokladů pro vedení druhých lidí. Poznávání sebe sama a sebezkušenostní aktivity jsou tak nepostradatelnou součástí vzdělávání a učení. Cílem modulu je získat povědomí o duševní hygieně a o syndromu vyhoření, naučit se identifikovat to, co člověka stresuje a co mu naopak přináší stabilitu, pochopit systém a smysl time-managementu 4. generace, či se naučit se pracovat s vlastními prioritami a cíli.

 • Projektové řízení a plánování

  Modul se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Je proto vhodný jednak pro osoby zodpovědné za zavádění projektového řízení ve své společnosti, jednak pro manažery nebo vedoucí projektů, kteří se starají o svěřený projekt v různých oblastech působnosti.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po čtyřech a třech modulech. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci.

 • V prvním semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro daný semestr. Ti zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování. V druhém semestru se organizuje jeden seminář a to na jeho úvodu.

 • Na začátku prvního semestru se koná jeden seminář, který obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající dva moduly semestru. V druhém semestru probíhá vždy na začátku jeden seminář, kde proběhne výklad za všechny tři moduly semestru. Studenti tak za celé studium absolvují celkem tři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou on-line komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace ve studijní sekci.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné v on-line studijní sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je vysoce doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny BOOKPORT je nyní studentům poskytnut fond až 4 000 titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V současné době projektová manažerka sportovních událostí a organizačních projektů. Autorka mnoha článků a publikací z oblasti projektového řízení. Lektorka Projektového a Strategického řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení. Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví (2000). V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Nyní pracuje na Dubnickém technologickém inštitútu v Dubnici nad Váhom jako odborná asistentka a na téže instituci působí jako zástupkyně vedoucího Ústavu odborných predmetov a informačných technologií.

 • Karolína Harries

  Lektorka, koučka a konzultantka s více než 10 letou praxí. V soukromé praxi se zaměřuje na práci s klienty komerčních firem i jednotlivci. Působila jako konzultantka desítek vzdělávacích projektů dospělých a jako supervizorka centra klíčových zákazníků společnosti T-Mobile Česká republika. Má zkušenosti s klienty všech sektorů a specializuje se zejména na týmovou spolupráci, vedení týmů, hodnocení zaměstnanců a poskytování zpětné vazby, emoční inteligenci či management konfliktů a vyjednávání.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii, své vzdělání si pak rozšiřovala na profesionálně zaměřených seminářích v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Pracovní zkušenosti čerpala v oblasti poradenství, kde mezí její aktivity patřilo vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení i specialistů. Další činností bylo řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). V bankovním prostředí se věnovala koncepci vzdělávacích projektů, které pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a současně vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, vede specializované tréninky se zaměřením na strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Přednáškové činnosti se věnuje na pozici odborného asistenta na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě toho působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na Vysoké škole ekonomické v Praze je spoluzakladatelem a organizátorem výuky specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR apod.). Ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur každoročně organizuje Akademii PR. Je viceprezidentem České marketingové společnosti. Vykonává konzultantskou a poradenskou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway apod.).

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V minulosti zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, jmenovitě v oblasti chemie, farmacie a facility managementu. Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management. Specializuje se zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management. Současně působí jako konzultant a expert pro firemní sféru, v roce 2015 získal docenturu v oboru podnikové ekonomiky a managementu. 

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management. Současně působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků. Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze. Specializuje se zejména na problematiku podnikové ekonomiky, finančního řízení a hodnocení výkonnosti podniků. Působí jak ve výuce, tak ve výzkumu, lektorské a poradenské činnosti. Je autorkou či spoluautorkou publikací týkající se zejména problematiky řízení a zvyšování jak finanční, tak nefinanční výkonnosti podniků.

Cena

Cena programu BBA po slevě je 47.000 Kč bez DPH (56.870 Kč s DPH).

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA