Studium BBA: Základy managementu | Cambschool.cz | Cambschool.cz

BBA - Základy managementu

BBA - Základy managementu

V březnu zahajujeme nový cyklus

Profesní vzdělávací program BBA Základy managementu předává studentům v komplexní formě ty nejdůležitější informace z jednotlivých oblastí managementu a připravuje je tak na profesionální výkon v rámci budoucí manažerské pozice. Tento program je určen absolventům středních škol a gymnázií, případně uchazečům bez předchozí manažerské praxe, kteří chtějí získat teoretické znalosti ze všech klíčových oblastí managementu. Po absolvování tohoto programu studenti automaticky splňují požadavky pro přijetí ke studiu MBA programu.

Uvedené ceny jsou platné do 23. 1. 2022 a jsou bez DPH.

BROŽURA

 

Základní moduly

 • Základy managementu

  Modul vysvětluje základní pojmy a nástroje používané v soudobém managementu. Slovo management se dá do češtiny přeložit jako řízení. Řídíme, protože kapacita jedince je omezená, žádný z nás nedokáže dělat všechny činnosti, které jsou třeba k zajištění životních potřeb sám. Řídíme nejenom v ziskových organizacích, ale také v neziskové sféře a mnohé z nástrojů jsou použitelné i v osobním životě, například v rodině a při řízení mezilidských vztahů.

 • Strategický management

  Cílem tohoto modulu je seznámit se s úlohou, náplní a tvorbou strategie podniku včetně dílčích strategií pro jednotlivé oblasti, jakožto integrálních součástí celkové strategie, resp. plánování podniku. Formulovat dlouhodobou strategii podniku znamená najít odpovědi na základní otázky úspěšného fungování společnosti na trhu. Stanovení správných cílů podniku a vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě důkladné strategické analýzy podniku, přičemž je využíváno závěrů SWOT analýzy.
   

 • Marketingová komunikace a Public Relations

  Cílem předmětu je naučit studenty zásadám marketingové komunikace v dnešním světě informací a moderních informačních technologií. Studenti si osvojí jednotlivé nástroje komerčních komunikací a to v aplikační rovině. Pozornost je věnována problematice PR jako jedné z forem komerčních a marketingových komunikací. Důraz je přitom kladen na uplatnění komunikačního mixu v rámci integrovaných marketingových komunikací se zdůrazněním 360 stupňové komunikace.

 • Personální management

  Cílem je seznámit studenty s moderními poznatky personálního managementu a se způsoby jeho uplatňování českými i světovými firmami. Cílem modulu je také definovat personální práci ve zdravotnické organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, definovat pojmy personální strategie a personální politika a chápat vztah mezi nimi. Studenti se budou zabývat strategickým řízením lidských zdrojů a otázkami, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.

 • Ekonomika a finance podniku

  Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s obecnými principy finančního řízení, objasnit význam majetkové a kapitálové struktury podniku pro finanční rozhodování, vysvětlení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním v podniku či mezi plánováním objemu produkce a vztahu k trhu. Dále se studenti dozvědí o strategii cen a nákladů, základních metodách řízení cash-flow, likviditě firmy a jejich významu, spolu s významem informačních toků a uplatňování metod analýz hospodaření.

 • Management osobního rozvoje

  Modul seznámí účastníky se základními tématy osobního rozvoje a sebeřízení, které je jedním ze základních předpokladů pro vedení druhých lidí. Poznávání sebe sama a sebezkušenostní aktivity jsou tak nepostradatelnou součástí vzdělávání a učení. Cílem modulu je získat povědomí o duševní hygieně a o syndromu vyhoření, naučit se identifikovat to, co člověka stresuje a co mu naopak přináší stabilitu, pochopit systém a smysl time-managementu 4. generace, či se naučit se pracovat s vlastními prioritami a cíli.

 • Projektové řízení a plánování

  Modul se zabývá řízením projektů jak z pohledu zavádění projektového řízení ve firmách, tak způsobem řízení konkrétních projektů. Je proto vhodný jednak pro osoby zodpovědné za zavádění projektového řízení ve své společnosti, jednak pro manažery nebo vedoucí projektů, kteří se starají o svěřený projekt v různých oblastech působnosti.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem sedm modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po čtyřech a třech modulech. Na konci studia pak student vypracovává závěrečnou práci.

 • V prvním semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro daný semestr. Ti zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování. V druhém semestru se organizuje jeden seminář a to na jeho úvodu.

 • Na začátku prvního semestru se koná jeden seminář, který obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající dva moduly semestru. V druhém semestru probíhá vždy na začátku jeden seminář, kde proběhne výklad za všechny tři moduly semestru. Studenti tak za celé studium absolvují celkem tři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou on-line komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace ve studijní sekci.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné v on-line studijní sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je vysoce doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny  je nyní studentům poskytnut fond více než 1.000.000+ titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

Lektoři

 • PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  PaedDr. Ing. Kateřina Bočková, Ph.D., MBA

  V současné době projektová manažerka  sportovních událostí a mnoha organizačních projektů. Svoji praktickou, vědeckovýzkumnou, pedagogickou a publikační činnost zaměřuje do ekonomicko - manažerské oblasti s akcentem na projektové řízení. V současnosti působí na pozici odborného asistenta na Vysoké škole DTI v Dubnici nad Váhom. Zastává zde pozici zástupce vedoucího Katedry manažmentu a ekonómie, kde přichází do styku s mnoha vzdělávacími, organizačními a výzkumnými projekty.

  Vystudovala Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení stavebnictví. V rámci postgraduálního studia na téže fakultě se zaměřila na studium a aplikaci projektového řízení. Své praktické zkušenosti přenesla do absolutoria MBA profesního vzdělávacího programu zaměřeného na projektové řízení. Pedagogické vzdělání získala ve studijním programu Učitelství ekonomických předmětů.

  Od roku 2002 do 2011 byla odbornou asistentkou na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V letech 2004-2005 zde vedla Ústav podnikové ekonomiky.

  Je autorkou mnohých článků a publikací z oblasti projektového řízení, stejně tak několika významných knih. Přednáší v bakalářských, magisterských a MBA akreditovaných studijních programech doma i v zahraničí a je lektorkou Projektového řízení v několika školících a vzdělávacích zařízení.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová je v současné době ředitelkou společnosti Talent Management Center International a současně vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, vede specializované tréninky se zaměřením na strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

  Pracovní zkušenosti čerpala v oblasti poradenství, kde mezí její aktivity patřilo vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení i specialistů. Další činností bylo řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). V bankovním prostředí se věnovala koncepci vzdělávacích projektů, které pilotně lektorovala.

  Studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii, své vzdělání si pak rozšiřovala na profesionálně zaměřených seminářích v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii.

 • Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D.

  Ing. Milan Postler, Ph.D., viceprezident České marketingové společnosti, vykonává konzultantskou a poradenskou činnost pro různé vzdělávací a podnikatelské subjekty (Dorland, T.T.V., COOP, Amway apod.) a dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti.

  Je autorem množství odborných publikací zabývajících se marketingem, marketingovými a komerčními komunikacemi, chováním spotřebitelů a výzkumem trhu. Ve spolupráci s Asociací Public Relations Agentur každoročně organizuje Akademii PR.

  Na Vysoké škole ekonomické v Praze je spoluzakladatelem a organizátorem výuky specializace Komerční komunikace, která je orientována na úzkou spolupráci s praxí v kooperaci s profesními sdruženími (AKA, APRA, ČMS, ČSZV, RPR apod.).

  Přednáší na pozici odborného asistenta na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Vysoké školy ekonomické v Praze a působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

 • Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev, Ph.D.

  Valerij Seničev je organizační psycholog, kariérový poradce a MBA lektor. Dlouhodobě se věnuje rozvoji lidí ve firemním prostředí se zaměřením na talenty a klíčové kompetence.

  Své zkušenosti sbíral v zajímavých organizacích a projektech, jako jsou Ateliér talentů CIC (rozjezd podnikatelských projektů v kreativních profesích), Jobs 2030 (rozvoj talentů a kompetencí lidí ve firmách s využitím virtuální reality) nebo sekce Future of You v rámci futuristického a vizionářského festivalu Future Port Prague 2018.

  Valerij je také spoluzakladatelem edukativní platformy Educamp.cz, zaměřené na poskytování konzultací a školení v oblasti profesního rozvoje, talent managementu, řízení kariéry a sebemotivace. V roce 2019 byl vybrán do Aspen Young Leaders programu a v současnosti působí také jako inovační konzultant v projektu Forbes Ideal Place.

 • doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

  Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA působí jako konzultant a expert pro firemní sféru. Má bohatou historii, zastával vrcholné manažerské funkce v průmyslovém sektoru, a to v oblasti chemie, farmacie a facility managementu.

  V současnosti se specializuje zejména na scénářové a simulační přístupy k analýze rizika investičních projektů, postaudity investičních projektů, řízení firemní výkonnosti, management inovací, strategický, procesní a krizový management.

  Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Prague International Business School a Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2015 získal docenturu v oboru podnikové ekonomiky a managementu. 

  Je autorem nebo spoluautorem monografií, vědeckých a odborných textů zaměřených na investiční rozhodování, podnikovou ekonomiku a firemní management.

 • Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

  Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA má certifikát za odbornou pedagogickou činnosti při výuce aplikované ekonomie a je certifikovaným hodnotitelem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  Působí jako lektor v oblasti firemní strategie, manažerských dovedností, obchodních a prezentační dovednosti, projektového řízení, komunikace a osobní efektivity. Je poradcem pro oblast rozvoje lidských zdrojů v podmínkách malých a středních podniků.

  Odbornou praxi zahájila jako vývojově - technický pracovník v Tesle Pardubice. V roce 1998 získala. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře společenských věd Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o., kde vyučuje management.

 • Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

  Specializuje se zejména na problematiku podnikové ekonomiky, finančního řízení a hodnocení výkonnosti podniků. Působí jak ve výuce, tak ve výzkumu, lektorské a poradenské činnosti. Je autorkou či spoluautorkou publikací týkající se zejména problematiky řízení a zvyšování jak finanční, tak nefinanční výkonnosti podniků.

  Absolvovala bakalářské a navazující magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

  V současné době působí jako odborná asistentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze.

Cena studia BBA

Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti, které uplatníte na trhu práce.  Během jednoho roku se Vám díky kvalitnímu, na praxi zaměřenému studiu, otevřou nové obzory v jakémkoliv oboru, který se na Cambridge Business School rozhodnete studovat. 

Studium  Cena po slevě Původní cena studia
BBA 47.000 Kč bez DPH
56.870 Kč s DPH
67.000 Kč bez DPH
81.070 Kč s DPH

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA