MBA Personální management | Cambschool.cz

Personální management

Personální management

Profesně vzdělávací program Řízení lidských zdrojů seznamuje studenty se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, s personálními procesy a aktivitami a s trendy v řízení lidí. Program nabízí studentům podrobný náhled do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, seznamuje je s jeho významem, metodami i systémem a věnuje se jednotlivě nejdůležitějším aspektům personálního managementu. Studenti se díky programu seznámí s organizací personální práce, motivací a odměňováním zaměstnanců, psychologickými aspekty vedení zaměstnanců, ale také s pracovním právem a firemní kulturou. Program je tak vhodný pro manažery, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti s řízením lidských zdrojů.

Základní moduly

 • Hlavní principy personálního managementu

  Cílem modulu je definovat personální práci v organizaci, pochopit postavení personální práce v systému řízení organizace, definovat pojmy personální strategie a personální politika a chápat vztah mezi nimi. Studenti se seznámí se strategickým řízením lidských zdrojů a dozvědí se, jaké vnitřní a vnější podmínky strategické řízení lidských zdrojů ovlivňují.
   

 • Organizování personální práce

  Cílem modulu je podat studentům základní informace o významu řízení lidských zdrojů v organizaci a činnosti personálních útvarů v oblasti personální práce. Součástí tohoto modulu jsou i základní informace o organizačním uspořádání personálních útvarů a možnostech jejich začlenění do organizační struktury organizace v závislosti na počtu zaměstnanců jednotlivých firem, ale i různém uspořádání personálních útvarů včetně rozsahu poskytovaných personálních služeb.

 • Získávání a adaptace zaměstnanců

  Cílem modulu je definovat personální práci v organizaci a charakterizovat to, čím se odlišuje moderní řízení lidských zdrojů od personálního řízení, resp. od personální administrativy. Studenti se dozvědí o řízení lidských zdrojů a jeho hlavních úkolech, možnostech získávání zaměstnanců a získají také informace o správném postupu adaptace zaměstnanců.

 • Motivace, pracovní spokojenost a vedení zaměstnanců

  Cílem modulu je seznámit studenty s moderními poznatky manažerské psychologie z hlediska motivace a se zkušenostmi z českých i světových firem v oblasti stimulace a motivace. Zabývá se řešením problémů s motivací jak na straně firem, tak na straně pracovníků.

 • Analýza pracovních míst a rozložení kompetencí

  Modul je zaměřen na výklad základních pojmů z oblasti metodiky, realizace a analýzy pracovních míst a interpretaci jejich výstupů. Jeho nedílnou součástí jsou informace o formách a metodách stanovení požadovaných znalostí, schopností, dovedností, způsobilostí (kompetencí) na zaměstnance.

 • Odměňování a vzdělávání pracovníků

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními informacemi o problematice odměňování zaměstnanců, návaznosti na vizi a misi organizace, její podnikovou kulturu a organizační strukturu, dále na strategii v oblasti HR především z hlediska náboru a výběru zaměstnanců a hodnocení jejich pracovního výkonu. Druhá část modulu je zaměřena na problematiku podnikového vzdělávání v návaznosti na potřeby jednotlivých organizací.

 • Psychologické aspekty vedení a řízení zaměstnanců

  Cílem modulu je seznámit studenty se základními poznatky jednotlivých psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie práce a řízení. Výuka je koncipována jako základ studia psychologie pohledem vedení a řízení zaměstnanců. Současně si modul klade za cíl přispět k sebepoznání, k rozvoji osobnosti studenta i k možnostem seberealizace.

 • Základy pracovního práva

  Cílem modulu je poskytnout studentům průvodce základními pojmy a principy pracovního práva, který je provede právními vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem před a při vzniku, změnách a skončení pracovního poměru či dohod mimo pracovní poměr. Právní úprava těchto vztahů se v současné době vyvíjí velmi dynamicky a přináší řadu změn právních předpisů a k nim mnohdy odlišných stanovisek či metodických pokynů orgánů státní správy a právních výkladů jak právníků, tak i např. novinářů. V rámci tohoto modulu získají studenti základní orientaci v zaměstnaneckých vztazích, ve kterých se každodenně pohybují i oni sami.
   

 • Pracovní podmínky a kolektivní vyjednávání

  Cílem modulu je poskytnout studentům základní informace o právní úpravě pracovních podmínek a kolektivního vyjednávání. Díky tomuto modulu se budou studenti orientovat v podmínkách, za nichž by měli u svého zaměstnavatele vykonávat práci, zejména na co mají ze zákoníku práce či jiného právního předpisu nárok a jaké pracovní podmínky je zaměstnavatel povinen vytvářet.

 • Firemní kultura a identita organizace

  Díky modulu se studenti dozvědí, proč se učit firemní kulturu, co ve skutečnosti znamená a čeho lze její aplikací v organizaci dosáhnout. Vysvětlen bude význam firemní kultury pro společnost a hledány odpovědi na otázky, jak poznat dobrou či špatnou firemní kulturu, zda má smysl stávající kulturu měnit a jak to může pomoci. Studenti získají informace o nástrojích a možnostech změny firemní kultury. Závěr modulu je zaměřen na případovou studii uplatnění firemní kultury v praxi.

Průběh studia

 • K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.

 • V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.

 • První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.

 • Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3x45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.

 • Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

 • Studium je dále realizováno distanční formou - online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.

 • V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.

 • Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.

 • Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.

 • Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

 • Jako bonus ke studiu škola nově všem svým studentům nabízí funkce knihovny, včetně funkcí moderní online knihovny. Díky bezplatnému přístupu do online knihovny BOOKPORT je nyní studentům poskytnut fond až 4 000 titulů, dostupných kdykoliv a kdekoliv.

BROŽURA

Lektoři

 • PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

  Vystudoval andragogiku na UPOL Olomouc, titul MSc. získal při studiu ekonomiky na Trent Nottingham Univerzity a MBA pak studiem na Business School Netherlands. V současnosti dokončuje rigorózní řízení a studuje kreativitu v doktorandském studiu PhD. na VŠE. Karel Červený je vizionář, manažer - praktik, kreativec, učitel. Prošel mnohými profesemi od referenta domu kultury, ředitele osvětové agentury, lektora, kouče, poradce, imagemakera, vedoucího personálního odboru, personálního ředitele, učitele na FF MU a VŠE až po ředitele vzdělávací agentury Talent Innovation. Má neotřelé formy výuky, umí složité věci podávat jednoduchým způsobem, umí teorii vysvětlit na příkladech své manažerské praxe. Je uznávaným expertem na rozvoj kreativity a inovačního myšlení.

 • Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová

  Ing. Yvona Charouzdová studovala na univerzitách v Praze a Velké Británii, své vzdělání si pak rozšiřovala na profesionálně zaměřených seminářích v Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Pracovní zkušenosti čerpala v oblasti poradenství, kde mezí její aktivity patřilo vyhledávání špičkových manažerů, osob středního článku řízení i specialistů. Další činností bylo řízení špičkových poradenských projektů v oblasti rozvoje řízení lidského potenciálu (vypracování a implementace hodnotících a motivačních systémů, odměňování podle výkonu, manažersko-personální audity a organizační poradenství). V bankovním prostředí se věnovala koncepci vzdělávacích projektů, které pilotně lektorovala. V současné době je ředitelkou společnosti Talent Management Center International a současně vede důležité projekty v oblasti leadershipu a talent managementu. Jako trenérka se specializuje na workshopy zaměřené na zvyšování kvality lidských zdrojů, vede specializované tréninky se zaměřením na strategický rozvoj lidských zdrojů, odměňování a mezikulturní řízení společností. Koučuje špičkové manažery s vynikajícími výsledky.

 • JUDr. Pavel Jindřich

  JUDr. Pavel Jindřich

  Od roku 2006 působí jako odborný poradce pro pracovněprávní vztahy a personalistiku. Přednáší pracovní právo na školeních a workshopech, zejména aplikaci zákoníku práce a souvisejících právních předpisů a jejich aktuálních změn v praxi zaměstnanců HR, managementu a ostatních vedoucích zaměstnanců. Podílí se na projektech hromadného propouštění a outplacementu. K pracovněprávní problematice se často vyjadřuje i v různých on-line rozhovorech na příslušných webových stránkách. Od roku 1991 se pohybuje v oblasti pracovního práva a personalistiky, v níž mimo jiné zastával pozici podnikového právníka ve společnosti Unilever ČR, spol. s r.o. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 • Mgr. Michaela Mrštíková

  Mgr. Michaela Mrštíková

  Absolventka Karlovy Univerzity, Filosofická fakulta – obor Řízení lidských zdrojů a andragogika. 18 let působila v automobilovém průmyslu - z toho 15 let v oblasti personálního řízení. Začátek její kariéry je spojen s pozicí operátorky ve výrobě, kontrolorky kvality ve výrobě a referentkou logistiky. Celá její praxe je spojena s automobilovým průmyslem. Následujících 7 let pracovala v top manažerské pozici (HR Manažer). V současné době působící ve společnosti TRW Carr, s.r.o. (Americká společnost – výroba bezpečnostních dílů pro Automotive) na pozici HR Manažer. Má zkušenosti s řízením týmů a budováním týmů, s lektorováním, mentoringem, vedením workshopů a projektových porad. Od února 2013 je certifikovanou lektorkou Leadershipu.

 • PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

  Studoval v Praze, ve Vídni a v Mnichově, působí na Soukromé vysoké škole ekonomické, Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké škole aplikované psychologie. V letech 1996 - 2005 se věnoval výzkumu trhu a veřejného mínění v rámci renomovaných výzkumných agentur, působil v marketingu v bankovnictví a v rodinné obchodní firmě. Za svoji vědeckou práci obdržel ocenění za interdisciplinární přístup ve vědách o člověku, společnosti a kultuře. Věnuje se také sociálně psychologickému poradenství ve vlastí praxi. V rámci ekonomické psychologie se věnuje problematice motivace pracovníků, osobnostnímu rozvoji a řízení konfliktů.

 • Ing. Bc. Vlasta Váchová

  Vystudovala na třech vysokých školách v oborech zaměřených na ekonomii, management lidských zdrojů a pedagogiku. V oblasti HR managementu pracovala ve vedoucích pozicích jako manažerka personálních útvarů jak v soukromém sektoru, tak i ve státní správě. Má bohaté odborné znalosti i praktické zkušenosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Od roku 2007 se zabývá konzultační a lektorskou činností. Zaměřuje se především na oblast přijímání a výběru zaměstnanců, kompetencí a kompetenčních modelů, hodnocení a vzdělávání zaměstnanců i na oblast pracovně právních vztahů. Působí aktivně jako externí hodnotitelka projektů Evropského sociálního fondu.

Cena

Cena za studium MBA činí 83.000 Kč bez DPH (platí při jedné splátce). Sledujte naše aktuální akce a slevy z cen studia.

ONLINE PŘIHLÁŠKA PDF PŘIHLÁŠKA

Personální management - Hodnocení 4.85/5 - Hodnotilo 21 uživatelů